Zmiana ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie... - Dz.U.2022.1270 - OpenLEX

Zmiana ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1270

Akt jednorazowy
Wersja od: 17 czerwca 2022 r.

USTAWA
z dnia 26 maja 2022 r.
o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności oraz niektórych innych ustaw

W ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2022 r. poz. 203 i 219) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 11 po ust. 1 dodaje się ust. 1a-1d w brzmieniu:

"1a. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, może być złożony za pomocą formularza udostępnionego na stronie internetowej Agencji, z tym że w przypadku gdy wniosek jest składany za pomocą tego formularza przez producenta niebędącego osobą fizyczną, to składa go osoba:

1) uprawniona do reprezentacji tego producenta - jeżeli jego reprezentacja jest jednoosobowa;

2) upoważniona przez osoby uprawnione do reprezentacji tego producenta - jeżeli jego reprezentacja jest wieloosobowa.

1b. Załączniki do wniosku, o którym mowa w ust. 1, składanego za pomocą formularza udostępnionego na stronie internetowej Agencji, dołącza się jako dokumenty utworzone za pomocą tego formularza, a w przypadku gdy stanowią dokumenty wymagające opatrzenia podpisem przez osobę trzecią, dołącza się je w postaci elektronicznej jako:

1) dokumenty opatrzone przez tę osobę kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym albo

2) elektroniczne kopie dokumentów powstałych w postaci papierowej i opatrzonych przez tę osobę podpisem własnoręcznym, zapisane w formacie danych określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 17.

1c. W przypadku gdy załączniki, o których mowa w ust. 1b, nie zostały dołączone do wniosku, o którym mowa w ust. 1, złożonego za pomocą formularza udostępnionego na stronie internetowej Agencji, można je złożyć bezpośrednio do kierownika biura powiatowego Agencji właściwego miejscowo lub nadać za pośrednictwem operatora pocztowego, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896).

1d. Do złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, za pomocą formularza udostępnionego na stronie internetowej Agencji jest wymagane uwierzytelnienie osoby składającej ten wniosek:

1) w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 oraz z 2022 r. poz. 1087) lub

2) za pomocą loginu i kodu dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji.";

2)
po art. 14 dodaje się art. 14a w brzmieniu:

"Art. 14a. 1. Po zakończeniu postępowań w sprawach dotyczących wpisu do ewidencji producentów oraz wykreślenia z tej ewidencji ostatecznymi decyzjami administracyjnymi, a w przypadku gdy na te decyzje przysługuje skarga do sądu administracyjnego:

1) po bezskutecznym upływie terminu na wniesienie tej skargi albo

2) po prawomocnym odrzuceniu albo oddaleniu tej skargi albo po prawomocnym umorzeniu postępowania sądowo - administracyjnego

- w aktach sprawy pozostawia się elektroniczną kopię dokumentów powstałych w postaci papierowej, a uprzednio skopiowane elektronicznie dokumenty w postaci papierowej poddaje się brakowaniu.

2. Przepis ust. 1 stosuje się również do dokumentów składających się na akta sprawy o:

1) wznowienie postępowania,

2) stwierdzenie nieważności, zmianę lub uchylenie decyzji,

3) stwierdzenie wygaśnięcia decyzji

- w sprawach dotyczących wpisu do ewidencji producentów oraz wykreślenia z tej ewidencji, w postępowaniach przed kierownikiem biura powiatowego Agencji, dyrektorem oddziału regionalnego Agencji oraz Prezesem Agencji.

3. Elektroniczną kopię dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, zapisuje się:

1) w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;

2) na informatycznym nośniku danych w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

4. Organ właściwy w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2, albo osoba przez niego upoważniona potwierdzają kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną organu lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2.

5. Do postępowania:

1) ze skopiowanymi elektronicznie dokumentami, o których mowa w ust. 1 i 2, nie stosuje się przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

2) z elektroniczną kopią dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje się odpowiednio przepisy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach określające sposób postępowania z dokumentami elektronicznymi.

