Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - Rozdział 5 - Szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania egzaminu zawodowego... - Dz.U.2019.1707 - OpenLEX

Rozdział 5 - Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - Szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1707

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 września 2019 r.

Rozdział  5

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

§  59. 
Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o:
1)
egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie - należy przez to rozumieć egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, o którym mowa w art. 3 pkt 21 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r.;
2)
uczniu - należy przez to rozumieć ucznia dotychczasowego czteroletniego technikum, w tym ucznia, o którym mowa w art. 302 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287), ucznia branżowej szkoły I stopnia oraz ucznia i słuchacza szkoły policealnej, którzy realizowali podstawę programową kształcenia w zawodach określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo oświatowe, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r., zwaną dalej "podstawą programową kształcenia w zawodach";
3)
absolwencie - należy przez to rozumieć absolwenta dotychczasowego czteroletniego technikum, absolwenta branżowej szkoły I stopnia lub absolwenta szkoły policealnej, którzy realizowali podstawę programową kształcenia w zawodach;
4)
osobie, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy - należy przez to rozumieć osobę, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy prowadzony w oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodach;
5)
osobie dorosłej, która ukończyła praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych - należy przez to rozumieć osobę dorosłą, która ukończyła praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych, o których mowa odpowiednio w art. 53c i art. 53d ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r., jeżeli program przyuczenia do pracy uwzględniał wymagania określone w podstawie programowej kształcenia w zawodach;
6)
osobie przystępującej do egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie - należy przez to rozumieć osobę spełniającą warunki dopuszczenia do egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie określone w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy o systemie oświaty;
7)
zdającym - należy przez to rozumieć osobę, o której mowa w pkt 2-6;
8)
placówce - należy przez to rozumieć placówkę kształcenia ustawicznego, o której mowa w art. 2 pkt 4 ustawy - Prawo oświatowe;
9)
centrum - należy przez to rozumieć centrum kształcenia zawodowego, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy - Prawo oświatowe;
10)
podmiocie prowadzącym kwalifikacyjny kurs zawodowy - należy przez to rozumieć podmiot prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy, o którym mowa w art. 117 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe;
11)
deklaracji - należy przez to rozumieć deklarację przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, o której mowa w art. 44zzzg ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r.;
12)
oznaczeniu i nazwie kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie lub zawodach szkolnictwa zawodowego - należy przez to rozumieć oznaczenie i nazwę kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie określone w podstawie programowej kształcenia w zawodach.
§  60. 
Dyrektor szkoły, placówki lub centrum, w których po raz pierwszy ma być przeprowadzony egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, oraz pracodawca lub podmiot prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy, u których po raz pierwszy ma być przeprowadzony ten egzamin, są obowiązani, do dnia 31 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym ma być przeprowadzony egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, zgłosić odpowiednio szkołę, placówkę, centrum, miejsce wskazane przez pracodawcę albo miejsce wskazane przez podmiot prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy okręgowej komisji egzaminacyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie upoważnienia, o którym mowa w art. 44zzzl ust. 4 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r. Dyrektor szkoły, placówki lub centrum w zgłoszeniu podaje również numer szkoły, placówki lub centrum w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej.
§  61. 
1. 
Deklaracja zawiera:
1)
imię (imiona) i nazwisko zdającego, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, datę urodzenia oraz dane kontaktowe: adres korespondencyjny oraz - jeżeli posiada - adres poczty elektronicznej lub numer telefonu;
2)
nazwę i symbol cyfrowy zawodu oraz oznaczenie i nazwę kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie lub zawodach szkolnictwa zawodowego, w zakresie której zdający zamierza przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie;
3)
informację, po raz który zdający przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie lub zawodach szkolnictwa zawodowego;
4)
informację, do której części egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie zdający zamierza przystąpić ponownie - w przypadku ponownego przystępowania do tego egzaminu.
2. 
