§ 4. - Szczegółowe wymagania, jakie powinien spełniać formularz wniosku o przyznanie pomocy finansowej na wspieranie... - Dz.U.2011.55.287 - OpenLEX

§ 4. - Szczegółowe wymagania, jakie powinien spełniać formularz wniosku o przyznanie pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt, umieszczany na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, oraz szczegółowe warunki i tryb składania wniosku za pomocą tego formularza.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.55.287

Akt utracił moc
Wersja od: 14 marca 2011 r.
§  4.
1.
Login i kod dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji kierownik biura powiatowego Agencji nadaje w terminie 21 dni od dnia złożenia wniosku o ich nadanie.
2.
Login i kod dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji:
1)
wnioskodawca odbiera bezpośrednio od kierownika biura powiatowego Agencji, o którym mowa w § 2 ust. 2, albo
2)
Agencja przesyła:
a)
przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru na adres:

– wskazany we wniosku o wpis do ewidencji producentów, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o krajowym systemie, albo

– o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 7, albo

b)
w formie elektronicznej na adres, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 5, przy zastosowaniu logicznych zabezpieczeń chroniących przed nieuprawnionym dostępem.
3.
Login i kod dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji mogą być używane przez wnioskodawcę, któremu zostały one nadane, lub przez pełnomocnika wnioskodawcy, jeżeli został ustanowiony.
4.
Jeżeli wniosek o nadanie loginu i kodu dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji zawiera braki formalne lub login i kod dostępu do tego systemu zostały już wnioskodawcy uprzednio nadane, kierownik biura powiatowego Agencji, o którym mowa w § 2 ust. 2, nie nadaje loginu i kodu dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji, o czym informuje wnioskodawcę.
5.
W przypadku utraty loginu lub kodu dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji, wnioskodawca jest obowiązany niezwłocznie poinformować o tym fakcie kierownika biura powiatowego Agencji, o którym mowa w § 2 ust. 2, w celu zablokowania dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji.