Art. 2. - Utrzymanie w mocy na okres przejściowy niektórych dotychczasowych przepisów prawa karnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.37.311

Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1969 r.
Art.  2.

Do czasu wejścia w życie nowego prawa o wykroczeniach zachowują moc obowiązującą przepisy:

1)
art. 139, 162, 265 i 272 Kodeksu karnego z 1932 r.;
2)
art. 1a dekretu z dnia 4 marca 1953 r. o wzmożeniu walki z produkcją złej jakości (Dz. U. Nr 16, poz. 63 z późniejszymi zmianami).