6. W przypadku gdy z przepisów prawa wynika obowiązek wydania, przekazania lub dostarczenia akt spraw, o których mowa w ust. 1 lub 2, lub dokumentów składających się na te akta, lub odpisów, wyciągów lub kopii tych dokumentów, do spełnienia tego obowiązku wystarczające jest wydanie, przekazanie lub dostarczenie uwierzytelnionego wydruku elektronicznej kopii dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2.";

3)
art. 17 otrzymuje brzmienie:

"Art. 17. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe wymagania, jakie powinien spełniać wniosek o wpis do ewidencji producentów, uwzględniając dane, o których mowa w art. 7, oraz biorąc pod uwagę zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu;

2) szczegółowe warunki i tryb składania wniosku o wpis do ewidencji producentów za pomocą formularza udostępnionego na stronie internetowej Agencji, w tym format danych, w jakim elektroniczne kopie dokumentów będą dołączane do tego wniosku, uwzględniając wymagania określone w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz biorąc pod uwagę potrzebę identyfikacji osoby składającej wniosek i zabezpieczenia przekazywanych danych przed dostępem osób nieuprawnionych.".

W ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 514) wprowadza się następujące zmiany:

1)
po art. 23b dodaje się art. 23c w brzmieniu:

"Art. 23c. W roku 2022 kwoty 500 mln zł z nadwyżki środków finansowych Zasobu, ustalonej na dzień 31 grudnia 2021 r., pozostającej po uregulowaniu zobowiązań Zasobu przez Krajowy Ośrodek, nie wpłaca się do budżetu państwa i przeznacza się na zadania wynikające z:

1) art. 24 ust. 10 w zakresie udzielania pożyczek na zakup środków do produkcji rolnej, w tym nawozów i środków ochrony roślin, lub na skup, przechowywanie lub przetwarzanie produktów rolnych;

2) art. 32a ust. 1 w zakresie nabywania akcji lub udziałów w spółkach prawa handlowego, nieruchomości lub ich części oraz przedsiębiorstw lub zorganizowanych części przedsiębiorstw w rozumieniu Kodeksu cywilnego, na własność Skarbu Państwa;

3) art. 4b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego w zakresie nabywania na własność Skarbu Państwa nieruchomości rolnych w celu poprawy struktury obszarowej gospodarstw rolnych, a także obejmowania i nabywania na własność Skarbu Państwa akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego, jeżeli wymaga tego realizacja zadań wynikających z polityki państwa w zakresie wdrażania i stosowania instrumentów wsparcia rolnictwa, aktywnej polityki rolnej oraz rozwoju obszarów wiejskich.";

2)
w art. 24 w ust. 5 w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) na cele związane z realizacją inwestycji infrastrukturalnych służących wykonywaniu zadań realizowanych przez te jednostki - pod warunkiem że jest to zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, miejscowego planu rewitalizacji, ostateczną decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, a w przypadku braku miejscowego planu lub ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;".

W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1867) w art. 5:

1)
po ust. 3a dodaje się ust. 3b w brzmieniu:

"3b. W przypadku działania określonego w art. 1 ust. 1 pkt 4 pomoc jest wypłacana na wniosek o wypłatę.";

2)
ust. 4a otrzymuje brzmienie:

"4a. Wnioski o pomoc na działanie określone w art. 1 ust. 1 pkt 4 oraz wnioski o wypłatę tej pomocy składa się na formularzach opracowanych i udostępnionych przez Agencję.";

3)
uchyla się ust. 6;
4)
po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

"6a. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania, jakie powinny spełniać wnioski o pomoc na działanie określone w art. 1 ust. 1 pkt 4 oraz wnioski o wypłatę tej pomocy, mając na względzie konieczność zawarcia w tych wnioskach danych niezbędnych do prawidłowego udzielenia i prawidłowej wypłaty tej pomocy.";

5)
ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania, jakie powinny spełniać formularze wniosków, o których mowa w ust. 4a, umieszczane na stronie internetowej Agencji, oraz szczegółowe warunki i tryb składania tych wniosków za pomocą formularzy umieszczonych na stronie internetowej Agencji, mając na względzie identyfikację producenta rolnego w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności oraz zabezpieczenie danych przed dostępem do nich osób nieuprawnionych.".

