Szczegółowe wymagania, jakie powinien spełniać formularz wniosku o przyznanie pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć... - Dz.U.2011.55.287 - OpenLEX

Szczegółowe wymagania, jakie powinien spełniać formularz wniosku o przyznanie pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt, umieszczany na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, oraz szczegółowe warunki i tryb składania wniosku za pomocą tego formularza.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.55.287

Akt utracił moc
Wersja od: 14 marca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 10 marca 2011 r.
w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać formularz wniosku o przyznanie pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt, umieszczany na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, oraz szczegółowych warunków i trybu składania wniosku za pomocą tego formularza

Na podstawie art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 229, poz. 2273, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
Formularz wniosku o przyznanie pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt, zwanego dalej "wnioskiem", umieszczany na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej "Agencją", umożliwia złożenie za jego pomocą, w formie elektronicznej, wniosku zawierającego informacje określone w § 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski o przyznanie płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt, oraz zawartości planu tego działania (Dz. U. Nr 39, poz. 210).
1.
Wniosek może zostać złożony za pomocą formularza umieszczanego na stronie internetowej Agencji po nadaniu wnioskodawcy loginu i kodu dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji.
2.
Wniosek o nadanie loginu i kodu dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji składa się do kierownika biura powiatowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy, za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej operatora publicznego albo bezpośrednio w biurze powiatowym Agencji.
3.
Wniosek o nadanie loginu i kodu dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji zawiera:
1)
imię i nazwisko albo nazwę wnioskodawcy;
2)
numer identyfikacyjny, o którym mowa w art. 12 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2004 r. Nr 10, poz. 76, z późn. zm.3)), zwanej dalej "ustawą o krajowym systemie", jeżeli został nadany;
3)
numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli został nadany;
4)
numer powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL) w przypadku osoby fizycznej, natomiast jeżeli osoba fizyczna nie posiada obywatelstwa polskiego - kod kraju, numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości;
5)
adres poczty elektronicznej, o ile wnioskodawca posiada;
6)
wskazanie sposobu odbioru loginu i kodu dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji;
7)
adres korespondencyjny - w przypadku gdy wnioskodawca nie posiada numeru identyfikacyjnego, o którym mowa w pkt 2;
8)
podpis wnioskodawcy.
4.
Wniosek o nadanie loginu i kodu dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji sporządza się na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję.
1.
Kod dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji, składający się co najmniej z 8 znaków, nadawany jest bezterminowo.
2.
Wnioskodawca może w każdym czasie dokonać zmiany kodu dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji przy wykorzystaniu tego systemu.
1.
Login i kod dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji kierownik biura powiatowego Agencji nadaje w terminie 21 dni od dnia złożenia wniosku o ich nadanie.
2.
Login i kod dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji:
1)
wnioskodawca odbiera bezpośrednio od kierownika biura powiatowego Agencji, o którym mowa w § 2 ust. 2, albo
2)
Agencja przesyła:
a)
przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru na adres:

– wskazany we wniosku o wpis do ewidencji producentów, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o krajowym systemie, albo

– o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 7, albo

b)
w formie elektronicznej na adres, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 5, przy zastosowaniu logicznych zabezpieczeń chroniących przed nieuprawnionym dostępem.
3.
Login i kod dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji mogą być używane przez wnioskodawcę, któremu zostały one nadane, lub przez pełnomocnika wnioskodawcy, jeżeli został ustanowiony.
4.
Jeżeli wniosek o nadanie loginu i kodu dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji zawiera braki formalne lub login i kod dostępu do tego systemu zostały już wnioskodawcy uprzednio nadane, kierownik biura powiatowego Agencji, o którym mowa w § 2 ust. 2, nie nadaje loginu i kodu dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji, o czym informuje wnioskodawcę.
5.
W przypadku utraty loginu lub kodu dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji, wnioskodawca jest obowiązany niezwłocznie poinformować o tym fakcie kierownika biura powiatowego Agencji, o którym mowa w § 2 ust. 2, w celu zablokowania dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji.
1.
Poprzez zalogowanie do systemu teleinformatycznego Agencji za pomocą loginu i kodu dostępu do tego systemu następuje uwierzytelnienie wnioskodawcy.
2.
W przypadku trzykrotnego podania podczas logowania błędnego kodu dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji, Agencja zablokuje dostęp do tego systemu.
3.
Dostęp do systemu teleinformatycznego Agencji, zablokowany w przypadku, o którym mowa w ust. 2 i § 4 ust. 5, można uzyskać po zalogowaniu się przez wnioskodawcę przy użyciu loginu i kodu dostępu do tego systemu uzyskanych po ponownym złożeniu wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 2, albo po dokonaniu osobistego zgłoszenia w biurze powiatowym Agencji.
1.
Jeżeli wniosek jest składany za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Agencji, a z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. Nr 174, poz. 1809, z późn. zm.4)) wynika obowiązek dołączenia do wniosku dokumentów, to do tego wniosku dołącza się:
1)
kopie tych dokumentów w formie elektronicznej w postaci pliku w formacie JPEG, PDF, GIF, TIF, TIFF, DOC lub DOCX albo
2)
te dokumenty w formie elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym.
2.
W przypadku gdy kopie dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, nie zostały dołączone do wniosku złożonego za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Agencji, dokumenty te mogą zostać złożone do kierownika biura powiatowego Agencji za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej operatora publicznego albo bezpośrednio w biurze powiatowym Agencji.
1.
Po zatwierdzeniu przez wnioskodawcę danych w umieszczanym na stronie internetowej Agencji formularzu wniosku wnioskodawca uzyskuje z systemu teleinformatycznego Agencji potwierdzenie złożenia wniosku zawierające unikalny numer nadany przez ten system oraz datę złożenia wniosku.
2.
Za datę złożenia wniosku za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Agencji uważa się datę zatwierdzenia danych zawartych w tym formularzu.
Wnioskodawca, któremu przyznano login i kod dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 204, poz. 1281 oraz z 2009 r. Nr 116, poz. 976), art. 25 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051, z późn. zm.5)) lub art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm.6)), może złożyć wniosek za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Agencji przy użyciu tego loginu i kodu dostępu.
Wnioski o nadanie loginu i kodu dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji złożone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia podlegają rozpatrzeniu w trybie tego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 2011 r.
______

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 42, poz. 386, Nr 148, poz. 1551 i Nr 162, poz. 1709, z 2005 r. Nr 10, poz. 64, z 2007 r. Nr 64, poz. 427, z 2008 r. Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 oraz z 2010 r. Nr 36, poz. 197.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 92, poz. 638, Nr 144, poz. 1045 i Nr 187, poz. 1381, z 2007 r. Nr 35, poz. 217, Nr 49, poz. 328 i Nr 64, poz. 427, z 2008 r. Nr 98, poz. 634 i Nr 145, poz. 918 oraz z 2010 r. Nr 36, poz. 197.

4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 213, poz. 2160, z 2005 r. Nr 22, poz. 179 i Nr 131, poz. 1095, z 2006 r. Nr 75, poz. 521, z 2007 r. Nr 46, poz. 302, z 2008 r. Nr 190, poz. 1160, z 2009 r. Nr 33, poz. 255 oraz z 2010 r. Nr 31, poz. 158.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 214, poz. 1349, z 2009 r. Nr 20, poz. 105, z 2010 r. Nr 36, poz. 197 oraz z 2011 r. Nr 54, poz. 278.

6) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 98, poz. 634, Nr 214, poz. 1349 i Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 20, poz. 105 oraz z 2010 r. Nr 76, poz. 490 i Nr 148, poz. 993.