Koszty utrzymania osób zatrzymanych w schroniskach dla nieletnich oraz umieszczonych w zakładach poprawczych i wychowawczych. - Dz.U.1964.31.194 - OpenLEX

Koszty utrzymania osób zatrzymanych w schroniskach dla nieletnich oraz umieszczonych w zakładach poprawczych i wychowawczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1964.31.194

Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1982 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 12 sierpnia 1964 r.
w sprawie kosztów utrzymania osób zatrzymanych w schroniskach dla nieletnich oraz umieszczonych w zakładach poprawczych i wychowawczych.

Na podstawie art. 457 lit. c) Kodeksu postępowania karnego zarządza się, co następuje:
Odpłatność kosztów utrzymania osób zatrzymanych w schroniskach dla nieletnich lub umieszczonych w zakładach poprawczych i wychowawczych ustala się na 3.500 zł miesięcznie.
1. 2
Rodzice obciążeni kosztami postępowania na zasadzie art. 495 w związku z art. 448 lit. g) i j) Kodeksu postępowania karnego z dnia 19 marca 1928 r. (Dz. U. z 1950 r. Nr 40, poz. 364 z późniejszymi zmianami) ponoszą odpłatność za koszty utrzymania nieletniego w schronisku dla nieletnich, w zakładzie poprawczym lub wychowawczym w formie ryczałtu miesięcznego, w wysokości określonej w § 1.
2.
Sąd dla nieletnich wykonujący orzeczenie może postanowieniem obniżyć częściowo wysokość ryczałtu miesięcznego, jeśli stwierdzi na podstawie zaświadczenia właściwego organu, zawierającego dokładne dane o stanie rodzinnym, majątku i dochodach, oraz na podstawie innych zebranych materiałów, że uiszczenie ryczałtu w wysokości ustalonej w ust. 1 byłoby zbyt uciążliwe dla rodziców nieletniego.
1.
Kierownik schroniska dla nieletnich zawiadamia sąd, który obciążył rodziców kosztami pobytu nieletniego w schronisku, o dacie przyjęcia nieletniego do schroniska oraz o dacie jego zwolnienia.
2.
Dyrektor zakładu poprawczego (wychowawczego) zawiadamia sąd dla nieletnich wykonujący orzeczenie o dacie przyjęcia nieletniego do zakładu oraz o dacie jego zwolnienia.
Jeżeli okres pobytu nieletniego w schronisku przed uprawomocnieniem się orzeczenia stosującego środki poprawcze i wychowawcze, trwał dłużej niż miesiąc, przewodniczący wydziału dla nieletnich może rozłożyć rodzicom na raty koszty należne za ten okres.
Za niepełny miesiąc pobytu nieletniego w schronisku dla nieletnich, w zakładzie poprawczym lub wychowawczym, rodzice obowiązani są uiścić tylko odpowiednią część ryczałtu, którą oblicza się dzieląc stosownie do § 2 ryczałt miesięczny przez 30 i mnożąc przez ilość dni pobytu nieletniego w schronisku lub zakładzie.
Jeżeli rodzice nieletniego nie uiszczą w zakreślonym terminie kosztów jego pobytu w schronisku za okres przed uprawomocnieniem się orzeczenia stosującego środki poprawcze lub wychowawcze albo za okres pobytu po uprawomocnieniu się takiego orzeczenia lub za pobyt w zakładzie poprawczym lub wychowawczym - przewodniczący wydziału dla nieletnich zarządza ściągnięcie kosztów od rodziców.
1.
Ryczałtu nie pobiera się w całości lub w części, gdy koszty utrzymania wychowanka zakładu poprawczego, zakładu wychowawczego lub schroniska dla nieletnich nie są pokrywane ze środków tych jednostek.
2.
W razie samowolnego oddalenia się wychowanka z zakładu poprawczego, zakłady wychowawczego lub schroniska dla nieletnich przepis ust. 1 ma zastosowanie po skreśleniu wychowanka z ewidencji.
3.
O przyczynie nieobecności wychowanka dyrektor zakładu lub kierownik schroniska zawiadamia właściwy sąd dla nieletnich.
1.
Jeżeli w toku wykonywania orzeczenia zaszły okoliczności uzasadniające zmianę wysokości ryczałtu miesięcznego, sąd dla nieletnich wykonujący orzeczenie może postanowieniem ten ryczał podwyższyć lub obniżyć.
2.
Zmiana wysokości ryczałtu miesięcznego należnego od rodziców nastąpić może tylko w oparciu o zaświadczenie właściwego organu oraz inne zebrane materiały zawierające dokładne dane i informacje o stanie rodzinnym, majątku i dochodach rodziców nieletniego.
3.
W wyjątkowych wypadkach sąd dla nieletnich wykonujący orzeczenie może postanowieniem zwolnić rodziców w całości od należnego od nich ryczałtu, jeśli pogorszenie sytuacji materialnej i rodzinnej rodziców nieletniego uniemożliwia uiszczenie przez nich ryczałtu nawet w obniżonym wymiarze.
4. 4
Postanowienia o zmianie wysokości lub zwolnieniu od należnego ryczałtu sąd dla nieletnich wykonujący orzeczenie podejmuje z urzędu lub na wniosek osoby zobowiązanej do ponoszenia kosztów postępowania.
Jeżeli wychowanek zakładu poprawczego otrzymuje wynagrodzenie za pracę i przyczynia się do pokrywania kosztów swego utrzymania, sąd dla nieletnich wyda stosowne postanowienie o zwolnieniu rodziców od ponoszenia odpłatności lub obniżeniu wysokości ryczałtu.
Tracą moc:
1)
rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 sierpnia 1958 r. o kosztach utrzymania osób zatrzymanych w schronisku dla nieletnich oraz umieszczonych w zakładach poprawczych (Dz. U. z 1958 r. Nr 54, poz. 265 i z 1962 r. Nr 54, poz. 271),
2)
rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 1958 r. o kosztach utrzymania nieletnich umieszczonych w zakładach wychowawczych (Dz. U. Nr 62, poz. 308).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 § 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 26 września 1975 r. (Dz.U.75.32.175) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 listopada 1975 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 17 września 1982 r. (Dz.U.82.29.209) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 1982 r.

2 § 2 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 26 września 1975 r. (Dz.U.75.32.175) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 listopada 1975 r.
3 § 7 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 26 września 1975 r. (Dz.U.75.32.175) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 listopada 1975 r.
4 § 8 ust. 4 dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 26 września 1975 r. (Dz.U.75.32.175) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 listopada 1975 r.
5 § 9 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 26 września 1975 r. (Dz.U.75.32.175) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 listopada 1975 r.