Zmiana rozporządzenia w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2234

Akt utracił moc
Wersja od: 14 grudnia 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 11 grudnia 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki 2

Na podstawie art. 2221 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. poz. 716 oraz z 2008 r. poz. 288) wprowadza się następujące zmiany:
1)
załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
2)
w załączniku nr 2 do rozporządzenia:
a)
lp. 4 otrzymuje brzmienie:
4Praca w jednostkach ochrony zdrowia, w tym w pomieszczeniach izolacyjnych i zakładach, gdzie są wykonywane badania pośmiertne
b)
lp. 8 otrzymuje brzmienie:
8Praca inna od wymienionej w lp. 1-7, w przypadku której wynik oceny ryzyka, przeprowadzonej zgodnie z § 5 i § 6 rozporządzenia, wskazuje, że czynniki biologiczne mogą być obecne w środowisku pracy
3)
załącznik nr 4 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;
4)
załącznik nr 5 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia.
Pracodawcy dokonają aktualizacji:
1)
oceny ryzyka zawodowego, na jakie jest lub może być narażony pracownik, sporządzonej przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, z uwzględnieniem klasyfikacji i wykazu szkodliwych czynników biologicznych określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem:
a)
w zakresie dotyczącym koronawirusa zespołu ostrej niewydolności oddechowej 2 (SARS-CoV-2) - w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia,
b)
w pozostałym zakresie - do dnia 20 listopada 2021 r.;
2)
środków i stopni hermetyczności ustalonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie § 12 i § 13 rozporządzenia zmienianego w § 1, z uwzględnieniem szkodliwych czynników biologicznych określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem:
a)
w zakresie dotyczącym koronawirusa zespołu ostrej niewydolności oddechowej 2 (SARS-CoV-2) - w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia,
b)
w pozostałym zakresie - do dnia 20 listopada 2021 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

KLASYFIKACJA I WYKAZ SZKODLIWYCH CZYNNIKÓW BIOLOGICZNYCH

I.

Klasyfikacja szkodliwych czynników biologicznych

Grupa 1 zagrożenia

Czynniki, przez które wywołanie chorób u ludzi jest mało prawdopodobne.

Grupa 2 zagrożenia

Czynniki, które mogą wywoływać choroby u ludzi, mogą być niebezpieczne dla pracowników, ale rozprzestrzenienie ich w populacji ludzkiej jest mało prawdopodobne. Zazwyczaj istnieją w stosunku do nich skuteczne metody profilaktyki lub leczenia.

Grupa 3 zagrożenia

Czynniki, które mogą wywoływać u ludzi ciężkie choroby, są niebezpieczne dla pracowników, a rozprzestrzenienie ich w populacji ludzkiej jest bardzo prawdopodobne. Zazwyczaj istnieją w stosunku do nich skuteczne metody profilaktyki lub leczenia.

Grupa 4 zagrożenia

Czynniki, które wywołują u ludzi ciężkie choroby, są niebezpieczne dla pracowników, a rozprzestrzenienie czynników w populacji ludzkiej jest bardzo prawdopodobne. Zazwyczaj nie istnieją w stosunku do nich skuteczne metody profilaktyki lub leczenia.

II.

Wykaz szkodliwych czynników biologicznych

Uwagi wprowadzające
1.
Wykaz szkodliwych czynników biologicznych został przygotowany w oparciu o wpływ tych czynników na zdrowych pracowników.

Nie bierze się pod uwagę szczególnego wpływu na osoby o zwiększonej podatności, np. z takich powodów jak istniejące choroby, przyjmowanie leków, upośledzona odporność, ciąża lub karmienie piersią. Dodatkowe ryzyko dla tych pracowników powinno być wzięte pod uwagę jako część oceny ryzyka wymaganą przepisami niniejszego rozporządzenia.

2.
Czynniki biologiczne, które nie zostały zaklasyfikowane do grup 2-4 tego wykazu, nie są domyślnie klasyfikowane do grupy 1.

W przypadku rodzajów, w odniesieniu do których przynajmniej jeden gatunek jest chorobotwórczy dla ludzi, do wykazu zostały włączone gatunki, o których wiadomo, że są najczęściej odpowiedzialne za choroby, wraz z bardziej ogólnym odniesieniem do innych gatunków z tego samego rodzaju, które mogą mieć wpływ na zdrowie.

Gdy w wykazie sklasyfikowanych czynników biologicznych jest wymieniony cały rodzaj, oznacza to, że klasyfikacja obejmuje tylko gatunki i szczepy, o których wiadomo, że są chorobotwórcze. Inne gatunki i szczepy, o których wiadomo, że nie są szkodliwe dla zdrowia, są wyłączone.

3.
Gdy szczep jest atenuowany lub stracił znane geny wirulencji, wówczas nie ma konieczności stosowania środków hermetyczności wymaganych przez klasyfikację jego szczepu macierzystego, ale decyzję o zmniejszeniu zakresu stosowanych środków hermetyczności można podjąć pod warunkiem przeprowadzenia właściwej oceny ryzyka zawodowego dla pracowników.

Odnosi się to do sytuacji, gdy taki szczep ma być na przykład zastosowany jako produkt lub część produktu o przeznaczeniu profilaktycznym lub terapeutycznym.

4.
Nomenklatura sklasyfikowanych czynników stosowana do stworzenia niniejszego wykazu odzwierciedla najnowsze międzynarodowe ustalenia w zakresie taksonomii i nomenklatury czynników biologicznych.
5.
Wymagania dotyczące stosowania środków hermetyczności wynikające z klasyfikacji pasożytów stosuje się jedynie do tych etapów cyklu życiowego pasożyta, w których jest on zakaźny dla ludzi w miejscu pracy.

