Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.18.108

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 lutego 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO
z dnia 19 lutego 1921 r.
w przedmiocie taksy aptekarskiej.

Na mocy Art. 2 p. 13 i art. 10 Zasadniczej Ustawy Sanitarnej z dnia 19 lipca 1919 r. (Dz. Praw P. P. z 1919 r. № 63 poz. 371) zarządzam co następuje:
Art.  1.

Osoby, wymienione w Art. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia Publicznego z dnia .11 maja 1920 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej, oraz w przedmiocie wydawania środków leczniczych (Dz. Ustaw z 1920 r. № 46 poz. 284), mogą pobierać za pracę przy recepturze (taxa laborum) opłatę podług załączonego cennika.

Art.  2.

Jeżeli cena zakupu jakiegokolwiek artykułu objętego taksą aptekarską, po dodaniu kosztów sprowadzenia będzie przewyższała cenę wyznaczoną przez tę taksę, cenę sprzedażną jego wolno ustalać w sposób wskazany w Art. 14 rozporządzania Ministra Zdrowia Publicznego z dn. 11 maja 1920 r. (Dz. Ustaw z 1920 r. N° 46 poz. 284) z doliczeniem do ceny zakupu 25°/o zamiast wymienionych w tem artykule 50%.

O każdem ustaleniu ceny w sposób powyższy, zarządzający apteką obowiązany jest, w ciągu 3 dni zawiadomić Wojewódzki (Okręgowy) Urząd Zdrowia, przesyłając jednocześnie, w 3 egzemplarzach, wykaz obejmujący nazwę środka leczniczego lub opakowania, jego cenę zakupu podług faktury, firmę dostarczającą, datę i numer faktury, oraz ustaloną cenę sprzedażną.

Zmiana ceny w sposób wskazany w ustępie pierwszym niniejszego artykułu, bez zawiadomienia we właściwym czasie Wojewódzkiego (Okręgowego) Urzędu Zdrowia, będzie uważana za przekroczenie taksy.

Za ceny zakupu w. rozumieniu postanowień wyżej określonych uchodzić mogą jedynie ceny wynikające z faktur hurtowych składów materjałów aptecznych.

Powyższe postanowienia nie dotyczą taksy za pracę przy recepturze.

Art.  3.

W m. st. Warszawie i w m. Lodzi zezwala się, do ceny każdego lekarstwa, obliczonej podług taksy aptekarskiej, doliczać 7 marek.

Art.  4.

Przekroczenia przepisów dotyczących taksy aptekarskiej będą karane w myśl ogólnie obowiązujących ustaw.

Art.  5.

Rozporządzenie niniejsze obowiązuje w b. zaborze rosyjskim i w b. zaborze austrjackim z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Jednocześnie unieważnia się dotychczasowy cennik opłat za pracę przy recepturze, ustanowiony rozporządzeniem Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 17 grudnia 1920 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej, (Dz. Ustaw z 1920 r. N° 118, poz. 784).

Minister Zdrowia Publicznego: w z. Chodźko

Na 18 Dziennik Ustaw Poz. 103. 241

ZAŁĄCZNIK 

Taksa za prace przy recepturze.

(TAXA LABORUM) Ceny w fenigach.
1.Za wydanie według recepty lekarza środków leczniczych gotowych, niezłożonych (simplicia) płynnych i niepłynnych bez wzglądu na ilość, za każdy400
2.Za zmieszanie cieczy wraz z filtrowaniem bez różnicy, liczby i ilości składników800
Za odważanie środków leczniczych oddzielnej opłaty pobierać nie należy.
3.Za rozpuszczenie w cieczy, a również za rozpuszczenie ze zmieszaniem i filtrowaniem jakichkolwiek bądź środków leczniczych, bez wzglądu na liczbą i ilość1200
4.Za napary, odwary, odwaro-napary, wysycania (saturatio), zawiesiny (emulsio), zawiesino-napary, powidełka i galaretki bez wzglądu na liczbą i ilość wchodzących w nie składników..1600
Za rozpuszczenie w nich, albo rozpuszczenie ze zmieszaniem jakichkolwiek bądź środków bez wzglądu na ich liczbą i ilość.300
Za dodanie i zmieszanie z niemi jakichkolwiek składników bez wzglądu na ich liczbą i ilość200
5.Za sterylizacją cieczy nie w ampułkach, bez wzglądu na ilość pobiera się oddzielnie1500
6.Za napełnienie (z zatopieniem i sterylizacją) szklanych ampułek, za pierwsze trzy2100
Za każdą następną150
7.Za przyrządzenie plastra lub maści z jednego lub kilku środków bez wzglądu na ilość..1400
8.Za krajanie lub proszkowanie wszelkich środków leczniczych, o ile nie są w tej postaci podane w taksie, za ilości włącznie do 100,0400
Powyżej 100,0 za każde następne 100,0150
Wszystkie środki lecznicze dla zwierząt domowych, przepisane w ilości od 400,0 wydawać i oceniać należy jako proszek (ogrubny-grossus), o ile nie przepisano "pulv. subtilis- simus".
9.Za zmieszanie wszelkiego rodzaju ziół i proszków, bez wzglądu na ilość800
10.Za rozważenie i wydanie ziół, jak również ogrubnych lub subtelnych proszków, za każdy proszek lub dawką60
11.a) Za przygotowanie masy pigułkowej, włącznie ze zmieszaniem i rozpuszczeniem środków użytych i rozdzielenie jej na pigułki, za pierwsze 30 pigułek1800
b) Za wszystkie następne 30 po600
I. Pigułki o wadze ponad 0,60 liczą się jak "boli".
II. Za przesypanie pigułek należy pobierać podaną w taksie ceną użytego w tym celu proszku. Liczyć należy nie więcej niż 2,0 na każde 30 pigułek. Jeżeli w recepcie nie wskazano proszku do przesypania, to stosować należy proszek widłaku (Lycopodium).
d) Za pokrycie pigułek kolodjonem za każde 30 pigułek.800
e) Za pokrycie pigułek balsamem tolutańskim, za każde 30 pigułek800
f) Za pokrycie srebrem za każde 30 pigułek2200
g) Za pokrycie pigułek żelatyną, karukiem, cukrem, kieratyną za każde 30 pigułek1500
h) Za pokrycie pigułek złotem za każde 30 pigułek. Przy powyższych robotach jest wliczona i cena użytego materjału.
12.Za przygotowanie masy i podzielenie jej na bolusy (boli) pastylki (rotulaetrochisci) z wszelkiemi dodatkowemi robotami, do 5 sztuk..1800
powyżej 5 za każdą sztuką100
13.Za robotą prasowanych tabletek (tabl. compress.) i za pastylki gumowe (past. gumos) z wszelkiemi rękoczynami do 10 sztuk powyżej 10 sztuk za każdą1800 60
14.Za przygotowanie i podzielenie czopków (supposit) i gałek (globuli) z wszelkiemi rękoczynami za każdą sztukę300
15.a) Za nasmarowanie i zmieszanie, o ile ono jest niezbędne, plastra na sparadrapie lub płótnie wielkości do 80 cm. kw. Przy smarowaniu zwykłego plastra oblicza się na 20 cm.2 3.0 masy, a przy cienko posmarowanym plastrze 1,5.1800
b) Za użyte płótno za 1 cm.220
c) Za użyty sparadrap za 1 cm.240
d) Jeżeli nie wskazana jest ilość plastra, a oznaczona jedynie wielkość tegoż, to opłatę za zużyty plaster oblicza się podług poniższej tablicy:
c/m2zwykł.cienk.
1) Formaauricularis12,52,01,25
2) "Chartae lusoriae)
3) "Volae manusminor}508,04,0
4) """major)
5) "palmae"min}7512,06,0
6) """major12520,010,0
7) "Voluminis libr octav.2C030,0150
8) """quarti.40060,030'0 *
16.Za owinięcie proszków, ziółek, plastrów i t. p. wraz z pieczątką, sygnaturą i kopją recepty na sygnaturze; za sygnaturę, kartkę, pieczątkę i kopję recepty na sygnaturze lekarstw wydawanych w pudełkach; za owiązanie naczynia kapslem i sznurkiem, za sygnaturę z kopją recepty, kartkę i pieczątkę..800
Jeżeli na recepcie napisane jest przez lekarza "pro paupere", wówczas należy pobierać tylko opłatę za korek50
Innej opłaty, wynikającej z tego p. 16 w danym przypadku nie pobiera się.
17.Za owinięcie i owiązanie, pieczątkę i kartkę przy sprzedaży

odręcznej

60