§ 5. - Szkodliwe czynniki biologiczne dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrona zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.81.716

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 grudnia 2020 r.
§  5. 
1. 
Przed wyborem środka zapobiegawczego pracodawca dokonuje oceny ryzyka zawodowego, na jakie jest lub może być narażony pracownik, uwzględniając w szczególności:
1)
klasyfikację i wykaz szkodliwych czynników biologicznych;
2)
rodzaj, stopień oraz czas trwania narażenia na działanie szkodliwego czynnika biologicznego;
3)
informację na temat:
a)
potencjalnego działania alergizującego lub toksycznego szkodliwego czynnika biologicznego,
b)
choroby, która może wystąpić w następstwie wykonywanej pracy,
c)
stwierdzonej choroby, która ma bezpośredni związek z wykonywaną pracą;
4)
wskazówki organów właściwej inspekcji sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz jednostek służby medycyny pracy.
2. 
W zakładach opieki zdrowotnej i zakładach leczniczych dla zwierząt pracodawca uwzględnia ponadto:
1)
informację na temat potencjalnego występowania szkodliwego czynnika biologicznego u pacjenta lub zwierzęcia oraz w materiale i próbkach od nich pobranych;
2)
zagrożenie ze strony szkodliwego czynnika biologicznego, o którym wiadomo, że jest obecny lub którego obecność jest podejrzewana u pacjenta lub u zwierzęcia oraz w materiałach i próbkach od nich pobranych;
3)
ryzyko wynikające z rodzaju pracy.