§ 2. - Uznawanie stopni oficerskich uzyskanych w Wojsku Polskim lub w organizacjach podziemnych po dniu 31 sierpnia 1939 r. oraz w formacjach polskich za granicą i w armiach państw obcych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.14.61

Akt utracił moc
Wersja od: 24 marca 1958 r.
§  2.
1.
Stopnie oficerskie uzyskane w polskich formacjach wojskowych za granicą lub w armiach sojuszniczych w okresie do dnia 9 maja 1945 r. przez obywateli polskich zamieszkałych stale w kraju uznaje się za stopnie oficerskie przewidziane w ustawie z dnia 13 grudnia 1957 r. o służbie wojskowej oficerów Sił Zbrojnych (Dz. U. z 1958 r. Nr 2, poz. 5).
2.
Obywatele polscy zamieszkujący stale w kraju, którzy stopnie oficerskie uzyskali w polskich formacjach wojskowych za granicą lub w armiach sojuszniczych po dniu 9 maja 1945 r. albo w armiach państw obcych, a którym stopnie te nie zostały dotychczas uznane, mogą złożyć wniosek do Ministra Obrony Narodowej o uznanie tych stopni.
3.
Wnioski o uznanie stopni oficerskich wymienionych w ust. 1 i 2 składa się za pośrednictwem wojskowych komend rejonowych właściwych ze względu na miejsce zamieszkania zainteresowanych osób.