Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.81.716

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 kwietnia 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 22 kwietnia 2005 r.
w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki2)

Na podstawie art. 2221 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:
§  1. Rozporządzenie określa:
1) klasyfikację i wykaz szkodliwych czynników biologicznych;
2) wykaz prac narażających pracowników na działanie czynników biologicznych;
3) szczegółowe warunki ochrony pracowników przed zagrożeniami spowodowanymi przez szkodliwe czynniki biologiczne, w tym rodzaje środków niezbędnych do zapewnienia ochrony zdrowia i życia pracowników narażonych na działanie tych czynników, zakres stosowania tych środków oraz warunki i sposób monitorowania stanu zdrowia narażonych pracowników;
4) sposób prowadzenia rejestru prac narażających pracowników na działanie szkodliwych czynników biologicznych i rejestru pracowników zatrudnionych przy tych pracach oraz sposób przechowywania i przekazywania tych rejestrów do podmiotów właściwych do rozpoznawania lub stwierdzania choroby zawodowej.
§  2. 1  
1. Szkodliwe czynniki biologiczne mogące być przyczyną zakażenia, alergii lub zatrucia obejmują:
1) drobnoustroje komórkowe, w tym zmodyfikowane genetycznie;
2) jednostki bezkomórkowe zdolne do replikacji lub przenoszenia materiału genetycznego, w tym zmodyfikowane genetycznie;
3) hodowle komórkowe;
4) pasożyty wewnętrzne człowieka.
2. Klasyfikacja i wykaz szkodliwych czynników biologicznych są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  3. Wykaz prac narażających pracowników na działanie czynników biologicznych jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  4.
1. W celu ochrony pracowników przed zagrożeniami spowodowanymi przez szkodliwy czynnik biologiczny pracodawca jest obowiązany do stosowania, na warunkach określonych w rozporządzeniu, wszelkich dostępnych środków eliminujących narażenie lub ograniczających stopień tego narażenia, zwanych dalej "środkami zapobiegawczymi".
2. Jeżeli pracownik jest zatrudniony w warunkach narażenia na działanie szkodliwego czynnika biologicznego zakwalifikowanego do grupy 1 zagrożenia, pracodawca stosuje środki zapobiegawcze określone w przepisach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
3. 2 Jeżeli w środowisku pracy występują mikroorganizmy genetycznie zmodyfikowane, co do których istnieje podejrzenie, że mogą wykazywać właściwości chorobotwórcze, pracodawca, w zakresie swojej właściwości, zapewnia warunki określone w przepisach ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2007 r. Nr 36, poz. 233).
4. Jeżeli w środowisku pracy występują mikroorganizmy o nieustalonej przynależności gatunkowej, co do których istnieje podejrzenie, że mogą wykazywać właściwości chorobotwórcze, pracodawca, w zakresie swojej właściwości, zapewnia środki zapobiegawcze, przewidziane dla szkodliwego czynnika biologicznego zakwalifikowanego do najwyższej grupy zagrożenia.
§  5.
1. Przed wyborem środka zapobiegawczego pracodawca dokonuje oceny ryzyka zawodowego, na jakie jest lub może być narażony pracownik, uwzględniając w szczególności:
1) klasyfikację i wykaz szkodliwych czynników biologicznych;
2) rodzaj, stopień oraz czas trwania narażenia na działanie szkodliwego czynnika biologicznego;
3) informację na temat:
a) potencjalnego działania alergizującego lub toksycznego szkodliwego czynnika biologicznego,
b) choroby, która może wystąpić w następstwie wykonywanej pracy,
c) stwierdzonej choroby, która ma bezpośredni związek z wykonywaną pracą;
4) wskazówki organów właściwej inspekcji sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz jednostek służby medycyny pracy.
2. W zakładach opieki zdrowotnej i zakładach leczniczych dla zwierząt pracodawca uwzględnia ponadto:
1) informację na temat potencjalnego występowania szkodliwego czynnika biologicznego u pacjenta lub zwierzęcia oraz w materiale i próbkach od nich pobranych;
2) zagrożenie ze strony szkodliwego czynnika biologicznego, o którym wiadomo, że jest obecny lub którego obecność jest podejrzewana u pacjenta lub u zwierzęcia oraz w materiałach i próbkach od nich pobranych;
3) ryzyko wynikające z rodzaju pracy.
§  6. Ocena ryzyka, o której mowa w § 5, powinna być aktualizowana w szczególności w odniesieniu do zmian mających znaczenie dla zdrowia pracowników w miejscu pracy.
§  7. Stosowanie środków zapobiegawczych nie zwalnia pracodawcy od obowiązku:
1) unikania stosowania szkodliwego czynnika biologicznego, jeżeli rodzaj prowadzonej działalności na to pozwala, poprzez jego zastąpienie innym czynnikiem biologicznym, który zgodnie z warunkami używania nie jest niebezpieczny lub jest mniej niebezpieczny dla zdrowia pracownika;
2) prowadzenia rejestru prac narażających pracowników na działanie szkodliwego czynnika biologicznego zakwalifikowanego do grupy 3 lub 4 zagrożenia, w formie elektronicznej lub księgi rejestrowej, uwzględniającego w szczególności informacje dotyczące:
a) liczby pracowników wykonujących te prace,
b) wykazu czynności, podczas których pracownik jest lub może być narażony na działanie szkodliwych czynników biologicznych,
c) imienia, nazwiska, stanowiska oraz telefonu kontaktowego pracodawcy lub osoby przez niego upoważnionej do nadzoru w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
