§ 10. - Szkodliwe czynniki biologiczne dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrona zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.81.716

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 grudnia 2020 r.
§  10. 
1. 
Rejestr, o którym mowa w § 7 pkt 14, pracodawca przechowuje przez okres nie krótszy niż 10 lat od dnia ustania narażenia, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. 
W przypadku narażenia na szkodliwy czynnik biologiczny, który może być przyczyną choroby:
1)
przewlekłej lub utajonej,
2)
która, w świetle obecnej wiedzy, jest niemożliwa do zdiagnozowania do czasu rozwinięcia się choroby,
3)
o wyjątkowo długim okresie wylęgania,
4)
o nawracającym charakterze w długim okresie pomimo leczenia,
5)
mogącej powodować poważne, długookresowe powikłania

- rejestr przechowywany jest przez okres 40 lat od dnia ostatniego odnotowanego przypadku narażenia.

3. 
Pracownikowi lub przedstawicielowi pracownika udostępnia się informacje zawarte w rejestrze, o którym mowa w § 7 pkt 14:
1)
w pełnym zakresie - w przypadku gdy informacja dotyczy tego pracownika;
2)
w zakresie ograniczonym zapewniającym anonimowość osób, których informacja dotyczy - w przypadku gdy informacja dotyczy innych pracowników.
4. 
Dostęp do rejestru, o którym mowa w § 7 pkt 14, posiada właściwa jednostka organizacyjna służby medycyny pracy, właściwy inspektor sanitarny oraz właściwy inspektor pracy.
5. 
W przypadku likwidacji lub upadłości pracodawcy przekazuje on rejestr właściwemu ze względu na swoją siedzibę wojewódzkiemu ośrodkowi medycyny pracy oraz właściwemu inspektorowi sanitarnemu.