Wyjaśnienie oznaczeń dodatkowych stosowanych w wykazie:

A - możliwe efekty alergiczne

D - wykaz pracowników narażonych na działanie tego czynnika biologicznego ma być przechowywany przez okres dłuższy niż 10 lat po zakończeniu ostatniego zanotowanego przypadku narażenia

T - produkcja toksyn

V - dostępna i zarejestrowana w Unii Europejskiej skuteczna szczepionka

(1) Klasyfikacja zgodna z globalnym planem działania Światowej Organizacji Zdrowia mającym na celu zminimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem polio związanym z miejscami przechowywania po eradykacji według typu dzikich szczepów wirusa polio i stopniowym zaprzestaniu stosowania doustnej szczepionki przeciw polio.

(2) Kleszczowe zapalenie mózgu.

(3) Tylko dla typu A i B.

(4) Zalecane dla pracy przy bezpośrednim kontakcie z tymi czynnikami.

(5) Wyróżnia się dwa wirusy: jeden to rodzaj wirusa ospy bawołów, a drugi to wariant wirusa krowianki.

(6) Wariant wirusa ospy krów.

(7) Wariant wirusa krowianki.

(8) Nie ma dowodów na występowanie u ludzi choroby wywołanej przez inne retrowirusy występujące u małp. Zapobiegawczo dla prac przy nich jest zalecany poziom hermetyczności 3.

(9) Wirus zapalenia wątroby typu D jest chorobotwórczy u pracowników jedynie w obecności jednoczesnego lub wtórnego zakażenia wywołanego wirusem zapalenia wątroby typu B. Szczepienie przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu B chroni więc pracowników, którzy nie zostali zakażeni wirusem zapalenia wątroby typu B, przed wirusowym zapaleniem wątroby typu D.

(10) Diagnostyczne prace laboratoryjne niepowodujące namnażania wirusa SARS-CoV-2 powinny być prowadzone w obiektach stosujących procedury równoważne przynajmniej poziomowi hermetyczności 2. Prace obejmujące namnażanie SARS-CoV-2 powinny być przeprowadzane w laboratorium o poziomie hermetyczności 3 z ciśnieniem powietrza utrzymywanym na poziomie niższym od ciśnienia atmosferycznego.

Wykaz "prac niepowodujących namnażania wirusa SARS-CoV-2" jest publikowany w formie zaleceń przez WHO.

** Czynniki biologiczne, które nie przenoszą się drogą powietrzną, przez co stwarzają ograniczone ryzyko zakażenia dla pracowników.

Uwaga: W przypadku szkodliwych czynników biologicznych występujących na tej liście skrót "spp." odnosi się do innych gatunków należących do tego rodzaju, które nie zostały wyraźnie włączone do wykazu, ale są znane jako patogenne dla ludzi.