3) ograniczania liczby pracowników narażonych lub potencjalnie narażonych na działanie szkodliwego czynnika biologicznego;
4) projektowania procesu pracy w sposób pozwalający na uniknięcie lub zminimalizowanie uwalniania się szkodliwego czynnika biologicznego w miejscu pracy;
5) zapewniania pracownikom środków ochrony zbiorowej lub w przypadku gdy w inny sposób nie można uniknąć narażenia, środków ochrony indywidualnej, odpowiednich do rodzaju i poziomu narażenia;
6) zapewniania pracownikom środków hermetyczności w celu zapobiegania i redukcji przypadkowego przeniesienia lub uwolnienia szkodliwego czynnika biologicznego;
7) stosowania znaku ostrzegającego przed zagrożeniem biologicznym, który jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia, oraz innych znaków ostrzegawczych;
8) sporządzenia planu postępowania na wypadek awarii z udziałem szkodliwego czynnika biologicznego zakwalifikowanego do grupy 3 lub 4 zagrożenia;
9) przeprowadzania badań na obecność szkodliwego czynnika biologicznego, tam gdzie jest to konieczne i technicznie wykonalne, z wyłączeniem pierwotnie zamkniętej przestrzeni;
10) zapewniania warunków bezpiecznego zbierania, przechowywania oraz usuwania odpadów przez pracowników, z zastosowaniem bezpiecznych i oznakowanych pojemników;
11) stosowania procedur bezpiecznego postępowania ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi;
12) zapewniania pracownikom systematycznego szkolenia;
13) poinformowania pracownika o badaniach lekarskich, z których pracownik może skorzystać po ustaniu narażenia;
14) prowadzenia rejestru pracowników narażonych na działanie szkodliwych czynników biologicznych zakwalifikowanych do grupy 3 lub 4 zagrożenia, w formie elektronicznej lub księgi rejestrowej, uwzględniając w szczególności informacje dotyczące:
a) rodzaju wykonywanej pracy,
b) stopnia zagrożenia spowodowanego działaniem szkodliwego czynnika biologicznego,
c) awarii i wypadków związanych z narażeniem na działanie szkodliwego czynnika biologicznego,
d) wyniku przeprowadzonej oceny ryzyka z podaniem nazwy szkodliwego czynnika biologicznego i grupy zagrożenia,
e) liczby pracowników narażonych na działanie szkodliwego czynnika biologicznego,
f) imienia, nazwiska, stanowiska oraz numeru telefonu kontaktowego osoby odpowiedzialnej u pracodawcy za bezpieczeństwo i higienę pracy oraz ochronę zdrowia pracowników;
15) informowania na wniosek pracownika lub jego przedstawiciela o:
a) liczbie pracowników narażonych,
b) osobie odpowiedzialnej za bezpieczeństwo i higienę pracy oraz ochronę zdrowia pracowników.
§  8.
1. 3 Informację dotyczącą użycia szkodliwego czynnika biologicznego w celach naukowo-badawczych, diagnostycznych lub przemysłowych pracodawca przekazuje właściwemu inspektorowi sanitarnemu:
1) co najmniej 30 dni przed dniem użycia po raz pierwszy szkodliwego czynnika biologicznego zakwalifikowanego do grupy 2-4 zagrożenia;
2) w każdym przypadku, gdy zachodzą istotne zmiany mające znaczenie dla bezpieczeństwa i zdrowia pracownika w miejscu pracy;
3) w ciągu 30 dni po zakończeniu działalności przez przedsiębiorstwo lub zakład;
4) niezwłocznie, w przypadku każdej awarii lub wypadku, które mogły spowodować uwolnienie się szkodliwego czynnika biologicznego zakwalifikowanego do grupy 2-4 zagrożenia.
2. Informacja, o której mowa w ust. 1, uwzględnia w szczególności:
1) nazwę i adres przedsiębiorstwa lub zakładu oraz rodzaj prowadzonej działalności;
2) komórkę organizacyjną lub stanowisko pracy, w którym występuje narażenie objęte zgłoszeniem;
3) imię, nazwisko, stanowisko służbowe oraz numer telefonu kontaktowego osoby odpowiedzialnej u pracodawcy za bezpieczeństwo i higienę pracy oraz ochronę zdrowia pracowników;
4) wynik przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego z podaniem nazwy szkodliwego czynnika biologicznego i grupy zagrożenia, rodzaju wykonywanej pracy i czasu narażenia;
5) przewidywane środki zapobiegawcze;
6) liczbę narażonych pracowników.
3. Laboratoria świadczące usługi diagnostyczne w odniesieniu do szkodliwych czynników biologicznych zakwalifikowanych do grupy 4 zagrożenia przekazują właściwemu inspektorowi sanitarnemu wyłącznie informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3.
§  9.
1. Szkolenie, o którym mowa w § 7 pkt 12, obejmuje zagadnienia dotyczące:
1) potencjalnego zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników spowodowanego działaniem szkodliwego czynnika biologicznego;
2) środków, które należy podjąć w celu zapobiegania zagrożeniom spowodowanym działaniem szkodliwego czynnika biologicznego;
3) wymagań higieniczno-sanitarnych;
4) wyposażenia i stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej;
5) działań, które pracownicy podejmują w razie występowania awarii lub wypadków, lub dla ich zapobiegania.
2. Szkolenie jest przeprowadzane w trybie określonym w przepisach w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
§  10.
1. Rejestr, o którym mowa w § 7 pkt 14, pracodawca przechowuje przez okres nie krótszy niż 10 lat od dnia ustania narażenia, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku narażenia na szkodliwy czynnik biologiczny, który może być przyczyną choroby:
1) przewlekłej lub utajonej,
2) która, w świetle obecnej wiedzy, jest niemożliwa do zdiagnozowania do czasu rozwinięcia się choroby,
3) o wyjątkowo długim okresie wylęgania,
4) o nawracającym charakterze w długim okresie pomimo leczenia,
5) mogącej powodować poważne, długookresowe powikłania

- rejestr przechowywany jest przez okres 40 lat od dnia ostatniego odnotowanego przypadku narażenia.

3. Pracownikowi lub przedstawicielowi pracownika udostępnia się informacje zawarte w rejestrze, o którym mowa w § 7 pkt 14:
1) w pełnym zakresie - w przypadku gdy informacja dotyczy tego pracownika;
2) w zakresie ograniczonym zapewniającym anonimowość osób, których informacja dotyczy - w przypadku gdy informacja dotyczy innych pracowników.
4. Dostęp do rejestru, o którym mowa w § 7 pkt 14, posiada właściwa jednostka organizacyjna służby medycyny pracy, właściwy inspektor sanitarny oraz właściwy inspektor pracy.
5. W przypadku likwidacji lub upadłości pracodawcy przekazuje on rejestr właściwemu ze względu na swoją siedzibę wojewódzkiemu ośrodkowi medycyny pracy oraz właściwemu inspektorowi sanitarnemu.
§  11.
1. W ramach ochrony pracownika przed zagrożeniem spowodowanym przez szkodliwy czynnik biologiczny pracodawca jest ponadto obowiązany do:
1) zapewnienia pracownikowi bezpiecznych warunków spożywania posiłków i napojów w wydzielonych pomieszczeniach;
2) wyposażenia pracownika w odpowiednie środki ochrony indywidualnej i przechowywania ich w wyraźnie oznakowanym miejscu;
3) zapewnienia właściwych pomieszczeń, urządzeń higieniczno-sanitarnych, a także środków higieny osobistej oraz, jeżeli to konieczne, środków do odkażania skóry lub błon śluzowych;
4) stworzenia i stosowania procedur:
a) pobierania, transportu oraz przetwarzania próbek i materiałów pochodzenia ludzkiego lub zwierzęcego,
b) dezynfekcji,
c) umożliwiających bezpieczne usuwanie i postępowanie ze skażonymi odpadami;
5) zapewnienia bezpiecznych warunków odkażania, czyszczenia, a w razie konieczności niszczenia odzieży, środków ochrony indywidualnej i wyposażenia, które uległy skażeniu szkodliwym czynnikiem biologicznym;
6) dostarczenia pracownikowi aktualnych pisemnych instrukcji postępowania ze szkodliwym czynnikiem biologicznym;
7) niezwłocznego informowania wszystkich pracowników narażonych w wyniku awarii lub wypadku lub ich przedstawiciela o tym zdarzeniu, jeżeli mogło ono spowodować uwolnienie się szkodliwego czynnika biologicznego, a także o jego przyczynach oraz podjętych i proponowanych środkach mających na celu opanowanie sytuacji;
8) podjęcia natychmiastowych działań mających na celu likwidację przyczyn i skutków zaistniałej awarii lub wypadku;
9) zgłaszania awarii lub wypadku związanego z uwolnieniem się szkodliwego czynnika biologicznego, w zależności od jego rodzaju, do właściwych jednostek służby medycyny pracy oraz właściwego inspektora sanitarnego.
2. Instrukcje, o których mowa w ust. 1 pkt 6, obejmują także procedurę postępowania ze szkodliwym czynnikiem biologicznym w razie:
1) awarii lub wypadku związanych z uwolnieniem się szkodliwego czynnika biologicznego;
2) narażenia na szkodliwy czynnik biologiczny zakwalifikowany do grupy 3 lub 4 zagrożenia.
§  12.
1. W laboratoriach, w tym w laboratoriach diagnostycznych, oraz w pomieszczeniach dla zwierząt laboratoryjnych, które zostały celowo zainfekowane szkodliwymi czynnikami biologicznymi zakwalifikowanymi do grupy 2-4 zagrożenia lub które są podejrzane o zainfekowanie takimi czynnikami, do celów badawczych, rozwoju, edukacji lub diagnostyki, po przeprowadzeniu oceny narażenia oraz ustaleniu stopnia hermetyczności wymaganego dla poszczególnych szkodliwych czynników biologicznych, przyjmuje się odpowiednie środki hermetyczności.
2. W miejscach wymienionych w ust. 1 czynności związane z narażeniem na szkodliwe czynniki biologiczne są prowadzone na stanowiskach pracy do tego wyznaczonych odpowiadających przynajmniej:
1) 2. stopniowi hermetyczności, dla szkodliwego czynnika biologicznego zakwalifikowanego do grupy 2 zagrożenia;
2) 3. stopniowi hermetyczności, dla szkodliwego czynnika biologicznego zakwalifikowanego do grupy 3 zagrożenia;
3) 4. stopniowi hermetyczności, dla szkodliwego czynnika biologicznego zakwalifikowanego do grupy 4 zagrożenia.
3. Jeżeli w miejscach wymienionych w ust. 1 prowadzone są prace z materiałami, w odniesieniu do których istnieje niepewność co do obecności szkodliwych czynników biologicznych mogących wywoływać choroby u ludzi, a których celem nie jest prowadzenie badań nad tymi czynnikami, w tym prowadzenie hodowli lub ich gromadzenie, stosuje się 2. stopień hermetyczności, a stopnie hermetyczności 3. lub 4. wtedy, gdy zachodzi taka konieczność.
4. W pomieszczeniach izolacyjnych, w których przebywają ludzie lub zwierzęta zakażeni lub podejrzani o zakażenie szkodliwym czynnikiem biologicznym zakwalifikowanym do grupy 3 lub 4 zagrożenia, stosuje się środki hermetyczności.
5. Środki hermetyczności i stopnie hermetyczności dla laboratoriów, zwierzętarni, pomieszczeń izolacyjnych dla ludzi i zwierząt są określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
§  13.
1. Do procesów przemysłowych, w trakcie których stosowane są szkodliwe czynniki biologiczne zakwalifikowane do grupy 2-4 zagrożenia, stosuje się odpowiednio § 12 ust. 2, z uwzględnieniem stopni hermetyczności i środków hermetyczności.
2. Właściwy inspektor sanitarny oraz właściwy inspektor pracy, na podstawie oceny ryzyka związanego z wykorzystaniem szkodliwych czynników biologicznych zakwalifikowanych do grupy 2-4 zagrożenia, mogą nakazać stosowanie odpowiednich środków hermetyczności w wykorzystaniu przemysłowym szkodliwych czynników biologicznych.
3. Środki hermetyczności i stopnie hermetyczności dla procesów przemysłowych określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.
§  14. Jeżeli w wyniku analiz nie jest możliwe przeprowadzenie rozstrzygającej oceny szkodliwości czynnika biologicznego i zachodzi podejrzenie, że zastosowanie danego czynnika może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia pracowników, prace i procesy określone w § 12 i § 13 są prowadzone wyłącznie na stanowiskach pracy, gdzie zapewniony jest przynajmniej 3. stopień hermetyczności.
§  15.
1. W przypadku rozpoznania u pracownika choroby, która może być skutkiem narażenia na działanie szkodliwego czynnika biologicznego, do obowiązków pracodawcy należy:
1) poinformowanie właściwego inspektora sanitarnego o zaistniałym przypadku zachorowania;
2) zapewnienie pozostałym pracownikom narażonym na działanie szkodliwego czynnika biologicznego, w takim stopniu jak choremu pracownikowi, możliwości przeprowadzenia badań lekarskich;
3) przeprowadzenie ponownej oceny ryzyka na stanowisku pracy;
4) eliminacja powstałego zagrożenia.
2. Przepis ust. 1 stosuje się również, gdy nastąpił zgon pracownika, wywołany działaniem szkodliwego czynnika biologicznego w miejscu pracy.
§  16.
1. W przypadku wystąpienia lub możliwości wystąpienia w środowisku pracy szkodliwego czynnika biologicznego, przeciw któremu jest dostępna szczepionka, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz. U. Nr 126, poz. 1384, z późn. zm.4)).
2. Pracodawca zleca wykonywanie prac związanych z narażeniem na kontakt ze szkodliwym czynnikiem biologicznym zakwalifikowanym do grupy 3 lub 4 zagrożenia pracownikom właściwie zabezpieczonym, w tym uodpornionym przy użyciu dostępnych szczepionek.
§  17. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
________