W ustawie z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2022 r. poz. 387) w art. 24:

1)
w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Wniosek o przyznanie pomocy oraz wniosek o wypłatę pomocy w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 15, z uwzględnieniem art. 17 ust. 3 lit. b rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 809/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli, środków rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014, str. 69, z późn. zm.), składa się za pomocą formularzy udostępnionych na stronie internetowej Agencji.";

2)
ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3. Do złożenia wniosków, o których mowa w ust. 2, za pomocą formularzy udostępnionych na stronie internetowej Agencji nie jest wymagany podpis elektroniczny.

4. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania, jakie powinny spełniać formularze wniosków, o których mowa w ust. 2, udostępnione na stronie internetowej Agencji oraz szczegółowe warunki i tryb składania wniosków za pomocą tych formularzy, mając na względzie identyfikację wnioskodawcy oraz zabezpieczenie danych przed dostępem osób nieuprawnionych.".

W ustawie z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2114 oraz z 2022 r. poz. 219 i 646) w art. 33:

1)
w ust. 1 część wspólna otrzymuje brzmienie:

"- w aktach sprawy pozostawia się elektroniczną kopię dokumentów powstałych w postaci papierowej, a uprzednio skopiowane elektronicznie dokumenty w postaci papierowej poddaje się brakowaniu.";

2)
w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia wyraz "Cyfrową" zastępuje się wyrazem "Elektroniczną";
3)
ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

"4. Organ właściwy w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2, albo osoba przez niego upoważniona potwierdzają kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną organu lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2.

5. Do postępowania:

1) ze skopiowanymi elektronicznie dokumentami, o których mowa w ust. 1 i 2, nie stosuje się przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

2) z elektroniczną kopią dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje się odpowiednio przepisy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach określające sposób postępowania z dokumentami elektronicznymi.";

4)
w ust. 6 wyraz "cyfrowej" zastępuje się wyrazem "elektronicznej".

W ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1234) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 33:
a)
w ust. 1 część wspólna otrzymuje brzmienie:

"– w aktach sprawy pozostawia się elektroniczną kopię dokumentów powstałych w postaci papierowej, a uprzednio skopiowane elektronicznie dokumenty w postaci papierowej poddaje się brakowaniu.",

b)
w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia wyraz "Cyfrową" zastępuje się wyrazem "Elektroniczną",
c)
ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

"4. Organ właściwy w sprawie, o której mowa w ust. 1 lub 2, lub osoba przez niego upoważniona potwierdzają kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną organu lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2.

5. Do postępowania:

1) ze skopiowanymi elektronicznie dokumentami, o których mowa w ust. 1 i 2, nie stosuje się przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

2) z elektroniczną kopią dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje się odpowiednio przepisy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach określające sposób postępowania z dokumentami elektronicznymi.",

d)
w ust. 6 wyraz "cyfrowej" zastępuje się wyrazem "elektronicznej";
2)
w art. 34 dodaje się ust. 6-10 w brzmieniu:

"6. Warunki przyznania pomocy w ramach działań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, oraz sposób wykazania ich spełnienia wskazuje się w ogłoszeniu o zamówieniu publicznym lub w dokumentach zamówienia publicznego.

7. Przed zawarciem umowy o przyznaniu pomocy w ramach działań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, agencja płatnicza wzywa podmiot, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, do wykazania spełnienia warunków przyznania tej pomocy w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

8. Jeżeli podmiot, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, mimo wezwania, o którym mowa w ust. 7, nie wykazał spełnienia warunków przyznania pomocy w ramach działań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, agencja płatnicza ponownie wzywa ten podmiot do wykazania spełnienia warunków przyznania tej pomocy w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

9. W przypadku niewykazania przez podmiot, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, spełnienia warunków przyznania pomocy w ramach działań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2:

1) pomocy nie przyznaje się;

2) agencja płatnicza zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia - występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium.