BAKTERIE i podobne organizmy

Szkodliwy czynnik biologicznyKlasyfikacja szkodliwych czynników biologicznych według grup zagrożeniaOznaczenie dodatkowe
Actinomadura madurae2
Actinomadura pelletieri2
Actinomyces gerencseriae2
Actinomyces israelii2
Actinomyces spp.2
Aggregatibacter actinomycetemcomitans (Actinobacillus actinomycetemcomitans)2
Anaplasma spp.2
Arcanobacterium haemolyticum (Corynebacterium haenolyticum)2
Arcobacter butzleri2
Bacillus anthracis3T
Bacteroides fragilis2
Bacteroides spp.2
Bartonella bacilliformis2
Bartonella quintana (Rochalimaea quintana)2
Bartonella (Rochalimaea) spp.2
Bordetella bronchiseptica2
Bordetella parapertussis2
Bordetella pertussis2T, V
Bordetella spp.2
Borrelia burgdorferi2
Borrelia duttonii2
Borrelia recurrentis2
Borrelia spp.2
Brachyspira spp.2
Brevibacterium linens2A
Brucella abortus3
Brucella canis3
Brucella inopinata3
Brucella melitensis3
Brucella suis3
Burkholderia cepacia2
Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei)3
Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei)3D
Campylobacter fetus subsp. fetus2
Campylobacter fetus subsp. venerealis2
Campylobacter jejuni subsp. doylei2
Campylobacter jejuni subsp. jejuni2
Campylobacter spp.2
Cardiobacterium hominis2
Cardiobacterium valvarum2
Chlamydia abortus (Chlamydophila abortus)2
Chlamydia caviae (Chlamydophila caviae)2
Chlamydia felis (Chlamydophila felis)2
Chlamydia pneumoniae (Chlamydophila pneumoniae)2
Chlamydia psittaci (Chlamydophila psittaci) (szczepy ptasie)3
Chlamydia psittaci (Chlamydophila psittaci) (inne szczepy)2
Chlamydia trachomatis (Chlamydophila trachomatis)2
Clostridium botulinum2T
Clostridium difficile2T
Clostridium perfringens2T
Clostridium tetani2T, V
Clostridium spp.2
Corynebacterium diphtheriae2T, V
Corynebacterium minutissimum2
Corynebacterium pseudotuberculosis2T
Corynebacterium ulcerans2T
Corynebacterium spp.2
Coxiella burnetii3
Cytophaga allerginae2A, T
Edwardsiella tarda2
Ehrlichia spp.2
Eikenella corrodens2
Elizabethkingia meningoseptica (Flavobacterium meningosepticum)2
Enterobacter aerogenes (Klebsiella mobilis)2
Enterobacter cloacae subsp. cloacae (Enterobacter cloacae)2
Enterobacter spp.2
Enterococcus spp.2
Erysipelothrix rhusiopathiae2
Escherichia coli (z wyjątkiem szczepów niepatogennych)2
Escherichia coli, szczepy werocytotoksyczne lub enterotoksyczne fnp. O157:H7, 0124 lub 0123)3**T
Fluoribacter bozemanae (Legionella)2
Francisella hispaniensis2
Francisella tularensis subsp. holarctica2
Francisella tularensis subsp. mediasiatica2
Francisella tularensis subsp. novicida2
Francisella tularensis subsp. tularensis3
Fusobacterium necrophorum subsp. funduliforme2
Fusobacterium necrophorum subsp. necrophorum2
Gardnerella vaginalis2
Haemophilus ducreyi2
Haemophilus influenzae2V
Haemophilus spp.2
Helicobacter pylori2
Helicobacter spp.2
Klebsiella oxytoca2
Klebsiella pneumoniae subsp. ozaenae2
Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae2
Klebsiella pneumoniae subsp. rhinoscleromatis2
Klebsiella spp.2
Legionella pneumophila subsp. fraseri2
Legionella pneumophila subsp. pascullei2
Legionella pneumophila subsp. pneumophila2
Legionella spp.2
Leptospira interrogans (wszystkie serotypy)2
Leptospira spp.2
Listeria monocytogenes2
Listeria ivanovii subsp. ivanovii2
Listeria invanovii subsp. londoniensis2
Morganella morganii subsp. morganii (Proteus morganii)2
Morganella morganii subsp. sibonii2
Mycobacterium abscessus subsp. abscessus2
Mycobacterium africanum3V
Mycobacterium avium subsp. avium (Mycobacterium avium)2
Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (Mycobacterium paratuberculosis)2
Mycobacterium avium subsp. silvaticum2
Mycobacterium bovis3V
Mycobacterium caprae (Mycobacterium tuberculosis subsp. caprae)3
Mycobacterium chelonae2
Mycobacterium chimaera2
Mycobacterium fortuitum2
Mycobacterium intracellulare2
Mycobacterium kansasii2
Mycobacterium leprae3
Mycobacterium malmoense2
Mycobacterium marinum2
Mycobacterium microti3**
Mycobacterium pinnipedii3
Mycobacterium scrofulaceum2
Mycobacterium simiae2
Mycobacterium szulgai2
Mycobacterium tuberculosis3V
Mycobacterium ulcerans3**
Mycobacterium xenopi2
Mycoplasma hominis2
Mycoplasma pneumoniae2
Mycoplasma spp.2
Neisseria gonorrhoeae2
Neisseria meningitidis2V
Neorickettsia sennetsu (Rickettsia sennetsu, Ehrlichia sennetsu)2
Nocardia asteroides2
Nocardia brasiliensis2
Nocardia farcinica2
Nocardia nova2
Nocardia otitidiscaviarum2
Nocardia spp.2
Orientia tsutsugamushi (Rickettsia tsutsugamushi)3
Pantoea agglomerans2A, T
Pasteurella multocida subsp. gallicida (Pasteurella gallicida)2
Pasteurella multocida subsp. multocida2
Pasteurella multocida subsp. septica2
Pasteurella spp.2
Peptostreptococcus anaerobius2
Plesiomonas shigelloides2
Porphyromonas spp.2
Prevotella spp.2
Proteus mirabilis2
Proteus penneri2
Proteus vulgaris2
Providencia alcalifaciens (Proteus inconstans)2
Providencia rettgeri (Proteus rettgeri)2
Providencia spp.2
Pseudomonas aeruginosa2T
Rhodococcus hoagii (Corynebacterium equi)2
Rickettsia africae3
Rickettsia akari3**
Rickettsia australis3
Rickettsia canadensis2
Rickettsia conorii3
Rickettsia heilongjiangensis3**
Rickettsia japonica3
Rickettsia montanensis2
Rickettsia typhi3
Rickettsia prowazekii3
Rickettsia rickettsii3
Rickettsia sibirica3
Rickettsia spp.2
Saccharomonospora viridis2A
Saccharopolyspora rectivirgula2A
Salmonella enterica (choleraesuis) subsp. arizonae2
Salmonella Enteritidis2
Salmonella Paratyphi A, B, C2V
Salmonella Typhi3**V
Salmonella Typhimurium2
Salmonella (inne serotypy)2
Shigella boydii2
Shigella dysenteriae (typ 1)3**T
Shigella dysenteriae, inne niż typ 12
Shigella flexneri2
Shigella sonnei2
Staphylococcus aureus2T
Streptobacillus moniliformis2
Streptococcus agalactiae2
Streptococcus dysgalactiae subsp. equisimilis2
Streptococcus pneumoniae2T, V
Streptococcus pyogenes2T
Streptococcus suis2
Streptococcus spp.2
Streptomyces albus2A
Streptomyces spp.2A
Thermoactinomyces thalpophilus2A
Thermoactinomyces vulgaris2A
Treponema carateum2
Treponema pallidum2
Treponema pertenue2
Treponema spp.2
Trueperella pyogenes2
Ureaplasma parvum2
Ureaplasma urealyticum2
Vibrio cholerae (włącznie z El Tor)2T, V
Vibrio parahaemolyticus (Benecka parahaemolytica)2
Vibrio spp.2
Yersinia enterocolitica subsp. enterolitica2
Yersinia enterocolitica subsp. palearctica2
Yersinia pestis3
Yersinia pseudotuberculosis2
Yersinia spp.2

WIRUSY

UWAGA:

Wirusy zostały umieszczone w wykazie według rzędu (O - order), rodziny (F-family) i rodzaju (G - genus).

