§ 2. - Szczegółowe wymagania, jakie powinien spełniać formularz wniosku o przyznanie pomocy finansowej na wspieranie... - Dz.U.2011.55.287 - OpenLEX

§ 2. - Szczegółowe wymagania, jakie powinien spełniać formularz wniosku o przyznanie pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt, umieszczany na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, oraz szczegółowe warunki i tryb składania wniosku za pomocą tego formularza.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.55.287

Akt utracił moc
Wersja od: 14 marca 2011 r.
§  2.
1.
Wniosek może zostać złożony za pomocą formularza umieszczanego na stronie internetowej Agencji po nadaniu wnioskodawcy loginu i kodu dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji.
2.
Wniosek o nadanie loginu i kodu dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji składa się do kierownika biura powiatowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy, za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej operatora publicznego albo bezpośrednio w biurze powiatowym Agencji.
3.
Wniosek o nadanie loginu i kodu dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji zawiera:
1)
imię i nazwisko albo nazwę wnioskodawcy;
2)
numer identyfikacyjny, o którym mowa w art. 12 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2004 r. Nr 10, poz. 76, z późn. zm.3)), zwanej dalej "ustawą o krajowym systemie", jeżeli został nadany;
3)
numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli został nadany;
4)
numer powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL) w przypadku osoby fizycznej, natomiast jeżeli osoba fizyczna nie posiada obywatelstwa polskiego - kod kraju, numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości;
5)
adres poczty elektronicznej, o ile wnioskodawca posiada;
6)
wskazanie sposobu odbioru loginu i kodu dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji;
7)
adres korespondencyjny - w przypadku gdy wnioskodawca nie posiada numeru identyfikacyjnego, o którym mowa w pkt 2;
8)
podpis wnioskodawcy.
4.
Wniosek o nadanie loginu i kodu dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji sporządza się na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję.