Służba wojskowa oficerów Sił Zbrojnych. - Dz.U.1958.2.5 - OpenLEX

Służba wojskowa oficerów Sił Zbrojnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.2.5

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1973 r.

USTAWA
z dnia 13 grudnia 1957 r.
o służbie wojskowej oficerów Sił Zbrojnych. *

.................................................

(skreślony).

.................................................

1.
Oficerowie zwolnieni z wojskowej służby zawodowej z wyjątkiem przypadków określonych w art. 55 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz w art. 56 ust. 1 pkt 6 otrzymują:
1)
odprawę w wysokości trzymiesięcznego uposażenia wraz ze wszystkimi dodatkami o charakterze stałym pobieranego na ostatnio zajmowanym stanowisku;
2-3)
(...).
2. 2
Wysokość odprawy określonej w ust. 1 pkt 1 ulega zwiększeniu o 20% uposażenia wraz z dodatkami za każdy dalszy rok wysługi ponad 5 lat nieprzerwanej służby w stopniu oficerskim albo w stopniach chorążych zawodowych lub w charakterze podoficera zawodowego (nadterminowego) - aż do wysokości pięciomiesięcznego uposażenia wraz z dodatkami o charakterze stałym.
3.
Oficerowie zwolnieni ze służby wskutek ukarania karą dyscyplinarną usunięcia z wojskowej służby zawodowej (art. 55 ust. 1 pkt 3) otrzymują 50% odprawy wymienionej w ust. 1 pkt 1 i w ust. 2.
4.
Minister Obrony Narodowej może w przypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie przyznać oficerowi odprawę w wysokości nie przekraczającej 50% w razie zwolnienia go ze służby w przypadkach określonych w art. 55 ust. 1 pkt 4 i w art. 56 ust. 1 pkt 6.
5.
Szczegółowe zasady dotyczące obliczania i wypłacania należności określonych w ust. 1-4 normują przepisy o uposażeniu żołnierzy.

Oficerom zwolnionym z wojskowej służby zawodowej w przypadkach określonych w art. 55 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz w art. 56 ust. 1 pkt 1, 4 i 5 wypłaca się co miesiąc przez okres jednego roku po zwolnieniu ze służby uposażenie w wysokości uposażenia pobieranego na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym wraz z dodatkami o charakterze stałym.

1.
Jeżeli oficer otrzymuje wynagrodzenie za pracę lub posiada dochód z innych źródeł albo łącznie wynagrodzenie za pracę i dochód z innych źródeł, uposażenie określone w art. 60 zmniejsza się o kwoty uzyskane z tego tytułu po potrąceniu podatku.
2.
Nadpłata uposażenia podlega potrąceniu wyłącznie z należności bieżących z tytułu tego uposażenia.
3.
Za dochód w rozumieniu ust. 1 uważa się dochód, który stosownie do przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych powoduje zmniejszenie renty za wysługę lat.

.................................................

* Z dniem 29 listopada 1967 r. ustawa utraciła moc w stosunku do żołnierzy, których służbę wojskową normują przepisy ustawy o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.67.44.220), zgodnie z art. 213 ust. 3 pkt 1 powołanej ustawy.

Z dniem 1 października 1970 r. ustawa utraciła moc, z wyjątkiem przepisów o świadczeniach pieniężnych określonych w: art. 33a, art. 59 ust. 1 pkt 1 i ust. 2-5 oraz art. 60 i 61, na podstawie art. 82 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U.70.16.134).

1 Art. 33a skreślony w związku z art. 22 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową (Dz.U.72.53.342), zmieniającej art. 82 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U.70.16.134), z dniem 1 stycznia 1973 r.
2 Art. 59 ust. 2 zmieniony przez art. 22 pkt 2 ustawy z dnia 29 marca 1963 r. o służbie wojskowej chorążych Sił Zbrojnych (Dz.U.63.15.78) z dniem 4 kwietnia 1963 r.
3 Art. 60 zmieniony przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 listopada 1963 r. zmieniającej przepisy o służbie wojskowej żołnierzy Sił Zbrojnych (Dz.U.63.50.277) z dniem 18 listopada 1963 r.
4 Art. 61 zmieniony przez art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 listopada 1963 r. zmieniającej przepisy o służbie wojskowej żołnierzy Sił Zbrojnych (Dz.U.63.50.277) z dniem 18 listopada 1963 r.