W przypadku osoby, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy, osoby dorosłej, która ukończyła praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych, oraz osoby przystępującej do egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, deklaracja zawiera także informację o zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie z zakresu innej kwalifikacji wyodrębnionej w tym samym zawodzie, w którym zdający zamierza przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
§  62. 
1. 
Uczeń składa deklarację dyrektorowi szkoły, do której uczęszcza.
2. 
Absolwent składa deklarację dyrektorowi szkoły, którą ukończył.
3. 
Absolwent branżowej szkoły I stopnia, będący uczniem branżowej szkoły II stopnia, który nie zdał egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, składa deklarację dyrektorowi branżowej szkoły I stopnia, którą ukończył.
4. 
Dyrektor szkoły, w której zlikwidowano kształcenie w danym zawodzie, może wystąpić do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z wnioskiem o wskazanie miejsca przeprowadzenia części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w której rezultatem końcowym wykonania zadania lub zadań egzaminacyjnych jest wyrób lub usługa dla absolwenta, o którym mowa w ust. 2 lub 3.
5. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 4, dyrektor szkoły składa w terminie 7 dni od dnia otrzymania deklaracji złożonej przez absolwenta, o którym mowa w ust. 2 lub 3.
6. 
Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej rozpatruje wniosek, o którym mowa w ust. 4, w terminie 30 dni od dnia otrzymania tego wniosku i informuje dyrektora szkoły o miejscu przeprowadzenia części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w której rezultatem końcowym wykonania zadania lub zadań egzaminacyjnych jest wyrób lub usługa dla absolwenta, o którym mowa w ust. 2 lub 3.
7. 
Dyrektor szkoły, w której zlikwidowano kształcenie w danym zawodzie, informuje absolwenta, o którym mowa w ust. 2 lub 3, o miejscu przeprowadzania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w której rezultatem końcowym wykonania zadania lub zadań egzaminacyjnych jest wyrób lub usługa, wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż na miesiąc przed terminem egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r.
8. 
W przypadku likwidacji lub przekształcenia szkoły absolwent, o którym mowa w ust. 2 lub 3, składa deklarację dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania tego absolwenta. Do deklaracji absolwent dołącza świadectwo ukończenia szkoły.
9. 
Osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy, bezpośrednio po jego ukończeniu składa deklarację podmiotowi prowadzącemu kwalifikacyjny kurs zawodowy wraz z zaświadczeniem o ukończeniu tego kursu.
10. 
Osoba uczestnicząca w kwalifikacyjnym kursie zawodowym, który kończy się nie później niż na sześć tygodni przed terminem egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r., składa deklarację podmiotowi prowadzącemu kwalifikacyjny kurs zawodowy. Zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego osoba ta przedkłada podmiotowi prowadzącemu ten kurs niezwłocznie po jego ukończeniu.
11. 
W przypadku likwidacji podmiotu prowadzącego kwalifikacyjny kurs zawodowy osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy i nie złożyła deklaracji podmiotowi prowadzącemu kwalifikacyjny kurs zawodowy zgodnie z ust. 9 lub 10, oraz osoba, która ponownie przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, składają deklarację dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej właściwej ze względu na miejsce realizacji kwalifikacyjnego kursu zawodowego, wraz z zaświadczeniem o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego.
12. 
Osoba dorosła, która jest uczestnikiem praktycznej nauki zawodu dorosłych lub przyuczenia do pracy dorosłych, o której mowa odpowiednio w art. 53c i art. 53d ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r., składa deklarację dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.
13. 
Osoba przystępująca do egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie składa deklarację dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.
14. 
Osoba przystępująca do egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:
1)
która posiada świadectwo lub inny dokument wydane za granicą potwierdzające w Rzeczypospolitej Polskiej wykształcenie średnie, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy o systemie oświaty,
2)
która posiada świadectwo lub inny dokument wydane za granicą i uznane w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument potwierdzający wykształcenie zasadnicze zawodowe, wykształcenie zasadnicze branżowe, wykształcenie średnie branżowe lub wykształcenie średnie, zgodnie z art. 93 ust. 2 i 3 ustawy o systemie oświaty,
3)
której wykształcenie zasadnicze zawodowe, wykształcenie zasadnicze branżowe, wykształcenie średnie branżowe lub wykształcenie średnie zostało potwierdzone zgodnie z art. 93a ustawy o systemie oświaty,
4)
która posiada świadectwo szkolne uzyskane za granicą uznane za równorzędne świadectwu ukończenia odpowiedniej szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły ponadpodstawowej w drodze nostryfikacji, zgodnie z art. 93 ust. 2 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 31 marca 2015 r.

