Zm.: rozporządzenie w sprawie kosztów utrzymania osób zatrzymanych w schroniskach dla nieletnich oraz umieszczonych w zakładach poprawczych i wychowawczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1975.32.175

Akt jednorazowy
Wersja od: 10 października 1975 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 26 września 1975 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie kosztów utrzymania osób zatrzymanych w schroniskach dla nieletnich oraz umieszczonych w zakładach poprawczych i wychowawczych.

Na podstawie art. 457 lit. c) Kodeksu postępowania karnego z dnia 19 marca 1928 r. (Dz. U. z 1950 r. Nr 40, poz. 364 z późniejszymi zmianami) i art. 1 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 22 grudnia 1969 r. o utrzymaniu w mocy na okres przejściowy niektórych dotychczasowych przepisów prawa karnego (Dz. U. Nr 37, poz. 311) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 sierpnia 1964 r. w sprawie kosztów utrzymania osób zatrzymanych w schroniskach dla nieletnich oraz umieszczonych w zakładach poprawczych i wychowawczych (Dz. U. Nr 31, poz. 194) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Odpłatność kosztów utrzymania osób zatrzymanych w schroniskach dla nieletnich lub umieszczonych w zakładach poprawczych i wychowawczych ustala się na 2.000 zł miesięcznie.";

2)
w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Rodzice obciążeni kosztami postępowania na zasadzie art. 495 w związku z art. 448 lit. g) i j) Kodeksu postępowania karnego z dnia 19 marca 1928 r. (Dz. U. z 1950 r. Nr 40, poz. 364 z późniejszymi zmianami) ponoszą odpłatność za koszty utrzymania nieletniego w schronisku dla nieletnich, w zakładzie poprawczym lub wychowawczym w formie ryczałtu miesięcznego, w wysokości określonej w § 1.";

3)
§ 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. 1. Ryczałtu nie pobiera się w całości lub w części, gdy koszty utrzymania wychowanka zakładu poprawczego, zakładu wychowawczego lub schroniska dla nieletnich nie są pokrywane ze środków tych jednostek.

2. W razie samowolnego oddalenia się wychowanka z zakładu poprawczego, zakłady wychowawczego lub schroniska dla nieletnich przepis ust. 1 ma zastosowanie po skreśleniu wychowanka z ewidencji.

3. O przyczynie nieobecności wychowanka dyrektor zakładu lub kierownik schroniska zawiadamia właściwy sąd dla nieletnich.";

4)
w § 8 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Postanowienia o zmianie wysokości lub zwolnieniu od należnego ryczałtu sąd dla nieletnich wykonujący orzeczenie podejmuje z urzędu lub na wniosek osoby zobowiązanej do ponoszenia kosztów postępowania.";

5)
§ 9 otrzymuje brzmienie:

"9. Jeżeli wychowanek zakładu poprawczego otrzymuje wynagrodzenie za pracę i przyczynia się do pokrywania kosztów swego utrzymania, sąd dla nieletnich wyda stosowne postanowienie o zwolnieniu rodziców od ponoszenia odpłatności lub obniżeniu wysokości ryczałtu."

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 1975 r.