Szkodliwy czynnik biologiczny (gatunek wirusa lub wskazany takson)Klasyfikacja szkodliwych czynników biologicznych według grup zagrożeniaOznaczenie dodatkowe
Bunyavirales (O)
Hantaviridae (F)
Hantavirus (Orthohantavirus) (G)
Hantawirus Andes (hantawirus wywołujący hantawirusowy zespół płucny [HPS])3
Hantawirus Bayou3
Hantawirus Black Creek Canal3
Hantawirus Cańo Delgadito3
Hantawirus Choclo3
Hantawirus Dobrava-Belgrade (hantawirus wywołujący gorączkę krwotoczną z zespołem nerkowym [HFRS])3
Hantawirus El Moro Canyon3
Hantawirus Hantaan (hantawirus wywołujący gorączkę krwotoczną z zespołem nerkowym [HFRS])3
Hantawirus Laguna Negra3
Hantawirus Prospect Hill2
Hantawirus Puumala (hantawirus wywołujący nefropatię epidemiczną [NE])2
Hantawirus Seoul (hantawirus wywołujący gorączkę krwotoczną z zespołem nerkowym [HFRS])3
Hantawirus Sin Nombre (hantawirus wywołujący hantawirusowy zespół płucny [HPS])3
Inne chorobotwórcze hantawirusy2
Nairoviridae (F)
Nairovirus (Orthonairovirus) (G)
Nairowirus krymsko-kongijskiej gorączki krwotocznej [CCHF]4
Nairowirus Dugbe2
Nairowirus Hazara2
Nairowirus choroby owiec z Nairobi2
Inne chorobotwórcze nairowirusy2
Peribunyaviridae (F)
Bunyavirus (Orthobunyavirus) (G)
Buniawirus Bunyamwera (wirus Germiston)2
Buniawirus kalifornijskiego zapalenia mózgu2
Buniawirus gorączki Oropouche3
Inne chorobotwórcze buniawirusy2
Phenuiviridae (F)
Phlebovirus (G)
Flebowirus Bhanja2
Flebowirus Punta Toro2
Flebowirus gorączki Doliny Rift3
Flebowirus gorączki muchy piaskowej serotyp neapolitański (wirus Toscana)2
Flebowirus SFTS (flebowirus wywołujący ciężką gorączkę z zespołem małopłytkowości)3
Inne chorobotwórcze flebowirusy2
Herpesvirales (O)
F[erpesviridae (F)
Cytomegalovirus (G)
Ludzki betaherpeswirus typu 5 (wirus cytomegalii, CMV)2
Lymphocryptovirus (G)
Ludzki gammaherpesvirus typu 4 (wirus Epsteina-Barr)2
Rhadinoovirus (G)
Ludzki gammaherpeswirus typu 82D
Roseolovirus (G)]
Ludzki betaherpeswirus typu 6A

(Ludzki wirus B-limfotropowy, HBLV, HHV-6A)