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, agencja płatnicza ponownie bada i ocenia oferty spośród ofert złożonych przez pozostałych wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz wybiera najkorzystniejszą ofertę albo unieważnia postępowanie. Przepisy ust. 7-9 stosuje się.";

3)
w art. 35:
a)
ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. W przypadku gdy nie są spełnione warunki przyznania pomocy w ramach:

1) działań i poddziałań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 lit. b, pkt 4 i 5, pkt 6 lit. d, pkt 7, 13 i 14, podmiot właściwy w sprawie o przyznanie pomocy informuje podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy,

2) działań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, agencja płatnicza informuje podmiot, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza

- w formie pisemnej o odmowie jej przyznania z podaniem przyczyn odmowy.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, podmiotowi ubiegającemu się o przyznanie pomocy oraz podmiotowi, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, przysługuje prawo wniesienia do sądu administracyjnego skargi na zasadach i w trybie określonych dla aktów lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.",

b)
dodaje się ust. 3-7 w brzmieniu:

"3. W przypadku wniesienia skargi, o której mowa w ust. 2, przez podmiot, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, agencja płatnicza może, przed wydaniem przez sąd administracyjny prawomocnego orzeczenia, zawrzeć umowę o przyznaniu pomocy z wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza na podstawie art. 34 ust. 10, jeżeli nie zawarcie umowy o przyznaniu pomocy przed wydaniem przez sąd administracyjny prawomocnego orzeczenia mogłoby spowodować negatywne skutki dla terminowego wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na realizację operacji w ramach działań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2.

4. W przypadku zawarcia umowy o przyznaniu pomocy w okolicznościach określonych w ust. 3 agencja płatnicza niezwłocznie przekazuje sądowi administracyjnemu, do którego została wniesiona skarga, o której mowa w ust. 2, informację o zawarciu umowy o przyznaniu pomocy.

5. Jeżeli mimo wniesienia skargi, o której mowa w ust. 2, przez podmiot, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, agencja płatnicza zawrze, przed wydaniem prawomocnego orzeczenia przez sąd administracyjny, umowę o przyznaniu pomocy w okolicznościach określonych w ust. 3, sąd administracyjny, uwzględniając skargę, stwierdza tylko, że ocena spełnienia warunków przyznania pomocy została przeprowadzona w sposób naruszający prawo.

6. W przypadku wniesienia skargi, o której mowa w ust. 2, przez podmiot, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, sąd administracyjny rozpoznaje skargę w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.

7. W przypadku wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku sądu administracyjnego w sprawie, w której została wniesiona skarga, o której mowa w ust. 2, przez podmiot, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznaje skargę kasacyjną w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.".

Wnioski o:

1)
pomoc finansową w zakresie wspierania rozwoju obszarów wiejskich na działanie określone w art. 1 ust. 1 pkt 4 ustawy zmienianej w art. 3 oraz wnioski o wypłatę tej pomocy,
2)
przyznanie pomocy finansowej w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 15 ustawy zmienianej w art. 4

- złożone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy za pomocą formularzy odpowiednio umieszczonych albo udostępnionych na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uznaje się za złożone skutecznie.

1. 
Do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy w celu wyłonienia beneficjenta w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 6, w ramach działań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 6, w których termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie upłynął przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 6 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, z tym że agencja płatnicza w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 6, niezwłocznie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy:
1)
zmienia ogłoszenie o zamówieniu publicznym lub dokumenty zamówienia publicznego, uwzględniając art. 34 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 6, oraz może wymagać złożenia wadium, z tym że przepisu art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.) nie stosuje się;
2)
przedłuża termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie lub wprowadzenie w nich zmian;
3)
informuje wykonawców o zmianie ogłoszenia o zamówieniu publicznym lub dokumentów zamówienia publicznego dokonanej zgodnie z pkt 1.
2. 
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczęte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy w celu wyłonienia beneficjenta w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 6, w ramach działań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 6, w których termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego upłynął przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, mogą zostać unieważnione, jeżeli ich dalsze prowadzenie jest nieuzasadnione.

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 1 i 3, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.