§ 1. - Uznawanie stopni oficerskich uzyskanych w Wojsku Polskim lub w organizacjach podziemnych po dniu 31 sierpnia 1939 r. oraz w formacjach polskich za granicą i w armiach państw obcych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.14.61

Akt utracił moc
Wersja od: 24 marca 1958 r.
§  1.
1.
Obywatele polscy, którzy stopnie oficerskie uzyskali po dniu 31 sierpnia 1939 r. w Wojsku Polskim lub w organizacjach podziemnych walczących z okupantem w kraju, a nie przedstawili ich do weryfikacji lub nie uzyskali ich weryfikacji w myśl art. 65 dekretu z dnia 3 kwietnia 1948 r. o służbie wojskowej oficerów Wojska Polskiego (Dz. U. Nr 20, poz. 135) - mogą złożyć wniosek do Ministra Obrony Narodowej o uznanie tych stopni.
2.
Wniosek zaopiniowany przez właściwy oddział Związku Bojowników o Wolność i Demokrację składa się za pośrednictwem wojskowej komendy rejonowej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania zainteresowanej osoby.