§ 15. - Szkodliwe czynniki biologiczne dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrona zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.81.716

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 grudnia 2020 r.
§  15. 
1. 
W przypadku rozpoznania u pracownika choroby, która może być skutkiem narażenia na działanie szkodliwego czynnika biologicznego, do obowiązków pracodawcy należy:
1)
poinformowanie właściwego inspektora sanitarnego o zaistniałym przypadku zachorowania;
2)
zapewnienie pozostałym pracownikom narażonym na działanie szkodliwego czynnika biologicznego, w takim stopniu jak choremu pracownikowi, możliwości przeprowadzenia badań lekarskich;
3)
przeprowadzenie ponownej oceny ryzyka na stanowisku pracy;
4)
eliminacja powstałego zagrożenia.
2. 
Przepis ust. 1 stosuje się również, gdy nastąpił zgon pracownika, wywołany działaniem szkodliwego czynnika biologicznego w miejscu pracy.