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy 2000/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 września 2000 r. w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie czynników biologicznych w miejscu pracy (siódma dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz. Urz. WE L 262 z 17.10.2000, str. 21; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 5, t. 4, str. 48).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71 i Nr 68, poz. 610.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 199, poz. 1938 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 210, poz. 2135.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

I.

Klasyfikacja szkodliwych czynników biologicznych

Grupa 1 zagrożenia

Czynniki, przez które wywołanie chorób u ludzi jest mało prawdopodobne.

Grupa 2 zagrożenia

Czynniki, które mogą wywoływać choroby u ludzi, mogą być niebezpieczne dla pracowników, ale rozprzestrzenienie ich w populacji ludzkiej jest mało prawdopodobne. Zazwyczaj istnieją w stosunku do nich skuteczne metody profilaktyki lub leczenia.

Grupa 3 zagrożenia

Czynniki, które mogą wywoływać u ludzi ciężkie choroby, są niebezpieczne dla pracowników, a rozprzestrzenienie ich w populacji ludzkiej jest bardzo prawdopodobne. Zazwyczaj istnieją w stosunku do nich skuteczne metody profilaktyki lub leczenia.

Grupa 4 zagrożenia

Czynniki, które wywołują u ludzi ciężkie choroby, są niebezpieczne dla pracowników, a rozprzestrzenienie czynników w populacji ludzkiej jest bardzo prawdopodobne. Zazwyczaj nie istnieją w stosunku do nich skuteczne metody profilaktyki lub leczenia.

II.

Wykaz szkodliwych czynników biologicznych

Wyjaśnienie oznaczeń dodatkowych stosowanych w wykazie:

A - możliwe efekty alergiczne

D - wykaz pracowników narażonych na działanie tego czynnika biologicznego ma być przechowywany przez okres dłuższy niż 10 lat po zakończeniu ostatniego zanotowanego przypadku narażenia

T - produkcja toksyn

V - dostępna skuteczna szczepionka

(a) Kleszczowe zapalenie mózgu

(b) Wirus zapalenia wątroby typu D może spowodować chorobę u pracowników tylko w przypadku jednoczesnego lub wtórnego zakażenia spowodowanego wirusem zapalenia wątroby typu B. Szczepienie przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu B zabezpieczy więc pracowników, którzy nie zostali zakażeni wirusem zapalenia wątroby typu B, przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu D (Delta).

(c) Tylko typy A i B.

(d) Zalecane przy pracy wymagającej bezpośredniego kontaktu z tymi czynnikami.

(e) Zidentyfikowano dwa wirusy: jeden typu buffalopox i drugi - odmiana wirusa Vaccinia.

(f) Odmiana wirusa ospy krowiej.

(g) Odmiana wirusa Vaccinia.

(h) Nie ma dowodów na występowanie u ludzi choroby wywołanej przez retrowirusy występujące u małp. Zapobiegawczo dla prac przy nich zalecany jest poziom hermetyczności 3.

(i) Nie ma dowodów na występowanie u ludzi infekcji wywoływanej przez czynniki powodujące inne gąbczaste encefalopatie przenośne (TSE). W tym przypadku stopień hermetyczności dla czynników sklasyfikowanych w grupie 3 (**) zagrożenia jest zalecany jako środek ostrożności w pracy laboratoryjnej, z wyjątkiem pracy laboratoryjnej związanej z rozpoznanym czynnikiem trzęsawki owiec, w przypadku której wystarczający jest poziom hermetyczności 2.

Szkodliwe czynniki biologiczne zakwalifikowane do grupy 2 zagrożenia

Uwaga: W przypadku szkodliwych czynników biologicznych występujących na tej liście skrót "spp." odnosi się do innych gatunków znanych jako patogenne dla ludzi.

