Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.78.539

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 września 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO
z dnia 9 września 1921 r.
w przedmiocie taksy aptekarskiej.

Na mocy art. 2 p. 13 i art. 10 Zasadniczej Ustawy Sanitarnej z dnia 19 lipca 1919 r. (Dz. P. P. z 1919 r. № 63 poz. 371) zarządzam co następuje:
§  1. Osoby, wymienione w § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 11 maja 1920 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej oraz w przedmiocie wydawania środków leczniczych (Dz. Ustaw № 46 poz. 284), mogą za naczynia oraz za materjały lecznicze, wyszczególnione w dołączonym do niniejszego rozporządzenia wykazie, zamiast cen ustanowionych na nie w załącznikach do rozporządzeń z dnia 30 kwietnia, 20 czerwca i 29 lipca 1921 r. (Dz. Ustaw z 1921 r. № 40 poz. 247, Dz. Ustaw № 56 poz. 355 i Dz. Ustaw № 68 poz. 445) pobierać ceny maksymalne podług załączonego cennika.
§  2. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje w b. zaborze rosyjskim i w b. zaborze austrjackim i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

Taksa za środki lecznicze

.........................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

.........................