Zm.: rozporządzenie w sprawie kosztów utrzymania osób zatrzymanych w schroniskach dla nieletnich oraz umieszczonych w zakładach poprawczych i wychowawczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1982.29.209

Akt jednorazowy
Wersja od: 28 września 1982 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 17 września 1982 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie kosztów utrzymania osób zatrzymanych w schroniskach dla nieletnich oraz umieszczonych w zakładach poprawczych i wychowawczych.

Na podstawie art. 457 lit. c) Kodeksu postępowania karnego z dnia 19 marca 1928 r. (Dz. U. z 1950 r. Nr 40, poz. 364 z późniejszymi zmianami) i art. 1 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 22 grudnia 1969 r. o utrzymaniu w mocy na okres przejściowy niektórych dotychczasowych przepisów prawa karnego (Dz. U. Nr 37, poz. 311) zarządza się, co następuje:
W § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 sierpnia 1964 r. w sprawie kosztów utrzymania osób zatrzymanych w schroniskach dla nieletnich oraz umieszczonych w zakładach poprawczych i wychowawczych (Dz. U. z 1964 r. Nr 31, poz. 194 i z 1975 r. Nr 32, poz. 175) kwotę 2.000 zł zastępuje się kwotą 3.500 zł.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 1982 r.