BAKTERIE i podobne organizmy

Szkodliwy czynnik biologicznyKlasyfikacja szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia według grup zagrożeniaOznaczenie dodatkowe
123
Acinetobacter calcoaceticus2A
Actinobacillus actinomycetemcomitans2
Actinomadura madurae2
Actinomadura pelletieri2
Actinomyces gerencseriae2
Actinomyces israeli2
Actinomyces pyogenes2
Actinomyces spp.2
Aeromonas hydrophila2
Alcaligenes faecalis2A
Arcanobacterium haemolyticum (Corynebacterium haenolyticum)2
Arthrobacter globiformis2A
Bacillus subtilis2A
Bacillus thuringiensis2A
Bacteroides fragilis2
Bartonella bacillifonnis2
Bartonella quintana (Rochalimaea quintana)2
Bartonella (Rochalinea) spp.2
Bordetella bronchiseptica2
Bordetella parapertussis2
Bordetella pertussis2V
Borrelia burgdorferi2
Borrelia duttonii2
Borrelia recurrentis2
Borrelia spp.2
Brevibacterium linens2A
Campylobacter fetus2
Campylobacter jejuni2
Campylobacter spp.2
Cardiobacterium hominis2
Chlamydia pneumoniae2
Chlamydia trachomatis2
Chlamydia psittaci2
Clostridium botulinum2T
Clostridium perfringens2
Clostridium tetani2T, V
Clostridium spp.2
Corynebacterium diphtheriae2T, V
Corynebacterium minutissimum2
Corynebacterium pseudotuberculosis2
Corynebacterium spp.2
Cytophaga allerginae2A, T
Edwardsiella tarda2
Ehrlichia sennetsu (Rickettsia sennetsu)2
Ehrlichia spp.2
Eikenella corrodens2
Enterobacter aerogenes/cloacae2
Enterobacter spp.2
Enterococcus spp.2
Erysipelothrix rhusiopathiae2
Escherichia coli (z wyjątkiem szczepów niepatogennych)2
Flavobacterium meningosepticum2
Fluoribacter bozemanae (Legionella)2
Francisella tularensis (Typ B) 2
Fusobacterium necrophorum2
Gardnerella vaginalis2
Haemophilus ducreyi2
Haemophilus influenzae2
Haemophilus spp.2
Helicobacter pylori2
Klebsiella oxytoca2
Klebsiella pneumoniae2
Klebsiella rhinoscleromatis2
Klebsiella spp.2
Legionella pneumophila2
Legionella spp.2
Leptospira interrogans (wszystkie typy serologiczne)2
Listeria monocytogenes2
Listeria ivanovii2
Morganella morganii2
Mycobacterium avium/intracellulare2
Mycobacterium chelonae2
Mycobacterium fortuitum2
Mycobacterium kansasii2
Mycobacterium malmoense2
Mycobacterium marinum2
Mycobacterium paratuberculosis2
Mycobacterium scrofulaceum2
Mycobacterium simiae2
Mycobacterium szulgai2
Mycobacterium xenopi2
Mycoplasma caviae2
Mycoplasma hominis2
Mycoplasma pneumoniae2
Neisseria flavescens2
Neisseria gonorrhoeae2
Neisseria meningitidis2V
Nocardia asteroides2
Nocardia brasiliensis2
Nocardia farcinica2
Nocardia nova2
Nocardia otitidiscaviarum2
Pantoea agglomerans2A, T
Pasteurella multocida2
Pasteurella spp.2
Peptostreptococcus anaerobius2
Plesiomonas shigelloides2
Porphyromonas spp.2
Prevotella spp.2
Proteus mirabilis2
Proteus penneri2
Proteus vulgaris2
Providencia alcalifaciens2
Providencia rettgeri2
Providencia spp.2
Pseudomonas aeruginosa2
Rhodococcus equi2
Rickettsia spp.2
Saccharomonospora viridis2A
Saccharopolyspora rectivirgula2A
Salmonella arizonae2
Salmonella enteritidis2
Salmonella typhimurium2
Salmonella paratyphi A, B, C2V
Salmonella (inne typy serologiczne, z wyłączeniem S.Typhi) 2
Serpulina spp.2
Shigella boydii2
Shigella dysenteriae, inne niż Typ 12
Shigella flexneri2
Shigella sonnei2
Staphylococcus aureus2
Streptobacillus moniliformis2
Streptococcus pneumoniae2
Streptococcus pyogenes2
Streptococcus suis2
Streptococcus spp.2
Streptomyces albus2A
Streptomyces spp.2A
Thermoactinomyces thalpophilus2A
Thermoactinomyces vulgaris2A
Treponema carateum2
Treponema pallidum2
Treponema pertenue2
Treponema spp.2
Vibrio cholerae (włącznie z El Tor)2
Vibrio parahaemolyticus2
Vibrio spp.2
Yersinia enterocolitica2
Yersinia pseudotuberculosis2
Yersinia spp.2

WIRUSY

Szkodliwy czynnik biologicznyKlasyfikacja szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia według grup zagrożeniaOznaczenie dodatkowe
123
Adenoviridae2
Astroviridae2
Bunyaviridae
Bunyavirus:
Wirus Buynamwera2
Wirus Bhanja2
Wirus Germiston2
Wirus kalifornijskiego zapalenia mózgu2
Hantavirus:
Wirus Prospect Hill2
Nairovirus:
Wirus Hazara2
Phlebovirus:
Wirus sandfly fever2
Wirus Toscana2
Caliciviridae
Norovirus2
Inne wirusy z Caliciviridae2
Coronaviridae
Coronavirus (z wyjątkiem wirusa SARS)2
Herpesviridae
Wirus opryszczki pospolitej typu 1 i 2 (HSV-1 i 2)2
Wirus ospy wietrznej i półpaśca (VZV) 2
Wirus cytomegalii (CMV) 2
Ludzki herpes wirus typu 6 (HHV 6) 2
Ludzki herpes wirus typu 7 (HIV-7) 2
Wirus Epsteina-Barr (EBV) 2
Ludzki herpes wirus typu 8 (HIV-8)2D
Orthomyxoviridae
Wirusy grypy typu A, B i C2V (c)
Wirusy Dhori I Thogoto (arbowirusy)2
Papovaviridae
Wirusy BK i JC2D (d)
PapillomaviridaeD (d)
Ludzkie wirusy papilloma2
Paramyxoviridae
Wirus odry2V
Wirus świnki (nagminnego zapalenia przyusznic) 2V
Wirus rzekomego pomoru drobiu (choroba Newcastle) 2
Wirusy Parainfluency typu 1-42
Wirus RS (Respiratory syncytial virus)2
Parvoviridae
Ludzki parwowirus (B 19)2
Picornaviridae
Enterovirus:
Wirus ostrego krwotocznego zapalenia spojówek AHC
(ludzki enterowirus typu 70) 2
Wirusy Coxsackie2
Wirusy Echo2
Wirus zapalenia wątroby typu A (ludzki enterowirus

typu 72)

2V
Wirusy polio szczepy atenuowane2V
Rhinovirus2
Poxviridae
Orthopoxvirus:
Wirus ospy bawołów (e) 2
Wirus ospy krów
Wirus ospy wielbłądów2
Wirus krowianki (wirus vaccinia) 2
Wirus ospy słoni (f) 2
Wirus ospy królików (g) 2
Parapoxvirus:
Wirus Orf
Wirus guzków dojarek2
Molluscipoxvirus:
Wirus mięczaka zakaźnego2
Yatapoxvirus:
Wirus yaba2
Wirus tanapox2
Reoviridae
Coltivirus2
Rotavirus2
Orbivirus2
Reovirus2
Rhabdoviridae
Wirus pęcherzykowatego zapalenia jamy ustnej (VSV),
szczepy laboratoryjne2
Togaviridae
Alfavirus
Wirus bebaru2
Wirus o'nyong-nyong2
Wirus Ross River2
Wirus Sindbis2
Rubivirus
Wirus różyczki2V
Toroviridae2

