Utrzymanie w mocy na okres przejściowy niektórych dotychczasowych przepisów prawa karnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.37.311

Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1969 r.

USTAWA
z dnia 22 grudnia 1969 r.
o utrzymaniu w mocy na okres przejściowy niektórych dotychczasowych przepisów prawa karnego.

§  1.
Do czasu odrębnego ustawowego uregulowania sprawy zapobiegania i zwalczania demoralizacji przestępczości nieletnich zachowują moc obowiązującą dotychczasowe przepisy dotyczące nieletnich, którzy dopuścili się czynów zabronionych przez ustawę pod groźbą kary:
1)
zawarte w szczególności w art. 69-78 Kodeksu karnego z 1932 r., ze zmianami wynikającymi z art. 9 Kodeksu karnego z 1969 r.;
2)
w zakresie postępowania - w szczególności poza utrzymanymi w mocy przez art. III pkt 1 Przepisów wprowadzających Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 1969 r. Nr 13, poz. 97) art. 474-495 Kodeksu postępowania karnego z 1928 r. - również inne przepisy tego kodeksu dotyczące nieletnich.
§  2.
W sprawach nieletnich nie stosuje się postępowania uproszczonego, postępowania przyśpieszonego oraz warunkowego umorzenia postępowania, jak również przepisów o oskarżycielu posiłkowym.
§  3.
Środki wychowawcze w sprawach nieletnich sąd może stosować w składzie jednego sędziego.

Do czasu wejścia w życie nowego prawa o wykroczeniach zachowują moc obowiązującą przepisy:

1)
art. 139, 162, 265 i 272 Kodeksu karnego z 1932 r.;
2)
art. 1a dekretu z dnia 4 marca 1953 r. o wzmożeniu walki z produkcją złej jakości (Dz. U. Nr 16, poz. 63 z późniejszymi zmianami).

Do czasu wejścia w życie nowej ustawy karnej skarbowej:

1)
w postępowaniu karnym skarbowym toczącym się przed sądem na skutek żądania skierowania sprawy na drogę sądową stosuje się odpowiednio przepisy art. 455, 456, 457 § 1 i art. 458-460 Kodeksu postępowania karnego z 1969 r.;
2)
zamiast powołanych w art. 167 § 2 i art. 200 § 2 ustawy karnej skarbowej z dnia 13 kwietnia 1960 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 123 z późniejszymi zmianami) przepisów ustawy z dnia 21 stycznia 1958 r. o wzmożeniu ochrony mienia społecznego przed szkodami wynikającymi z przestępstwa (Dz. U. Nr 4, poz. 11 z późniejszymi zmianami) stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego z 1969 r. oraz Kodeksu karnego wykonawczego z 1969 r., dotyczące zabezpieczenia i egzekucji kar majątkowych oraz roszczeń o naprawienie wyrządzonej czynem przestępnym szkody w mieniu społecznym;
3)
zamiast powołanych w art. 205 ustawy karnej skarbowej z dnia 13 kwietnia 1960 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 123 z późniejszymi zmianami) przepisów Kodeksu postępowania karnego z 1928 r. stosuje się odpowiednio przepisy art. 65-68 i art. 70-72 Kodeksu karnego wykonawczego z 1969 r.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1970 r.