§ 6. - Szczegółowe wymagania, jakie powinien spełniać formularz wniosku o przyznanie pomocy finansowej na wspieranie... - Dz.U.2011.55.287 - OpenLEX

§ 6. - Szczegółowe wymagania, jakie powinien spełniać formularz wniosku o przyznanie pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt, umieszczany na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, oraz szczegółowe warunki i tryb składania wniosku za pomocą tego formularza.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.55.287

Akt utracił moc
Wersja od: 14 marca 2011 r.
§  6.
1.
Jeżeli wniosek jest składany za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Agencji, a z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. Nr 174, poz. 1809, z późn. zm.4)) wynika obowiązek dołączenia do wniosku dokumentów, to do tego wniosku dołącza się:
1)
kopie tych dokumentów w formie elektronicznej w postaci pliku w formacie JPEG, PDF, GIF, TIF, TIFF, DOC lub DOCX albo
2)
te dokumenty w formie elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym.
2.
W przypadku gdy kopie dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, nie zostały dołączone do wniosku złożonego za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Agencji, dokumenty te mogą zostać złożone do kierownika biura powiatowego Agencji za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej operatora publicznego albo bezpośrednio w biurze powiatowym Agencji.