Wzmożenie walki z produkcją złej jakości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1953.16.63

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1970 r.

DEKRET
z dnia 4 marca 1953 r.
o wzmożeniu walki z produkcją złej jakości. *

.................................................

§  1.
Kto będąc kierownikiem zakładu produkcyjnego lub odpowiedzialnym za dział produkcji albo za kontrolę techniczną produkcji nieumyślnie wprowadza, zbywa do obrotu albo przeznacza do użytku lub zbytu wyroby przemysłowe, których jakość jest oczywiście gorsza od jakości ustalonej dla takich wyrobów przez właściwe organy albo które oczywiście nie nadają się do użytku, dla jakiego są przeznaczone,

podlega karze grzywny do 4.500 zł.

§  2.
Karę grzywny, o której mowa w § 1, wymierza dyrektor okręgowego urzędu jakości i miar.
§  3.
Od orzeczenia dyrektora okręgowego urzędu jakości i miar przysługuje odwołanie, w terminie 14 dni od doręczenia orzeczenia, do Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar.
§  4.
Rada Ministrów określi w drodze rozporządzenia zasady i tryb wymierzania kary wymienionej w § 1.

.................................................

* Z dniem 1 stycznia 1970 r. dekret został uchylony przez art. VI pkt 10 ustawy z dnia 19 kwietnia 1969 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny (Dz.U.69.13.95), jednakże zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 22 grudnia 1969 r. o utrzymaniu w mocy na okres przejściowy niektórych dotychczasowych przepisów prawa karnego (Dz.U.69.37.311), art. 1a zachował moc do czasu wejścia w życie nowego prawa o wykroczeniach.
1 Art. 1a dodany przez art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o utworzeniu Centralnego Urzędu Jakości i Miar (Dz.U.66.23.147) z dniem 23 czerwca 1966 r.