2
Ludzki betaherpeswirus typu 6B2
Ludzki betaherpeswirus typu 72
Simplexvirus (G)
Małpi alfaherpeswirus typu 1 (herpeswirus małpi, herpeswirus typu B)3
Ludzki slfaherpeswirus typu 12
(herpeswirus ludzki typu 1, wirus opryszczki pospolitej typu 1)
Ludzki alfaherpeswirus typu 2 (herpeswirus ludzki typu 2, wirus opryszczki pospolitej typu 2)2
Varicellovirus (G)
Ludzki alfaherpeswirus typu 3 (wirus ospy wietrznej i półpaśca)2V
Mononegavirales (O)
Filoviridae (F)
Wirus Ebola (G)4
Marburgvirus (G)
Wirus Marburg4
Paramyxoviridae (F)
Avulavirus (G)
Wirus choroby Newcastle (wirus rzekomego pomoru drobiu)2
Henipavirus (G)
Wirus Hendra4
Wirus Nipah4
Morbillivirus (G)
Wirus odry2V
Respirovirus (G)
Ludzki respirowirus typu 1 (wirus paragrypy typu 1)2
Ludzki respirowirus typu 3 (wirus paragrypy typu 3)2
Rubulavirus (G)
Wirus świnki2V
Ludzki rubulawirus typu 2 (wirus paragrypy typu 2)2
Ludzki rubulawirus typu 4 (wirus paragrypy typu 4)2
Pneumoviridae (F)
Metapneumovirus (G)
Orthopneumovirus (G)
Ludzki syncytialny wirus oddechowy (ludzki orthopneumowirus, RSV)2
Rhabdoviridae (F)
Lyssavirus (G)
Australijski wirus wścieklizny nietoperzy (ABLV)3**V
Wirus Duvenhage (DUVV)3**V
Europejski wirus wścieklizny nietoperzy typu 1 (EBLV1),3**V
Europejski wirus wścieklizny nietoperzy typu 2 (EBLV2)3**V
Wirus wścieklizny nietoperzy Lagos (LBV)3**
Wirus Mokola (MOKV)3
Wirus wścieklizny (RABV)3**V
Vesiculovirus (G)
Wirus pęcherzykowego zapalenia jamy ustnej, szczep Alagoas2
Wirus pęcherzykowego zapalenia jamy ustnej, szczep Indiana2
Wirus pęcherzykowego zapalenia jamy ustnej, szczep New Jersey2
Wirus Piry (PIRYV, Piry virus)2
Nidovirales (O)
Coronaviridae (F)
Betakoronavirus (G)
koronawirus zespołu ostrej niewydolności oddechowej (wirus SARS)3
koronawirus zespołu ostrej niewydolności oddechowej 2 (wirus SARS-CoV-2)3(10)
Koronawirus bliskowschodniego zespołu niewydolności oddechowej (wirus MERS)3
Inne chorobotwórcze koronawirusy2
Pikomavirales (O)
Picornaviridae (F)
Cardiovirus (G)
Wirus Saffold2
Cosavirus (G)
Cosawirus A2
Enterovirus (G)
Enterowirus A2
Enterowirus B2
Enterowirus C2
Enterowirus D, ludzki enterowirus typu 70 (wirus ostrego krwotocznego zapalenia spojówek)2
Rhinoviruses2
Wirus polio typu 1 i 32V
Wirus polio typu 2 (1)3V
Hepatovirus (G)
Wirus zapalenia wątroby typu A (WZW A, HAV, ludzki enterowirus typu 72)2V
Kobuvirus (G)
Aichiwirus A (Aichi virus 1)2
Parechovirus (G)
Parechowirusy typu A2
Parechowirusy typu B (wirus Ljungana)2
Inne chorobotwórcze Picornaviridae2
Nieprzyporządkowane (O)
Adenoviridae (F)2
Astroviridae (F)2
Arenaviridae (F)
Mammarenavirus (G)
Mammarenawirus brazylijski4
Mammarenawirus Chapare4
Mammarenawirus Flexal3
Mammarenawirus Guanarito4
Mammarenawirus Junín4
Mammarenawirus Lassa (wirus gorączki Lassa)4
Mammarenawirus Lujo4
Mammarenawirus limfocytowego zapalenia opon mózgowych, szczepy2
neurotropowe
Mammarenawirus limfocytowego zapalenia opon mózgowych (inne szczepy)2
Mammarenawirus Machupo4
Mammarenawirus Mobala2
Mammarenawirus Mopeia2
Mammarenawirus Tacaribe2
Mammarenawirus Whitewater Arroyo3
Caliciviridae (F)
Norovirus (G)
Wirus Norwalk2
Inne chorobotwórcze Caliciviridae2
Hepadnaviridae (F)
Ortohepadnawirus (G)
Wirus zapalenia wątroby typu B (WZW B, HBV)3**V, D
Hepeviridae (F)
Ortohepevirus (G)
Wirus zapalenia wątroby typu E (WZW E, HEV, Ortohepevirus A)2
Flaviviridae (F)
Flavivirus (G)
Wirus Dengue3
Wirus japońskiego zapalenia mózgu3V
Wirus choroby lasu Kyasanur (KFDV)3V
Wirus choroby skokowej owiec (LIV)3**
Wirus zapalenia mózgu doliny Murray (wirus australijskiego zapalenia mózgu)3
Wirus omskiej gorączki krwotocznej3
Wirus Powassan3
Wirus Rocio3
Wirus zapalenia mózgu St. Louis3
Wirus kleszczowego zapalenia mózgu
Wirus Absettarov3
Wirus Hanzalova3
Wirus Hypr3
Wirus Kumlinge3
Wirus Negishi3
Wirus rosyjskiego wiosenno-letniego zapalenia mózgu (2)3V
Wirus kleszczowego zapalenia mózgu (podtyp środkowoeuropejski)3**V
Wirus kleszczowego zapalenia mózgu (podtyp dalekowschodni)3
Wirus kleszczowego zapalenia mózgu (podtyp syberyjski)3V
Wirus Wesselsbron3**
Wirus gorączki Zachodniego Nilu3
Wirus żółtej gorączki3V
Wirus Zika2
Inne chorobotwórcze flawiwirusy2
Hepacivirus (G)
Wirus zapalenia wątroby typu C (WZW3**D
typu C, HCV)
Orthomyxoviridae (F)
Gammainfluenzavirus (G)
Wirus grypy typu C2V(3)
Influenzavirus A (G)
Wysoce patogenne wirusy ptasiej grypy HPAIV (H5), np. H5N13
Wysoce patogenne wirusy ptasiej grypy HPAIV (H7), np. H7N7, H7N93
Wirus grypy typu A2V(3)
Wirus A grypy typu A/Nowy Jork/1/18 (H1N1) (grypa hiszpanka 1918)3
Wirus A grypy typu A/Singapur/1/57 (H2N2)3
Nisko patogenny wirus ptasiej grypy (LPAI) H7N93
Influenzavirus B (G)
Wirus grypy typu B2V(3)
Thogoto virus (G)
Wirus Dhori (przenoszone przez kleszcze orthomyxoviridae: Dhori)2
Wirus Thogoto (przenoszone przez kleszcze orthomyxoviridae: Thogoto)2
Papillomaviridae (F)2D(4)
Parvoviridae (F)
Erytroparvovirus (G)
Ludzki parwowirus B192
Polyomaviridae (F)
Betapoliomavirus (G)
Ludzki poliomawirus 1 (wirus BK)2D(4)
Ludzki poliomawirus 2 (wirus JC)2D(4)
Poxviridae (F)
Molluscipoxwirus (G)
Wirus mięczaka zakaźnego (MCV)2
Orthopoxvirus (G)
Wirus ospy krów2
Wirus ospy małp3V
Wirus krowianki (w tym wirus ospy bawołów (5), wirus ospy słoni(6), wirus ospy królików (7)2
Wirus ospy prawdziwej (variola major i minor)4V
Parapoxvirus (G)
Wirus Orf2
Wirus rzekomej ospy krowiej (wirus guzków dojarek, parapoxvirus bovis)2
Yatapoxvirus (G)
Wirus Tanapox2
Wirus Yaba2
Reoviridae (F)
Seadornavirus (G)
Wirus Banna2
Coltivirus (G)2
Rotavirus (G)2
Orbivirus (G)2
Retroviridae (F)
Deltaretrovirus (G)
Ludzki wirus T-limfotropowy typu 1 (HTLV-1)3**D
Ludzki wirus T-limfotropowy typu 2 (HTLV-2)3**D
Lentivirus (G)
Ludzki wirus niedoboru odporności typu 1 (HIV-1)3**D
Ludzki wirus niedoboru odporności typu 2 (HIV-2)3**D
Małpi wirus niedoboru odporności (SIV)2(8)
Togaviridae (F)
Alphavirus (G)
Wirus Cabassou3
Wirus wschodniego zapalenia mózgu i rdzenia koni3V
Wirus Bebaru2
Wirus Chikungunya3**
Wirus Everglades3**
Wirus Mayaro3
Wirus Mucambo3**
Wirus Ndumu3**
Wirus O'nyong-nyong2
Wirus Ross River2
Wirus Semliki Forest (wirus gorączki lasu, SFV)2
Wirus Sindbis2
Wirus Tonate3**
Wirus wenezuelskiego zapalenia mózgu i rdzenia koni3V
Wirus zachodniego zapalenia mózgu i rdzenia koni3V
Inne chorobotwórcze alfawirusy2
Rubivirus (G)
Wirus różyczki2V
Nieprzyporządkowane (F)
Deltawirus (G)
Wirus zapalenia wątroby typu D (WZW typu D, HDV)2V, D, (9)

