§ 8. - Szkodliwe czynniki biologiczne dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrona zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.81.716

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 grudnia 2020 r.
§  8. 
1.  5
 Informację dotyczącą użycia szkodliwego czynnika biologicznego w celach naukowo-badawczych, diagnostycznych lub przemysłowych pracodawca przekazuje właściwemu inspektorowi sanitarnemu:
1)
co najmniej 30 dni przed dniem użycia po raz pierwszy szkodliwego czynnika biologicznego zakwalifikowanego do grupy 2-4 zagrożenia;
2)
w każdym przypadku, gdy zachodzą istotne zmiany mające znaczenie dla bezpieczeństwa i zdrowia pracownika w miejscu pracy;
3)
w ciągu 30 dni po zakończeniu działalności przez przedsiębiorstwo lub zakład;
4)
niezwłocznie, w przypadku każdej awarii lub wypadku, które mogły spowodować uwolnienie się szkodliwego czynnika biologicznego zakwalifikowanego do grupy 2-4 zagrożenia.
2. 
Informacja, o której mowa w ust. 1, uwzględnia w szczególności:
1)
nazwę i adres przedsiębiorstwa lub zakładu oraz rodzaj prowadzonej działalności;
2)
komórkę organizacyjną lub stanowisko pracy, w którym występuje narażenie objęte zgłoszeniem;
3)
imię, nazwisko, stanowisko służbowe oraz numer telefonu kontaktowego osoby odpowiedzialnej u pracodawcy za bezpieczeństwo i higienę pracy oraz ochronę zdrowia pracowników;
4)
wynik przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego z podaniem nazwy szkodliwego czynnika biologicznego i grupy zagrożenia, rodzaju wykonywanej pracy i czasu narażenia;
5)
przewidywane środki zapobiegawcze;
6)
liczbę narażonych pracowników.
3. 
Laboratoria świadczące usługi diagnostyczne w odniesieniu do szkodliwych czynników biologicznych zakwalifikowanych do grupy 4 zagrożenia przekazują właściwemu inspektorowi sanitarnemu wyłącznie informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3.
5 § 8 ust. 1 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 29 lutego 2008 r. (Dz.U.08.48.288) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 kwietnia 2008 r.