PASOŻYTY

Szkodliwy czynnik biologicznyKlasyfikacja szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia według grup zagrożeniaOznaczenie dodatkowe
123
Acanthamoeba castellani2
Ancylostoma duodenale2
Angiostrongylus cantonensis2
Angiostrongylus costaricensis2
Ascaris lumbricoides2A
Ascaris suum2A
Babesia divergens2
Babesia microti2
Balantidiwn coli2
Brugia malayi2
Brugia pahangi2
Brugia timori2
Capillaria philippinensis2
Capillaria spp.2
Clonorchis sinensis2
Clonorchis viverrini2
Cryptosporidium parvum2
Cryptosporidium spp.2
Cyclospora cayetanensis2
Dipetalonema streptocerca2
Diphyllobothrium latum2
Dracunculus medinensis2
Entamoeba histolytica2
Fasciola gigantica2
Fasciola hepatica2
Fasciolopsis buski2
Giardia lamblia (Giardia intestinalis) 2
Hymenolepis diminuta2
Hymenolepis nana2
Leishmania ethiopica2
Leishmania mexicana2
Leishmania peruviana2
Leishmania tropica2
Leishmania major2
Leishmania spp.2
Loa loa2
Mansonella ozzardi2
Mansonella perstans2
Necator americanus2
Onchocerca volvulus2
Opisthorchis felineus2
Opisthorchis spp.2
Paragonimus westermani2
Plasmodium spp. (ludzki i małpi) 2
Sarcocystis suihominis2
Schistosoma haematobium2
Schistosoma intercalatum2
Schistosoma japonicum2
Schistosoma mansoni2
Schistosoma mekongi2
Strongyloides stercoralis2
Strongyloides spp.2
Taenia saginata2
Toxocara canis2
Toxoplasma gondii2
Trichinella spiralis2
Trichuris trichiura2
Trypanosoma brucei brucei2
Trypanosoma brucei gambiense2
Wuchereria bancrofti2
GRZYBY 
Szkodliwy czynnik biologicznyKlasyfikacja szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia według grup zagrożeniaOznaczenie dodatkowe
123
Aspergillus fumigatus2A
Candida albicans2A
Candida tropicalis2
Cryptococcus neoformans var. neofonnans (Filobasidiella neofonnans var. neofonnans)2A
Cryptococcus neoformans var. gattii (Filobasidiella bacillispora) 2A
Emmonsia parva var. parva2
Emmonsia parva var. crescens2
Epidermophyton floccosum2A
Fonsecaea compacta2
Fonsecaea pedrosoi2
Madurella grisea2
Madurella mycetomatis2
Microsporum spp.2A
Neotestudina rosatii2
Penicillium marneffei2A
Scedosporium apiospermum (Pseudallescheria boydii)2
Scedosporium prolificans (inflatum)2
Sporothrix schenckii2
Trichophyton rubrum2
Trichophyton spp.2

Szkodliwe czynniki biologiczne zakwalifikowane do grupy 3 zagrożenia

BAKTERIE i podobne organizmy

Szkodliwy czynnik biologicznyKlasyfikacja szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia według grup zagrożeniaOznaczenie dodatkowe
123
Bacillus anthracis3
Brucella abortus3
Brucella canis3
Brucella melitensis3
Brucella suis3
Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei) 3
Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei)3
Chlamydia psittaci (szczep avian)3
Coxiella burnetii3
Escherichia coli, szczepy verocytotoksyczne lub enterotoksyczne (np.: 0157: H7, 0124 lub 0123)3**
Francisella tularensis (Typ A)3
Mycobacterium africanum3V
Mycobacterium bovis (z wyjątkiem szczepu BCG)3V
Mycobacterium leprae3
Mycobacterium microti3**
Mycobacterium tuberculosis3V
Mycobacterium ulcerans3**
Rickettsia akari3**
Rickettsia canada3**
Rickettsia conorii3
Rickettsia montana3**
Rickettsia typhi (Rickettsia mooseri)3
Rickettsia prowazekii3
Rickettsia rickettsii3
Rickettsia tsutsugamushi3
Salmonella Typhi3**V
Shigella dysenteriae (Typ 1)3**T
Yersinia pestis3V
** Czynniki biologiczne zakwalifikowane do grupy 3 zagrożenia mogące stanowić

ograniczone ryzyko zakażenia dla pracowników, gdyż nie są zazwyczaj zakaźne

drogą powietrzną

WIRUSY

Szkodliwy czynnik biologicznyKlasyfikacja szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia według grup zagrożeniaOznaczenie dodatkowe
123
Arenaviridae
Arenavirus
1. Zespół wirusów LCMV-LASV (arenawirusy starego

świata):

Wirus limfocytowego zapalenia opon mózgowych

(LCM)

3
Wirus Mopeia3
2. Zespół wirusów Tacaribe (arenawirusy nowego

świata):

Wirus Flexal3
Bunyaviridae
Bunyavirus
Wirus Oropouche3
Hantavirus:
Wirus Hantaan (koreańska gorączka krwotoczna) 3
Wirus Dobrava-Belgrad3
Wirus Sin Nombre (poprzednio Muerto Canyon) 3
Wirus Puumala3
Wirus Seoul3
Phlebovirus
Gorączka doliny Rift3V
Caliciviridae
Wirus zapalenia wątroby typu E3**
Coronaviridae
Wirus SARS3
Flaviviridae
Wirus australijskiego zapalenia mózgu (wirus

zapalenia mózgu doliny Murray)