CZYNNIKI PASAŻOWALNYCH ENCEFALOPATII GĄBCZASTYCH

Szkodliwy czynnik biologicznyKlasyfikacja szkodliwych czynników biologicznych według grup zagrożeniaOznaczenie dodatkowe
Czynnik choroby Creutzfeldta-Jakoba3**D(4)
Wariant czynnika choroby Creutzfeldta-Jakoba3**D(4)
Czynnik gąbczastej encefalopatii bydła (BSE) oraz innych zwierzęcych gąbczastych encefalopatii przenośnych TSE3**D(4)
Czynnik zespołu Gerstmanna-Strausslera- Scheinkera3**D(4)
Czynnik choroby Kuru3**D(4)
Czynnik trzęsawki owiec2

PASOŻYTY

Szkodliwy czynnik biologicznyKlasyfikacja szkodliwych czynników biologicznych według grup zagrożeniaOznaczenie dodatkowe
Acanthamoeba castellani2
Ancylostoma duodenale2
Angiostrongylus cantonensis2
Angiostrongylus costaricensis2
Anisakis simplex2A
Ascaris lumbricoides2A
Ascaris suum2A
Babesia divergens2
Babesia microti2
Balamuthia mandrillaris3
Balantidium coli2
Brugia malayi2
Brugia pahangi2
Brugia timori2
Capillaria philippinensis2
Capillaria spp.2
Clonorchis sinensis (Opisthorchis sinensis)2
Clonorchis viverrini (Opisthorchis viverrini)2
Cryptosporidium hominis2
Cryptosporidium parvum2
Cyclospora cayetanensis2
Dicrocoelium dentriticum2
Dipetalonema streptocerca2
Diphyllobothrium latum2
Dracunculus medinensis2
Echinococcus granulosus3**
Echinococcus multilocularis3**
Echinococcus oligarthrus3**
Echinococcus vogeli3**
Entamoeba histolytica2
Enterobius vermicularis2
Enterocytozoon bieneusi2
Fasciola gigantica2
Fasciola hepatica2
Fasciolopsis buski2
Giardia lamblia (Giardia duodenalis, Giardia intestinalis)2
Heterophyes spp.2
Hymenolepis diminuta2
Hymenolepis nana2
Leishmania aethiopica2
Leishmania braziliensis3**
Leishmania donovani3**
Leishmania guyanensis (Viannia guyanensis)3**
Leishmania infantum (Leishmania chagasi)3**
Leishmania major2
Leishmania mexicana2
Leishmania panamensis (Viannia panamensis)3**
Leishmania peruviana2
Leishmania tropica2
Leishmania spp.2
Loa loa2
Mansonella ozzardi2
Mansonella perstans2
Mansonella streptocerca2
Metagonimus spp.2
Naegleria fowleri3
Necator americanus2
Onchocerca volvulus2
Opisthorchis felineus2
Opisthorchis spp.2
Paragonimus westermani2
Paragonimus spp.2
Plasmodium falciparum3**
Plasmodium knowlesi3**
Plasmodium spp. (ludzki i małpi)2
Sarcocystis suihominis2
Schistosoma haematobium2
Schistosoma intercalatum2
Schistosoma japonicum2
Schistosoma mansoni2
Schistosoma mekongi2
Strongyloides stercoralis2
Strongyloides spp.2
Taenia saginata2
Taenia solium3**
Toxocara canis2
Toxocara cati2
Toxoplasma gondii2
Trichinella nativa2
Trichinella nelsoni2
Trichinella pseudospiralis2
Trichinella spiralis2
Trichomonas vaginalis2
Trichostrongylus orientalis2
Trichostrongylus spp.2
Trichuris trichiura2
Trypanosoma brucei brucei2
Trypanosoma brucei gambiense2
Trypanosoma brucei rhodesiense3**
Trypanosoma cruzi3**
Wuchereria bancrofti2

