Art. 1. - Utrzymanie w mocy na okres przejściowy niektórych dotychczasowych przepisów prawa karnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.37.311

Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1969 r.
Art.  1.
§  1.
Do czasu odrębnego ustawowego uregulowania sprawy zapobiegania i zwalczania demoralizacji przestępczości nieletnich zachowują moc obowiązującą dotychczasowe przepisy dotyczące nieletnich, którzy dopuścili się czynów zabronionych przez ustawę pod groźbą kary:
1)
zawarte w szczególności w art. 69-78 Kodeksu karnego z 1932 r., ze zmianami wynikającymi z art. 9 Kodeksu karnego z 1969 r.;
2)
w zakresie postępowania - w szczególności poza utrzymanymi w mocy przez art. III pkt 1 Przepisów wprowadzających Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 1969 r. Nr 13, poz. 97) art. 474-495 Kodeksu postępowania karnego z 1928 r. - również inne przepisy tego kodeksu dotyczące nieletnich.
§  2.
W sprawach nieletnich nie stosuje się postępowania uproszczonego, postępowania przyśpieszonego oraz warunkowego umorzenia postępowania, jak również przepisów o oskarżycielu posiłkowym.
§  3.
Środki wychowawcze w sprawach nieletnich sąd może stosować w składzie jednego sędziego.