3
Wirus kleszczowego zapalenia mózgu wariant

środkowoeuropejski

3**V
Wirus Absettarov3
Wirus Hanzalova3
Wirus Hypr3
Wirus Kumlinge3
Wirus Dengue typu 1-43
Wirus zapalenia wątroby typu C3**D
Wirus zapalenia wątroby typu G3**
Wirus japońskiego zapalenia mózgu typu B3V
Wirus lasu Kyasanur3V
Wirus louping ill (choroby skokowej owiec)3**
Wirus Powassan3
Wirus Rocio3
Wirus zapalenia mózgu St. Louis3
Wirus Wesselsbron3**
Wirus zapalenia mózgu zachodniego Nilu3
Wirus żółtej gorączki3V
Hepaadenaviridae
Wirus zapalenia wątroby typu B3**V, D
Wirus zapalenia wątroby typu D (Delta)3**V, D (b)
Herpesviridae
Małpi herpes wirus B (wirus B simiae)3
Picornaviridae
Wirus polio, dzikie szczepy3
Poxviridae
Wirus ospy małp3V
Retroviridae
Ludzkie wirusy nabytego niedoboru odporności3**D
Ludzki wirus limfotropowy komórek T (HTLV) typu 1

i 2

3**D
SIV(h)3**
Rhabdoviridae
Wirus wścieklizny3**V
Wirus pęcherzykowatego zapalenia jamy ustnej,

szczepy dzikie (VSV)

3
Togaviridae
Alfavirus
Wirus wschodniego zapalenia mózgu i rdzenia koni3
Wirus chikungunya3**
Wirus Everglades3**
Wirus Mayaro3
Wirus Mucambo3**
Wirus Ndumu3
Wirus Semliki Forest3
Wirus Tonate3**
Wirus wenezuelskiego zapalenia mózgu i rdzenia

koni

3V
Wirus zachodniego zapalenia mózgu i rdzenia koni3V
Wirus ptasiej grypy (HPAI) 3
Wirusy niesklasyfikowane:
Jeszcze niezidentyfikowane wirusy zapalenia wątroby3**D
Czynniki niekonwencjonalne kojarzone z gąbczastymi encefalopatiami przenośnymi (TSE):
Choroba Creutzfelda-Jakoba3**D (d)
Odmiana choroby Creutzfelda-Jakoba3**D (d)
Gąbczasta encefalopatia bydła (BSE) oraz inne

zwierzęce gąbczaste encefalopatie przenośne TSE

3**D (d) (i)
Choroba Gerstmana-Sträussler-Scheinker (GSS)3**D (d)
Kuru3**D (d)
** Czynniki biologiczne zakwalifikowane do grupy 3 zagrożenia mogące stanowić

ograniczone ryzyko zakażenia dla pracowników, gdyż nie są zazwyczaj zakaźne

drogą powietrzną

PASOŻYTY

Szkodliwy czynnik biologicznyKlasyfikacja szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia według grup zagrożeniaOznaczenie dodatkowe
123
Echinococcus granulosus3**
Echinococcus multilocularis3**
Echinococcus vogeli3**
Leishmania brasiliensis3**
Leishmania donovani3**
Naegleria fowleri3
Plasmodium falciparum3**
Taenia solium3**
Trypanosoma brucei rhodesiense3**
Trypanosoma cruzi3
** Czynniki biologiczne zakwalifikowane do grupy 3 zagrożenia mogące stanowić

ograniczone ryzyko zakażenia dla pracowników, gdyż nie są zazwyczaj zakaźne

drogą powietrzną

GRZYBY

Szkodliwy czynnik biologicznyKlasyfikacja szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia według grup zagrożeniaOznaczenie dodatkowe
123
Blastomyces dermatitidis (Ajellomyces dermatitidis)3A
Cladophialophora bantiana (uprzednio: Xylohypha bantiana, Cladosporium bantianum lub trichoides)3
Coccidioides immitis3
Histoplasma capsulatum var. capsulatum (Ajellomyces capsulatus)3
Histoplasma capsulatum duboisii3
Paracoccidioides brasiliensis3
Szkodliwe czynniki biologiczne zakwalifikowane do grupy 4 zagrożenia

WIRUSY

Szkodliwy czynnik biologicznyKlasyfikacja szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia według grup zagrożeniaOznaczenie dodatkowe
123
Arenaviridae
1. Zespół wirusów LCM-LASV (arenawirusy starego

świata):

Wirus gorączki Lassa4
2. Zespół wirusów Tacaribe (arenawirusy nowego

świata):

Wirus Guanarito4
Wirus Juni4
Wirus Sabia4
Wirus Machupo4
Bunyaviridae
Nairovirus:
Wirus krymsko-kongijskiej gorączki krwotocznej

(CCHF)

4
Filoviridae
Wirus Ebola4
Wirus Marburg4
Flaviviridae
Wirus omskiej gorączki krwotocznej4V (a)
Wirus rosyjskiego wiosenno-letniego zapalenia mózgu

(TBE)

4V (a)
Paramyxoviridae
Hendravirus
Koński morbilliwirus (wirus Hendra)4
Poxviridae
Wirus ospy (variola major i minor)4V

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYKAZ PRAC NARAŻAJĄCYCH PRACOWNIKÓW NA DZIAŁANIE CZYNNIKÓW BIOLOGICZNYCH

Lp.
1Praca w zakładach produkujących żywność
2Praca w rolnictwie
3Praca, podczas której dochodzi do kontaktu ze zwierzętami lub produktami pochodzenia zwierzęcego
4Praca w jednostkach ochrony zdrowia
5Praca w laboratoriach klinicznych, weterynaryjnych lub diagnostycznych
6Praca w zakładach gospodarki odpadami
7Praca przy oczyszczaniu ścieków
8Praca w innych okolicznościach niż wymienione w lp. 1-7, podczas której jest potwierdzone narażenie na działanie czynników biologicznych

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR ZNAKU OSTRZEGAJĄCEGO PRZED ZAGROŻENIEM BIOLOGICZNYM

wzór

UWAGA:

Piktogram powinien być koloru czarnego na żółto-pomarańczowym tle, w formie trójkąta.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

ŚRODKI HERMETYCZNOŚCI I STOPNIE HERMETYCZNOŚCI DLA LABORATORIÓW, ZWIERZĘTARNI, POMIESZCZEŃ IZOLACYJNYCH DLA LUDZI I ZWIERZĄT

A. Środki hermetycznościB. Stopień hermetyczności
grupa 2 zagrożeniagrupa 3 zagrożeniagrupa 4 zagrożenia
1234
1. Miejsce pracy odizolowane od

innych pomieszczeń w tym samym

budynku lub znajdujące się w

oddzielnym budynku

niewymaganezalecanewymagane
2. Powietrze wyprowadzane i

wprowadzane do miejsca pracy

przez filtry (HEPA) lub

podobne

niewymaganewymagane dla powietrza wyprowadzanegowymagane dla powietrza wyprowadzanego i wprowadzanego
3. Dostęp wyłącznie dla osób

uprawnionych

zalecanewymaganewymagane przez śluzę powietrzną
4. Miejsce pracy przystosowane do

dezynfekcji poprzez fumigację

niewymaganezalecanewymagane
5. Określone procedury

dezynfekcji

wymaganewymaganewymagane
6. Podciśnienie w miejscu pracy w

stosunku do bezpośredniego

otoczenia

niewymaganezalecanewymagane
7. Skuteczna ochrona przed

wektorami zakażeń, np.