GRZYBY

Szkodliwy czynnik biologicznyKlasyfikacja szkodliwych czynników biologicznych według grup zagrożeniaOznaczenie dodatkowe
Aspergillus flavus2A
Aspergillus fumigatus2A
Aspergillus spp.2
Blastomyces dermatitidis (Ajellomyces dermatitidis)3
Blastomyces gilchristii3
Candida albicans2A
Candida dubliniensis2
Candida glabrata2
Candida parapsilosis2
Candida tropicalis2
Cladophialophora bantiana (Xylohypha bantiana, Cladosporium bantianum, trichoides)3
Cladophialophora modesta3
Cladophialophora spp.2
Coccidioides immitis3A
Coccidioides posadasii3A
Cryptococcus gattii (Filobasidiella neoformans var. bacillispora)2A
Cryptococcus neoformans (Filobasidiella neoformans var. neoformans)2A
Emmonsia parva var. parva2
Emmonsia parva var. crescens2
Epidermophyton floccosum2A
Epidermophyton spp.2
Fonsecaea pedrosoi2
Histoplasma capsulatum3
Histoplasma capsulatum var. farciminosum3
Histoplasma duboisii3
Madurella grisea2
Madurella mycetomatis2
Microsporum spp.2A
Nannizzia spp.2
Neotestudina rosatii2
Paracoccidioides brasiliensis3A
Paracoccidioides lutzii3
Paraphyton spp.2
Rhinocladiella mackenziei3
Scedosporium apiospermum2
Scedosporium prolificans (inflatum)2
Sporothrix schenckii2
Talaromyces mameffei (Penicillium marneffei)2A
Trichophyton rubrum2A
Trichophyton tonsurans2A
Trichophyton spp.2

ZAŁĄCZNIK Nr  2

ŚRODKI HERMETYCZNOŚCI I STOPNIE HERMETYCZNOŚCI DLA LABORATORIÓW, ZWIERZĘTARNI, POMIESZCZEŃ IZOLACYJNYCH DLA LUDZI I ZWIERZĄT

Uwaga wstępna

Środki zawarte w niniejszym załączniku stosuje się adekwatnie do rodzaju wykonywanej czynności, oceny ryzyka zawodowego oraz rodzaju szkodliwego czynnika biologicznego.

W tabeli określenie "zalecane" oznacza, że środki powinny być stosowane, o ile wyniki oceny ryzyka zawodowego, o której mowa w § 5 i § 6 niniejszego rozporządzenia, nie wskazują inaczej.

Środki hermetyczności(1)Stopień hermetyczności
grupa 2 zagrożeniagrupa 3 zagrożeniagrupa 4 zagrożenia
1234
Miejsce pracy
1. Odizolowane od innych czynności wykonywanych w tym samym budynkuniewymaganezalecanewymagane
2. Przystosowane do dezynfekcji przez fumigację (możliwość szczelnego zamknięcia)niewymaganezalecanewymagane
Obiekty
1. Praca ze skażonym materiałem, włącznie ze zwierzętami, prowadzona w komorze bezpieczeństwa biologicznego lub izolatce lub innym odpowiednim pomieszczeniu zamkniętymtam, gdzie to koniecznewymagane, jeżeli zakażenie przenoszone jest drogą powietrznąwymagane
Wyposażenie
1. Powietrze wprowadzane i wyprowadzane z miejsca pracy przez filtry (HEPA(2)) lub podobneniewymaganewymagane dla powietrza wyprowadzanegowymagane dla powietrza wprowadzanego i wyprowadzanego
2. Ciśnienie powietrza w miejscu pracy powinno być utrzymywane na poziomie niższym od ciśnienia atmosferycznegoniewymaganezalecanewymagane
3. Powierzchnie nieprzepuszczalne dla wody i łatwo zmywalnewymagane dla stołów i podłógwymagane dla stołów,

podłóg i innych powierzchni określonych w ocenie ryzyka

wymagane dla stołów, ścian, podłóg i sufitu
Środki hermetyczności(1)Stopień hermetyczności
grupa 2 zagrożeniagrupa 3 zagrożeniagrupa 4 zagrożenia
1234
4. Powierzchnie odporne na kwasy, zasady, rozpuszczalniki oraz środki dezynfekcyjnezalecanewymaganewymagane
System pracy
1. Dostęp wyłącznie dla osób uprawnionychzalecanewymaganewymagane przez śluzę powietrzną(3)
2. Skuteczna ochrona przed wektorami zakażeń, np. gryzoniami i owadamizalecanewymaganewymagane
3. Określone procedury dezynfekcjiwymaganewymaganewymagane
4. Bezpieczne przechowywanie czynnika biologicznegowymaganewymaganewymagane bezpieczne przechowywanie
5. Pracownicy powinni wziąć prysznic przed opuszczeniem pomieszczenia zamkniętegoniewymaganezalecanezalecane
Odpady
1. Zatwierdzony proces inaktywacji w celu bezpiecznego usuwania zwłok zwierzęcychzalecanewymagane na miejscu lub poza nimwymagane na miejscu
Inne środki
1. Pełne wyposażenie przypisane do laboratoriumniewymaganezalecanewymagane
2. Okno do obserwacji lub podobne rozwiązanie, tak aby znajdujący się wewnątrz pracownicy mogli być widocznizalecanezalecanewymagane

(1) Zatwierdzony proces inaktywacji w celu bezpiecznego usuwania zwłok zwierzęcych wymagany, jeżeli dotyczy. Przy pracy z czynnikami biologicznymi z grupy zagrożenia 3 zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia, przy których zastosowano w tym załączniku oznaczenie"**", dopuszczalna rezygnacja ze stosowania:

a) powietrza wprowadzanego i wyprowadzanego z miejsca pracy przez filtry (HEPA(2)) lub podobne,

b) zatwierdzonego procesu inaktywacji w celu bezpiecznego usuwania zwłok zwierzęcych.

(2) HEPA - wysokosprawny filtr powietrza.

(3) Śluza powietrzna. Wejście musi się odbywać przez śluzę powietrzną, która jest pomieszczeniem odizolowanym od laboratorium.

Strona czysta śluzy powietrznej musi być odseparowana od strony ograniczonego wstępu pomieszczeniem z prysznicami lub szatnią i najlepiej z drzwiami ryglowanymi od wewnątrz.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

ŚRODKI HERMETYCZNOŚCI I STOPNIE HERMETYCZNOŚCI W PROCESACH PRZEMYSŁOWYCH

Uwaga wstępna

W tabeli określenie "zalecane" oznacza, że środki powinny być stosowane, o ile wyniki oceny ryzyka zawodowego, o której mowa w § 5 i § 6 niniejszego rozporządzenia, nie wskazują inaczej.