- składa deklarację dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby, a jeżeli posiada ona miejsce zamieszkania za granicą - dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej właściwej ze względu na ostatnie miejsce jej zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

15. 
Uczeń, absolwent, osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy, i osoba, o której mowa w ust. 10 i 11, składają deklarację do dnia:
1)
15 września - jeżeli przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, którego termin został określony w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r., między dniem 2 listopada a dniem 28 lutego danego roku szkolnego;
2)
7 lutego - jeżeli przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, którego termin został określony w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r., między dniem 1 kwietnia a dniem 31 sierpnia danego roku szkolnego.
16. 
Osoba, o której mowa w ust. 12, składa deklarację wraz z wnioskiem o dopuszczenie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 53m ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, na 2 miesiące przed zakończeniem tego przygotowania zawodowego dorosłych.
17. 
Osoba, o której mowa w ust. 13 i 14, składa deklarację wraz z wnioskiem o dopuszczenie do egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy o systemie oświaty, w terminie określonym dla złożenia tego wniosku.
18. 
W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przez zdającego, który nie zdał tego egzaminu, deklarację składa się, z zachowaniem terminu, o którym mowa w ust. 15, po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, o której mowa w art. 44zzzo ust. 3 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r.
19. 
Jeżeli zdający, o którym mowa w ust. 18, otrzymał informację o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, o której mowa w art. 44zzzo ust. 3 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r., po upływie terminu składania deklaracji, o którym mowa w ust. 15, składa deklarację w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze podwójne tiret pierwsze ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r.
§  63. 
1. 
Zaświadczenie o stanie zdrowia, o którym mowa w art. 44zzzf ust. 4 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r., zdający dołącza do:
1)
deklaracji - w przypadku ucznia, absolwenta i osoby, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy;
2)
wniosku o dopuszczenie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 53m ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - w przypadku osoby dorosłej, która ukończyła praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych;
3)
wniosku o dopuszczenie do egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy o systemie oświaty - w przypadku osoby przystępującej do egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
2. 
W szczególnych przypadkach zaświadczenie o stanie zdrowia, o którym mowa w art. 44zzzf ust. 4 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r., zdający może przedłożyć w terminie późniejszym niż termin złożenia deklaracji i wniosków, o których mowa w ust. 1, niezwłocznie po jego otrzymaniu:
1)
przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego - w przypadku ucznia, absolwenta i osoby, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy;
2)
dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej - w przypadku osoby dorosłej, która ukończyła praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych, osoby przystępującej do egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz osoby, o której mowa w § 62 ust. 8, 11 i 14.
3. 
Opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, o której mowa w art. 44zzzf ust. 5 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r., uczeń lub absolwent składa wraz z deklaracją.
4. 
W przypadku ucznia lub absolwenta szkoły w zakładzie poprawczym, zakładzie karnym lub areszcie śledczym opinię o specyficznych trudnościach w uczeniu się, o której mowa w art. 44zzzf ust. 5 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r., może wydać psycholog zatrudniony odpowiednio w zakładzie poprawczym, zakładzie karnym lub areszcie śledczym.
5. 
Zaświadczenie potwierdzające występowanie danej dysfunkcji, o którym mowa w art. 44zzzh ust. 1 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r., dołącza się do:
1)
deklaracji - w przypadku osoby, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy;
2)
wniosku o dopuszczenie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 53m ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - w przypadku osoby dorosłej, która ukończyła praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych;
3)
wniosku o dopuszczenie do egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy o systemie oświaty - w przypadku osoby przystępującej do egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
6. 
W szczególnych przypadkach zaświadczenie potwierdzające występowanie danej dysfunkcji, o którym mowa w art. 44zzzh ust. 1 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r., można przedłożyć w terminie późniejszym niż termin złożenia deklaracji i wniosków, o których mowa w ust. 1, niezwłocznie po jego otrzymaniu:
1)
przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego - w przypadku osoby, o której mowa w § 62 ust. 9 i 10;
2)
dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej - w przypadku osoby dorosłej, która ukończyła praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych, osoby przystępującej do egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz osoby, o której mowa w § 62 ust. 11 i 14.
