Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.40.247

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 października 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO
z dnia 30 kwietnia 1921 r.
w przedmiocie taksy aptekarskiej, oraz w przedmiocie wydawania środków leczniczych. *

Na mocy art. 2 p. 13 i art. 10 Zasadniczej Ustawy Sanitarnej z dnia 19 lipca 1919 r. (Dz. Praw № 63, z 1919 r. 63, poz. 371) zarządzam co następuje:
§  1. Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 11 maja 1920 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej (Dz. Ust. R. P. z 1920 r. N° 46, poz. 284), zostaje zastąpiony taksą, dołączoną do niniejszego rozporządzenia.
§  2. 1 (uchylony).
§  3. Jeżeli cena zakupu przez aptekę jakiegokolwiek artykułu objętego taksą aptekarską, po dodaniu kosztów sprowadzenia przewyższa ceną wyznaczoną przez tą taksę, apteka nabywając ten artykuł może ustalić jego ceną sprzedażną w sposób wskazany w art. 14 rozporządzenia Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 11 maja 1920 r. (Dz. Ust. z 1920 roku №46, poz. 284) z doliczeniem do ceny zakupu 25%, zamiast wymienionych w tym artykule 50%. Przepis ten nie dotyczy preparatów galenowych za wyjątkiem ekstraktów, pastylek, wody z migdałów gorzkich, maści rtęciowej (Unguentum hydrargyri cinerei), nalewki konwaljowej, oraz roztworu białczanu żelaza (Liquor ferri albuminati).

O każdem ustaleniu ceny w sposób powyższy, zarządzający apteką obowiązany jest, w ciągu 3 dni, zawiadomić Wojewódzki (Okręgowy) Urząd Zdrowia, przesyłając jednocześnie w 3 egzemplarzach wykaz, obejmujący nazwę środka leczniczego, lub opakowania, jego cenę zakupu podług faktury, firmą dostarczającą, datą i numer faktury, oraz ustaloną ceną sprzedażną.

Zmiana ceny w sposób wskazany w ustąpię pierwszym niniejszego paragrafu, bez zawiadomienia we właściwym czasie Wojewódzkiego (Okręgowego) Urzędu Zdrowia będzie uważana za przekroczenie taksy.

Za ceny zakupu w rozumieniu postanowień wyżej określonych uchodzić mogą jedynie ceny, wynikające z faktur hurtowych składów materjałów aptecznych.

Powyższe postanowienia nie dotyczą taksy za pracę przy recepturze.

§  4. 2 (uchylony).
§  5. Przekroczenie przepisów, dotyczących taksy aptekarskiej, będą karane w myśl obowiązujących ustaw.
§  6. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje w b. zaborze rosyjskim i w b. zaborze austrjackim z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Jednocześnie unieważnia się art. 16 i 25 rozporządzenia Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 11 maja 1920 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej (Dz. Ust. z 1920 r. № 46, poz. 284), oraz rozporządzenia w tymże przedmiocie z dnia 14 sierpnia 1920 r. (Dz. Ust. z 1920 r. № 79, poz. 535), z dnia 29 listopada 1920 r. (Dz. Ust. z 1920 r. № 116, poz. 767), z dnia 5 lutego 1921 r. (Dz. Ust. z 1921 r. № 14, poz. 89) i z dnia 19 lutego 1921 r. (Dz. Ust. z 1921 r. № 18, poz. 108), oraz dołączone do nich cenniki.

ZAŁĄCZNIK 

do § 1.

Taksa za środki lecznicze.

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

* Z dniem 4 lipca 1921 r. osoby, wymienione w art. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 11 maja 1920 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej oraz w przedmiocie wydawania środków leczniczych (Dz.U.20.46.284) mogą za pracę przy recepturze oraz za materjały lecznicze, wyszczególnione w dołączanym do rozporządzenia zmieniającego wykazie, zamiast cen ustanowionych na nie w załączniku do niniejszego rozporządzenia pobierać ceny maksymalne podług załączonego cennika, zgodnie z art. 1 rozporządzenia z dnia 20 czerwca 1921 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej (Dz.U.21.56.355).

Z dniem 21 lipca 1921 r. osoby, wymienione w art. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 11 maja 1920 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej oraz w przedmiocie wydawania środków leczniczych (Dz.U.20.46.284) mogą za pracę przy recepturze oraz za materjały lecznicze, wyszczególnione w dołączanym do rozporządzenia zmieniającego wykazie, zamiast cen ustanowionych na nie w załączniku do niniejszego rozporządzenia pobierać ceny maksymalne podług załączonego cennika, zgodnie z § 1 rozporządzenia z dnia 15 lipca 1921 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej (Dz.U.21.63.393).

Z dniem 19 sierpnia 1921 r. osoby, wymienione w art. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 11 maja 1920 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej oraz w przedmiocie wydawania środków leczniczych (Dz.U.20.46.284) mogą za pracę przy recepturze oraz za materjały lecznicze, wyszczególnione w dołączanym do rozporządzenia zmieniającego wykazie, zamiast cen ustanowionych na nie w załącznikach do rozporządzeń (Dz.U. z 1921 r. Nr 40 poz. 247 i Nr 56 poz. 355) pobierać ceny maksymalne podług załączonego cennika, zgodnie z § 1 rozporządzenia z dnia 29 lipca 1921 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej (Dz.U.21.68.445).

Z dniem 24 września 1921 r. Z dniem 19 sierpnia 1921 r. osoby, wymienione w art. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 11 maja 1920 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej oraz w przedmiocie wydawania środków leczniczych (Dz.U.20.46.284) mogą za pracę przy recepturze oraz za materjały lecznicze, wyszczególnione w dołączanym do rozporządzenia zmieniającego wykazie, zamiast cen ustanowionych na nie w załącznikach do rozporządzeń z dnia 30 kwietnia, 20 czerwca i 29 lipca 1921 r. (Dz.U. z 1921 r. Nr 40 poz. 247, Dz.U. Nr 56 poz. 355 i Dz.U. Nr 68 poz. 445) pobierać ceny maksymalne podług załączonego cennika, zgodnie z § 1 rozporządzenia z dnia 9 września 1921 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej (Dz.U.21.78.539).

1 § 2 uchylony przez § 2 rozporządzenia z dnia 8 października 1921 r. (Dz.U.21.84.604) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 października 1921 r.
2 § 4 uchylony przez § 2 rozporządzenia z dnia 8 października 1921 r. (Dz.U.21.84.604) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 października 1921 r.