[Nadanie numeru identyfikacyjnego] - Art. 12. - Krajowy system ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz... - Dz.U.2022.2001 t.j. - OpenLEX

Nowość Art. 12. - [Nadanie numeru identyfikacyjnego] - Krajowy system ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2001 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 września 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  12.  [Nadanie numeru identyfikacyjnego]
1. 
W decyzji, o której mowa w art. 11 ust. 1, producentowi nadaje się numer identyfikacyjny.
2. 
Numer identyfikacyjny, o którym mowa w ust. 1, jest niepowtarzalny i nie przechodzi na następcę prawnego.
3. 
Wnioskodawcy podlegającemu wpisowi do ewidencji producentów na podstawie kilku tytułów nadaje się jeden numer identyfikacyjny.
4. 
W przypadku małżonków oraz podmiotów będących współposiadaczami gospodarstwa rolnego nadaje się:
1)
jeden numer identyfikacyjny temu z małżonków lub współposiadaczy, co do którego współmałżonek lub współposiadacz wyrazili pisemną zgodę;
2)
odrębny numer identyfikacyjny od numeru, o którym mowa w pkt 1, jeżeli wnioskodawca:
a)
jest producentem rolnym i prowadzi samodzielnie odrębne gospodarstwo rolne stanowiące zorganizowaną całość gospodarczą lub
b)
zamierza uczestniczyć w mechanizmach innych niż wymienione w ust. 4b, lub
c)
jest posiadaczem zwierzęcia lub podmiotem prowadzącym zakład utylizacyjny.
4a. 
Wnioskodawcę, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, wpisuje się do ewidencji producentów i nadaje mu się odrębny numer identyfikacyjny.
4b. 
Numer identyfikacyjny nadany w trybie ust. 4 pkt 2 lit. b i c nie może być wykorzystywany do ubiegania się o:
1)
przyznanie płatności na podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego;
2)
przyznanie pomocy w ramach działań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 8 i 10-12a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
3)
wypłatę pomocy w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;
4)
wypłatę płatności w ramach działania, o którym mowa w art. 1 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1867 oraz z 2022 r. poz. 1270).
5. 
W przypadku producentów działających w formie spółki cywilnej nadaje się jeden numer identyfikacyjny. Numer identyfikacyjny nadaje się spółce.
6. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, do wniosku o wpis do ewidencji producentów dołącza się pisemną zgodę odpowiednio współmałżonka lub współposiadaczy gospodarstwa rolnego.