Art. 3. - Utrzymanie w mocy na okres przejściowy niektórych dotychczasowych przepisów prawa karnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.37.311

Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1969 r.
Art.  3.

Do czasu wejścia w życie nowej ustawy karnej skarbowej:

1)
w postępowaniu karnym skarbowym toczącym się przed sądem na skutek żądania skierowania sprawy na drogę sądową stosuje się odpowiednio przepisy art. 455, 456, 457 § 1 i art. 458-460 Kodeksu postępowania karnego z 1969 r.;
2)
zamiast powołanych w art. 167 § 2 i art. 200 § 2 ustawy karnej skarbowej z dnia 13 kwietnia 1960 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 123 z późniejszymi zmianami) przepisów ustawy z dnia 21 stycznia 1958 r. o wzmożeniu ochrony mienia społecznego przed szkodami wynikającymi z przestępstwa (Dz. U. Nr 4, poz. 11 z późniejszymi zmianami) stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego z 1969 r. oraz Kodeksu karnego wykonawczego z 1969 r., dotyczące zabezpieczenia i egzekucji kar majątkowych oraz roszczeń o naprawienie wyrządzonej czynem przestępnym szkody w mieniu społecznym;
3)
zamiast powołanych w art. 205 ustawy karnej skarbowej z dnia 13 kwietnia 1960 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 123 z późniejszymi zmianami) przepisów Kodeksu postępowania karnego z 1928 r. stosuje się odpowiednio przepisy art. 65-68 i art. 70-72 Kodeksu karnego wykonawczego z 1969 r.