§ 6. - Uznawanie stopni oficerskich uzyskanych w Wojsku Polskim lub w organizacjach podziemnych po dniu 31 sierpnia 1939 r. oraz w formacjach polskich za granicą i w armiach państw obcych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.14.61

Akt utracił moc
Wersja od: 24 marca 1958 r.
§  6.
1.
Na podstawie wniosków komisji wymienionej w § 5 Minister Obrony Narodowej decyduje o uznaniu bądź o odmowie uznania stopni oficerskich wymienionych w § 1 ust. 1 i w § 2 ust. 1.
2.
O decyzji Ministra Obrony Narodowej zawiadamia się zainteresowanych.