[Agencja płatnicza; wnioskowanie o udzielenie pomocy; forma prawna udzielenia pomocy] - Art. 5. - Wspieranie rozwoju obszarów... - Dz.U.2022.2026 t.j. - OpenLEX

Art. 5. - [Agencja płatnicza; wnioskowanie o udzielenie pomocy; forma prawna udzielenia pomocy] - Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2026 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 września 2022 r.
Art.  5.  [Agencja płatnicza; wnioskowanie o udzielenie pomocy; forma prawna udzielenia pomocy]
1. 
Zadania związane z udzielaniem pomocy finansowej w zakresie wspierania rozwoju obszarów wiejskich, zwanej dalej "pomocą", realizuje agencja płatnicza akredytowana na podstawie przepisów o uruchamianiu środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, wskazana w planie, zwana dalej "Agencją".
1a. 
Pomoc jest udzielana na wniosek producenta rolnego, w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, lub grupy producentów rolnych, a w przypadku pomocy, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 8, na wniosek jednostki organizacyjnej lub organu realizującego zadania związane z rozwojem obszarów wiejskich.
2. 
Pomoc, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1-7, jest udzielana, wstrzymywana, zawieszana lub zmniejszana w drodze decyzji administracyjnej kierownika jednostki organizacyjnej Agencji, a pomoc, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 8 - na podstawie umowy cywilnoprawnej.
3. 
Decyzje administracyjne w zakresie przyznawania rent strukturalnych wydaje Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w przypadku, gdy przekazano mu funkcje agencji płatniczej w zakresie przyznawania i wypłaty rent strukturalnych.
3a. 
Pomoc jest udzielana do wysokości limitu stanowiącego równowartość w złotych kwoty w euro określonej w planie na poszczególne działania, lecz nie później niż do dnia 30 czerwca 2008 r.
3b. 
W przypadku działania określonego w art. 1 ust. 1 pkt 4 pomoc jest wypłacana na wniosek o wypłatę.
4. 
Agencja płatnicza oraz organy administracji rządowej i jednostki organizacyjne podległe organom administracji rządowej lub przez nie nadzorowane, a także organy samorządu terytorialnego, współpracują przy realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłatą pomocy.
4a. 
Wnioski o pomoc na działanie określone w art. 1 ust. 1 pkt 4 oraz wnioski o wypłatę tej pomocy składa się na formularzach opracowanych i udostępnionych przez Agencję.
4b. 
Wnioski, o których mowa w ust. 4a, można również składać za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Agencji.
4c. 
Do złożenia wniosków, o których mowa w ust. 4a, za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Agencji nie jest wymagany zaawansowany podpis elektroniczny.
5. 
(uchylony).
6. 
(uchylony).
6a. 
Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania, jakie powinny spełniać wnioski o pomoc na działanie określone w art. 1 ust. 1 pkt 4 oraz wnioski o wypłatę tej pomocy, mając na względzie konieczność zawarcia w tych wnioskach danych niezbędnych do prawidłowego udzielenia i prawidłowej wypłaty tej pomocy.
7. 
Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania, jakie powinny spełniać formularze wniosków, o których mowa w ust. 4a, umieszczane na stronie internetowej Agencji, oraz szczegółowe warunki i tryb składania tych wniosków za pomocą formularzy umieszczonych na stronie internetowej Agencji, mając na względzie identyfikację producenta rolnego w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności oraz zabezpieczenie danych przed dostępem do nich osób nieuprawnionych.