Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.84.604

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 października 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO
z dnia 8 października 1921 r.
w przedmiocie taksy aptekarskiej za pracę przy recepturze.

Na mocy art. 2 p. 13 i art. 10 zasadniczej ustawy sanitarnej z dnia 19 lipca 1919 r. (Dz. Pr. P. P. № 63 poz. 371) zarządza się co następuje:
§  1. Osoby, wymienione w art. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 11 maja 1920 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej (Dz. Ust. z 1920 r. № 46 poz. 284), mogą za pracą przy recepturze zamiast cen, ustanowionych w załączniku do rozporządzenia z dnia 24 sierpnia 1921 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej (Dz. Ust. z 1921 r. № 76 poz. 526) pobierać ceny maksymalne podług załączonego cennika.
§  2. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje w b. zaborze rosyjskim i w b. zaborze austrjackim i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Jednocześnie unieważnia się §§ 2 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia Publicznego z dn. 30 kwietnia 1921 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej (Dz. Ust. z 1921 r. № 40 poz. 247) i § 2 rozporządzenia w tymże przedmiocie z dnia 24 sierpnia 1921 r. (Dz. Ust. z 1921 r. № 76 poz. 526).

ZAŁĄCZNIK 

Taksa za pracę przy recepturze.

(TAXA LABORUM)

Ceny w fenigach.

1.Za wydanie, według recepty lekarza, środków leczniczych gotowych, niezłożonych (simolicia) płynnych i niepłynnych bez wzglądu na ilość, za każdy2300
2.Za zmieszanie cieczy wraz z filtrowaniem, bez różnicy liczby i ilości składników5400
Za odważanie środków leczniczych oddzielnej opłaty pobierać nie należy
3.Za rozpuszczenie w cieczy, a również za rozpuszczenie ze zmieszaniem i filtrowaniem jakichkolwiekbądź środków leczniczych, bez względu na liczbę i ilość8000
4.Za napary, odwary, odwaro-napary, wysycania (saturationes), zawiesiny (emulsiones), zawiesino-napary, powidełka i galaretki, bez względu na liczbę i ilość wchodzących w nie składników10000
Za rozpuszczenie w nich, albo rozpuszczenie ze zmieszaniem jakichkolwiekbądź środków, bez względu na ich liczbę i ilość2300
Za dodanie i zmieszanie z niemi jakichkolwiek składników, bez względu na ich liczbę i ilość1600
5.Za napełnienie (z zatopieniemi sterylizacja) szklanych ampułek, za pierwsze trzy13000
Za każdą następną900
6.Za sterylizację cieczy nie w ampułkach, bez względu na ilość1100
7.Za przyrządzenie plastra lub maści z jednego lub kilku środków bez względu na ilość8700
8.Za krajanie lub proszkowanie wszelkich środków leczniczych, o ile nie są w tej postaci podane w taksie, za ilości włącznie do 100,04000
Powyżej 100,0 za każde następne 100,01200
Wszystkie środki lecznicze dla zwierząt domowych, przepisane w ilości od 400,0 wydawać i oceniać należy jako proszek ogrubny (grossus), o ile nie przepisano "pulvis subtilis- simus"
9.Za zmieszanie wszelkiego rodzaju ziół i proszków, bez wzglądu na ilość5400
10.Za rozważenie i wydanie ziół, jak również ogrubnych lub subtelnych proszków, za każdy proszek lub dawkę450
11.a) Za przygotowanie masy pigułkowej, włącznie ze zmieszaniem i rozpuszczeniem środków użytych i rozdzielenie jej na pigułki, za pierwsze 30 pigułek11000
Za każde następne 30 pigułek po4700
I. Pigułki o wadze ponad 0,60 liczą się jak "boli".

II. Za przesypanie pigułek należy pobierać podaną w taksie cenę użytego w tym celu proszku. Liczyć należy nie więcej niż 2,0 na każde 30 pigułek. Jeżeli w recepcie nie wskazano proszku do przesypania, to stosować należy proszek widłaku (Lycopodiurn).

b) Za pokrycie pigułek kolodjonern, za każde 30 pigułek.5600
c) Za pokrycie pigułek balsamem tolutańskim, za każde 30 pigułek5600
d) Za pokrycie srebrem, za każde 30 pigułek18000
e) Za pokrycie pigułek żelatyną, karukiem, cukrem, kieratyną za każde 30 pigułek.11000
f) Za pokrycie pigułek złotem za każde 30 pigułek.-
Przy powyższych robotach jest wliczona i cena użytego materiału.
12.Za przygotowanie masy i podzielenie jej na bolusy (boli) pastylki (rotulae trochisci) z wszelkiemi dodatkowemi robotami, do 5 sztuk.11000
Powyżej 5, za każdą sztukę600
13.Za robotę prasowanych tabletek (tabl. compress.) i za pastylki gumowe (past. gumosi) z wszelkiemi rękoczynami do 10 sztuk

Powyżej 10 sztuk za każdą

11000

450

14.Za przygotowanie i podzielenie czopków (suppositoria) i gałek (globuli) z wszelkiemi rękoczynami za każdą sztukę.2600
15.Za nasmarowanie i zmieszanie, o ile ono jest niezbędne, plastra na sparadrapie lub płótnie wielkości do 80 cm. kw.11000
Za każde następne 20 cm. kw.1500
Za użyte płótno za 1 cm. kw.50
Za użyty sparadrap za 1 cm. kw.80
Przy smarowaniu zwykłego plastra oblicza się na 20 cm. kw. 3,0 masy, a przy cienko posmarowanym plastrze 1,5.
Jeżeli nie wskazana jest ilość plastra, a oznaczona jedynie jego wielkość, to opłatę za zużyty plaster oblicza się podług poniższej tablicy:
cm. kw.zwykł.cienk.
1)Formaauricularis12,52,01,25
2)"chartae lusoriae}

}

508,04,0
3)"volaemanusminoris
4)"""majoris}

}

7512,06,0
5)"palmae"minoris
6)"""majoris12520,010,0
7)"voluminislibrioctavi20030,015,0
8)"""quarti40060,030,0
16.Za owinięcie proszków, ziółek, plastrów i t. p. wraz z pieczątką, sygnaturą i odpisem recepty' na sygnaturze; za sygnaturę, kartkę, pieczątkę i odpis recepty na sygnaturze lekarstw wydawanych w pudełkach; za owiązanie naczynia kapslem i sznurkiem, za sygnaturę z odpisem recepty, kartkę i pieczątkę3500
Jeżeli na recepcie napisane jest przez lekarza pro paupere, nie należy pobierać opłaty wynikającej z tego punktu
17.Za owinięcie i owiązanie, pieczątkę i kartkę przy sprzedaży odręcznej450
18.Za każdą jednorazową ekspedycję nocną t. j. od chwili zamknięcia apteki do chwili otwarcia, bez względu na to z jakiej liczby przedmiotów ekspedycja się składa, wolno doliczać3000
Za ekspedycję lekarstw według recept, oznaczonych przez lekarza dopiskiem "cito" "statim", opłata dodatkowa nie może być pobierana.