§ 12. - Szczegółowe warunki i tryb udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy... - Dz.U.2004.174.1809 - OpenLEX

§ 12. - Szczegółowe warunki i tryb udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem rozwoju obszarów wiejskich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.174.1809

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 marca 2010 r.
§  12.
1.
Do wniosku, o którym mowa w § 11 ust. 4, dołącza się:
1)
kopię części mapy ewidencji gruntów i budynków z naniesionymi oznaczeniami poszczególnych działek rolnych objętych wnioskiem, w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej;
2)
w przypadku realizacji pakietu, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 - kopię certyfikatu zgodności wymaganego przepisami o rolnictwie ekologicznym albo dokument poświadczający, że gospodarstwo rolne znajduje się w okresie przestawiania na produkcję rolniczą metodami ekologicznymi, albo dokument poświadczający, że gospodarstwo rolne jest objęte planem kontroli, wydawane przez upoważnioną jednostkę certyfikującą;
3) 25
 w przypadku realizacji pakietu, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 lub 4, na obszarze rezerwatu przyrody, parku krajobrazowego, parku narodowego lub na obszarze Natura 2000, utworzonych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub na obszarze, o którym mowa w art. 33 ust. 2 tej ustawy -zaświadczenie wojewody lub dyrektora parku narodowego o zgodności planu działalności rolnośrodowiskowej z planem ochrony dotyczącym danego obszaru, a w przypadku braku planu ochrony - opinię o zgodności planu działalności rolnośrodowiskowej z celami ochrony danego obszaru;
4)
w przypadku realizacji pakietu, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 7 - zaświadczenie, że stado zwierząt ras lokalnych jest objęte programem ochrony zasobów genetycznych, wydane przez podmiot upoważniony do realizacji lub koordynacji działań w zakresie ochrony zasobów genetycznych.
2. 26
 Do wniosku, o którym mowa w § 11 ust. 5, w przypadku realizacji pakietu wymienionego w § 1 ust. 2 pkt 7, dołącza się zaświadczenie o średniorocznym stanie zwierząt wpisanych do księgi zwierząt hodowlanych, wydane przez podmiot prowadzący księgę albo podmiot upoważniony do prowadzenia oceny wartości użytkowej. Zaświadczenie to za ostatni rok realizacji programu rolnośrodowiskowego składa się w terminie do dnia 30 kwietnia roku, w którym zakończono realizację tego programu.
25 § 12 ust. 1 pkt 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 8 lit. a) rozporządzenia z dnia 18 stycznia 2005 r. (Dz.U.05.22.179) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 lutego 2005 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 29 czerwca 2005 r. (Dz.U.05.131.1095) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 sierpnia 2005 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 25 kwietnia 2006 r. (Dz.U.06.75.521) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 maja 2006 r.

26 § 12 ust. 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 8 lit. b) rozporządzenia z dnia 18 stycznia 2005 r. (Dz.U.05.22.179) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 lutego 2005 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 14 marca 2007 r. (Dz.U.07.46.302) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2007 r.