Czynniki biologiczne z grupy 1 zagrożenia

W przypadku pracy z czynnikami biologicznymi grupy 1 zagrożenia, w tym z atenuowanymi szczepionkami, należy stosować odpowiednie zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.

Czynniki biologiczne z grup 2, 3 i 4 zagrożenia

Może być konieczne wybranie i połączenie wymagań dotyczących hermetyczności, zamieszczonych poniżej w różnych kategoriach, na podstawie oceny ryzyka zawodowego odnoszącej się do każdego konkretnego procesu lub części procesu.

A. Środki hermetycznościB. Stopień hermetyczności
grupa 2 zagrożeniagrupa 3 zagrożeniagrupa 4 zagrożenia
1234
Informacje ogólne
1. Praca z żywymi mikroorganizmami wykonywana w systemie odizolowanym od środowiskawymaganewymaganewymagane
2. Kontrola gazów wylotowych z systemu zamkniętego, co najmniej przez zastosowanie filtrów HEPAwymagana minimalizacja uwalnianiawymagane zapobieganie uwalnianiuwymagane zapobieganie uwalnianiu
3. Pobieranie próbek, wprowadzanie materiałów do systemu zamkniętego oraz przenoszenie żywych mikroorganizmów do innych systemów zamkniętych przeprowadzane tak, aby:zminimalizować rozprzestrzenianiezapobiec rozprzestrzenianiuzapobiec rozprzestrzenianiu
4. Płynne hodowle nie są usuwane poza obszar systemu zamkniętego, jeżeli żywe mikroorganizmy nie zostały poddane:inaktywacji za pomocą zatwierdzonych środków chemicznych lub fizycznychinaktywacji za pomocą zatwierdzonych środków chemicznych lub fizycznychinaktywacji za pomocą zatwierdzonych środków chemicznych lub fizycznych
5. Szczelność systemu zaprojektowana tak, aby:zminimalizować rozprzestrzenianiezapobiec rozprzestrzenianiuzapobiec rozprzestrzenianiu
6. Kontrolowany obszar zaprojektowany tak, aby powstrzymał wyciek wszelkiej zawartości systemu zamkniętegoniewymaganezalecanewymagane
7. Kontrolowany obszar przystosowany do dezynfekcji przez fumigację (możliwość szczelnego zamknięcia)niewymaganezalecanewymagane
Obiekty
1. Umywalnie i środki odkażające dostępne dla personeluwymaganewymaganewymagane
Wyposażenie
1. Powietrze wprowadzane do obszaru kontrolowanego i wyprowadzane z niego powinno przechodzić przez filtry HEPA(1)niewymaganezalecanewymagane
2. Ciśnienie powietrza w obszarze kontrolowanym utrzymywane na poziomie niższym od ciśnienia atmosferycznegoniewymaganezalecanewymagane
3. Obszar kontrolowany wentylowany tak, aby zminimalizować skażenie powietrzazalecanezalecanewymagane
System pracy
1. Systemy zamknięte(2) zlokalizowane w obrębie obszaru kontrolowanegozalecanezalecanewymagane, wybudowane specjalnie w tym celu
2. Umieszczenie znaku ostrzegającego przed zagrożeniem biologicznymzalecanewymaganewymagane
3. Ograniczenie dostępu tylko do osób uprawnionychzalecanewymaganewymagane, przez śluzę powietrzną(3)
4. Wzięcie prysznica przed opuszczeniem obszaru kontrolowanego przez pracownikówniewymaganezalecanewymagane
5. Noszenie odzieży ochronnej przez pracownikówwymagane, odzież roboczawymaganewymagane, pełna zmiana ubrania
Odpady
1. Ścieki z umywalni i pryszniców zbierane i poddawane inaktywacji przed uwolnieniemniewymaganezalecanewymagane
2. Oczyszczanie ścieków przed ostatecznym odprowadzenieminaktywacja za pomocą zatwierdzonych środków chemicznych lub fizycznychinaktywacja za pomocą zatwierdzonych środków chemicznych lub fizycznychinaktywacja za pomocą zatwierdzonych środków chemicznych lub fizycznych

(1) HEPA - wysokosprawny filtr powietrza.

(2) System zamknięty - system, który fizycznie oddziela proces od środowiska (np. inkubator, cysterna).

(3) Śluza powietrzna. Wejście musi się odbywać przez śluzę powietrzną, która jest pomieszczeniem odizolowanym od laboratorium.

Strona czysta śluzy powietrznej musi być odseparowana od strony ograniczonego wstępu pomieszczeniem z prysznicami lub szatnią i najlepiej z drzwiami ryglowanymi od wewnątrz.

1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1470 i 1541).
2 Niniejsze rozporządzenie wdraża dyrektywy:

1) dyrektywę Komisji (UE) 2019/1833 z dnia 24 października 2019 r. zmieniającą załączniki I, III, V i VI do dyrektywy 2000/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do dostosowań wyłącznie technicznych (Dz. Urz. UE L 279 z 31.10.2019, str. 54, Dz. Urz. UE L 175 z 04.06.2020, str. 11 oraz Dz. Urz. UE L 195 z 19.06.2020, str. 118);

2) dyrektywę Komisji (UE) 2020/739 z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniającą załącznik III do dyrektywy 2000/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do włączenia SARS-CoV-2 do wykazu czynników biologicznych o znanej zakaźności dla ludzi oraz zmieniającą dyrektywę Komisji (UE) 2019/1833 (Dz. Urz. UE L 175 z 04.06.2020, str. 11).