gryzoniami i owadami

zalecanewymaganewymagane
8. Powierzchnie nieprzepuszczalne

dla wody i łatwo zmywalne

wymagane dla stołówwymagane dla stołów i podłogiwymagane dla stołów, ścian, podłogi i sufitu
9. Powierzchnie odporne na kwasy,

zasady, rozpuszczalniki oraz

środki dezynfekcyjne

zalecanewymaganewymagane
10. Bezpieczne przechowywanie

szkodliwego czynnika

biologicznego

wymaganewymaganewymagane, zabezpieczony pojemnik
11. Okno do obserwacji lub podobne

rozwiązanie, tak aby

pracownicy mogli być widoczni

zalecanezalecanewymagane
12. Pełne wyposażenie przypisane

do laboratorium

niewymaganezalecanewymagane
13. Praca ze skażonym materiałem,

włącznie ze zwierzętami, w

komorze bezpieczeństwa lub

izolatce lub innym odpowiednim

pomieszczeniu zamkniętym

tam, gdzie koniecznewymagane, gdzie zakażenie przenoszone jest drogą powietrznąwymagane
14. Piec do spopielania zwłok

zwierzęcych

zalecanewymagane (dostępne)wymagane, na miejscu

ZAŁĄCZNIK Nr  5

ŚRODKI HERMETYCZNOŚCI I STOPNIE HERMETYCZNOŚCI W PROCESACH PRZEMYSŁOWYCH

Szkodliwe czynniki biologiczne zakwalifikowane do grupy 1 zagrożenia

W przypadku pracy ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi grupy 1 zagrożenia, w tym z atenuowanymi szczepionkami, należy stosować odpowiednie zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkodliwe czynniki biologiczne zakwalifikowane do grupy 2-4 zagrożenia

Może być konieczne wybranie i połączenie wymagań dotyczących hermetyczności, zamieszczonych poniżej w różnych kategoriach na podstawie oceny narażenia związanego z każdym poszczególnym procesem lub składową procesu.

A. Środki hermetycznościB. Stopień hermetyczności
grupa 2 zagrożeniagrupa 3 zagrożeniagrupa 4 zagrożenia
1234
1. Praca z żywymi drobnoustrojami

wykonywana jest w systemie

odizolowanym od środowiska

wymaganewymaganewymagane
2. Kontrola gazów wylotowych z

systemu zamkniętego

wymagana minimalizacja rozprzestrzeniania gazów wylotowychwymagane zapobieganie rozprzestrzenianiu gazów wylotowychwymagane zapobieganie rozprzestrzenianiu gazów wylotowych
3. Pobieranie próbek, wprowadzanie

materiału do systemu

zamkniętego oraz przenoszenie

żywych organizmów do innego

systemu zamkniętego

przeprowadzane tak, aby:

zminimalizować rozprzestrzenianiezapobiec rozprzestrzenieniuzapobiec rozprzestrzenieniu
4. Płynne podłoża hodowlane nie są

usuwane poza obszar systemu

zamkniętego, chyba że żywe

organizmy zostały poddane:

inaktywacji przy użyciu wiarygodnych metodinaktywacji przy użyciu wiarygodnych metod chemicznych i fizycznychinaktywacji przy użyciu wiarygodnych metod chemicznych i fizycznych
5. Szczelność systemu

zaprojektowana tak, aby:

zminimalizować uwolnieniezapobiec uwolnieniuzapobiec uwolnieniu
6. System zamknięty zlokalizowany

w obrębie obszaru

kontrolowanego:

dowolniedowolniewymagane, musi być zbudowany specjalnie w tym celu
1) należy umieścić znaki

zagrożenia biologicznego

dowolniewymaganewymagane
2) dostęp ograniczony dla osób

uprawnionych

dowolniewymaganywymagany, przez śluzę powietrzną
3) personel nosi odzież

ochronną

niewymagane (wymagana odzież robocza) wymaganewymagana całkowita zmiana odzieży
4) umywalnie i środki

odkażające dostępne dla

personelu

wymaganewymaganewymagane
5) personel bierze prysznic

przed opuszczeniem obszaru

kontrolowanego

niewymaganedowolniewymagane
6) woda z odpływu umywalek oraz

pryszniców magazynowana oraz

inaktywowana przed

uwolnieniem

niewymaganedowolniewymagane
7) obszar kontrolowany jest

wentylowany tak, aby

zminimalizować skażenie

powietrza

dowolniedowolniewymagane
8) obszar kontrolowany jest

utrzymywany w podciśnieniu w

stosunku do bezpośredniego

otoczenia

niewymaganedowolniewymagane
9) powietrze wyprowadzane i

wprowadzane do obszaru

kontrolowanego powinno

przechodzić przez filtry

HEPA

niewymaganedowolniewymagane
10) obszar kontrolowany jest

zaprojektowany tak, aby

zmieściły się w nim

wszystkie odpływy z systemu

zamkniętego

niewymaganedowolniewymagane
11) obszar kontrolowany posiada

uszczelnienia pozwalające na

dezynfekcję poprzez

fumigację

niewymaganedowolniewymagane
12) postępowanie z materiałem

odpływowym z systemu, przed

ostatecznym usunięciem

inaktywacja przy użyciu wiarygodnych metodinaktywacja przy użyciu wiarygodnych metod chemicznych i fizycznychinaktywacja przy użyciu wiarygodnych metod chemicznych i fizycznych
1 § 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 29 lutego 2008 r. (Dz.U.08.48.288) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 kwietnia 2008 r.
2 § 4 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 29 lutego 2008 r. (Dz.U.08.48.288) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 kwietnia 2008 r.
3 § 8 ust. 1 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 29 lutego 2008 r. (Dz.U.08.48.288) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 kwietnia 2008 r.