Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.89.664

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 listopada 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO
z dnia 27 października 1921 r.
w przedmiocie taksy aptekarskiej oraz wydawania środków leczniczych.

Na mocy art. 2 p. 13 i art. 10 zasadniczej ustawy sanitarnej z dnia 19 lipca 1919 r. (Dz. Pr. P. P. z 1919 r. № 63 poz. 371), § 7 austr. ustawy aptekarskiej z d. 18 grudnia 1906 r. (D. U. P. r. 1907 № 5) i art. 380 ros. ustawy lekarskiej (ros. Zb. Pr. t. XIII wyd. 1905 r.) zarządza się co następuje:
§  1. Osoby, wymienione w § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 11 maja 1920 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej oraz w przedmiocie wydawania środków leczniczych (Dz. Ust. z 1920 r. № 46 poz. 284), mogą za naczynia oraz za materjały lecznice wyszczególnione w dołączonym do niniejszego rozporządzenia wykazie, zamiast cen ustanowionych na nie w załącznikach do rozporządzeń z dnia 30 kwietnia, 20 czerwca, 29 lipca i 9 września -1921 r. (Dz. U. № 40 poz. 247, Na 56 poz. 355, N° 68 poz. 445 № 78 poz. 539) pobierać ceny maksymalne podług załączonego cennika.
§  2. Dla środków nieobjętych taksą aptekarską należy ustalić ceny sprzedażne podług następujących norm:
a) jeżeli cena zakupu leku przez apteką nie przekracza 1000 marek za kilogram, ceną sprzedażną jednego kilograma tego leku ustala się przez doliczenie 50°/o do ceny zakupu; dla ustalenia ceny sprzedażnej hektograma, uzyskaną w powyższy sposób ceną sprzedażną kilograma dzieli się przez 8; dla ustalenia ceny sprzedażnej dekagrama dzieli się ceną uzyskaną dla hektograma przez 8 i t. d.;
b) jeżeli cena zakupu leku przez apteką przewyższa 1000 marek, nie przekracza jednak 10000 marek za kilogram, ceną sprzedażną jednego hektograma tego leku ustala się przez doliczenie 50°/o ceny zakupu hektograma; ceny niższych jednostek wagowych ustala się sposobem wskazanym w p. a);
c) jeżeli cena zakupu leku przez apteką przewyższa 10000 marek za kilogram, ceną sprzedażną jednego dekagrama tego leku ustala się przez doliczenie 50% do ceny zakupu dekagrama; ceny niższych jednostek wagowych ustala się sposobem wskazanym w p. a).
§  3. Jeżeli cena zakupu przez apteką jakiegokolwiek artykułu, objętego taksą aptekarską, przewyższa 70% ceny wyznaczonej przez tą taksą, apteka, nabywając ten artykuł, może ustalić jego ceną sprzedażną w sposób wskazany w § 2 niniejszego rozporządzenia z doliczeniem do ceny zakupu 40%, zamiast wymienionych w tym artykule 50%. Przepis ten nie dotyczy preparatów galenowych, z wyjątkiem ekstraktów, pastylek, wody z migdałów gorzkich, maści rtęciowej (unguentum hydrargyri cirelei), nalewki konwaljowej oraz roztworu białczanu żelaza (liquor ferri aibuminati). Gdyby jednak cena zakupu spirytusu była wyższa od ceny, oznaczonej w taksie aptekarskiej, przepis ten może być stosowany do wszystkich preparatów galenowych, do których przyrządzania używa się spirytus.

O każdem ustaleniu ceny w sposób powyższy, zarządzający apteką obowiązany jest, w ciągu 3 dni, zawiadomić właściwą władzą administracyjną I instancji, przesyłając jednocześnie w 3 egzemplarzach wykaz, obejmujący nazwę środka leczniczego lub opakowania, jego ceną według faktury, firmą dostarczającą, datą i numer faktury, oraz ustaloną ceną sprzedażną.

Zmiana ceny w sposób wskazany w ustąpię pierwszym niniejszego artykułu, bez zawiadomienia władz we właściwym czasie będzie uważana /a przekroczenie taksy.

Za ceny zakupu w rozumieniu niniejszego rozporządzenia uważać należy jedynie ceny, wynikające z faktur hurtowych składów materjałów aptecznych.

Powyższe postanowienia nie dotyczą taksy za prace przy recepturze.

§  4. Jeżeli przy ustalaniu ceny wyższej jednostki wagowej, aniżeli oznaczona w taksie, sposobem wskazanym w art. 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 11 maja 1920 r. (Dz. U. z 1920 r. № 46 poz. 284) cena tej jednostki będzie niższa, aniżeli istotna cena zakupu z dodatkiem 50%, wolno ceną sprzedażną tej jednostki ustalić przez doliczenie 50% do ceny zakupu.
§  5. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje w b. zaborze rosyjskim i austrjackim i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Jednocześnie uchyla się art. 14 rozporządzenia Ministra Zdrowia Publicznego z dn. 11 maja 1920 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej (Dz. Ustaw № 46 poz. 274, oraz art. 3 rozporządzenia w tym przedmiocie z dnia 30 kwietnia 1921 r. (Dz. Ustaw № 40 poz. 247).

ZAŁĄCZNIK 

Taksa za środki lecznicze.

.........................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

.........................