§  64. 
1. 
Dyrektor szkoły, na podstawie złożonych deklaracji, sporządza wykaz uczniów i absolwentów zamierzających przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i przekazuje go w postaci elektronicznej w terminie 7 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w § 62 ust. 15, dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej. Wykaz zawiera informacje zawarte w deklaracjach, o których mowa w § 61, oraz informację o posiadaniu przez danego ucznia lub absolwenta dokumentu stanowiącego podstawę dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, o którym mowa w art. 44zzzf ust. 1-6 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r.
2. 
Podmiot prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy, na podstawie złożonych deklaracji, sporządza wykaz osób, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy, zamierzających przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i przekazuje go w postaci elektronicznej w terminie 7 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w § 62 ust. 15, dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej właściwej ze względu na miejsce prowadzenia tego kursu. Wykaz zawiera informacje zawarte w deklaracjach, o których mowa w § 61, numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego oraz informację o posiadaniu przez daną osobę, która ukończyła ten kurs, dokumentu stanowiącego podstawę dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, o którym mowa w art. 44zzzf ust. 4 i art. 44zzzh ust. 1 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r.
3. 
Podmiot prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy, który kończy się nie później niż na sześć tygodni przed terminem egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r., na podstawie złożonych deklaracji, sporządza wykaz uczestników kwalifikacyjnego kursu zawodowego zamierzających przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i przekazuje go w postaci elektronicznej w terminie 7 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w § 62 ust. 15, dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej właściwej ze względu na miejsce prowadzenia tego kursu. Wykaz zawiera informacje zawarte w deklaracjach, o których mowa w § 61, oraz informację o posiadaniu przez danego uczestnika kwalifikacyjnego kursu zawodowego dokumentu stanowiącego podstawę dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, o którym mowa w art. 44zzzf ust. 4 i art. 44zzzh ust. 1 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r. Informację o numerze i dacie wydania zaświadczenia o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego podmiot prowadzący ten kurs przekazuje w postaci elektronicznej dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej niezwłocznie po wydaniu tego zaświadczenia.
4. 
Podmiot prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy informuje uczestników tego kursu zamierzających przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie o miejscu i terminie przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
§  65. 
Opinia rady pedagogicznej, o której mowa w art. 44zzzf ust. 6 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r., jest wydawana na wniosek:
1)
rodziców niepełnoletniego ucznia albo pełnoletniego ucznia lub
2)
nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzących zajęcia z uczniem w szkole, po uzyskaniu zgody rodziców niepełnoletniego ucznia albo pełnoletniego ucznia.
§  66. 
1. 
W przypadku ucznia lub absolwenta, o których mowa w art. 44zzzf ust. 1-6 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r., dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na piśmie rodziców niepełnoletniego ucznia, pełnoletniego ucznia albo absolwenta o wskazanym przez radę pedagogiczną sposobie albo sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, nie później niż na 3 miesiące przed terminem egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r.
2. 
Dyrektor szkoły, nie później niż na 2 miesiące przed terminem egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r., przekazuje dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej w postaci elektronicznej informację o uczniach i absolwentach korzystających z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, o którym mowa w art. 44zzzf ust. 1-6 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r. Informacja zawiera:
1)
imię (imiona) i nazwisko ucznia albo absolwenta;
2)
numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
3)
oznaczenie i nazwę kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie lub zawodach szkolnictwa zawodowego;
4)
sposób lub sposoby dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
3. 
Jeżeli konieczność dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla ucznia lub absolwenta, o których mowa w art. 44zzzf ust. 1-6 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r., wystąpiła po przekazaniu informacji, o której mowa w ust. 2, dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel niezwłocznie informuje na piśmie rodziców niepełnoletniego ucznia, pełnoletniego ucznia albo absolwenta o wskazanym przez radę pedagogiczną sposobie albo sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Dyrektor szkoły informuje niezwłocznie, w postaci elektronicznej, dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej o konieczności dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, przekazując informację, o której mowa w ust. 2.
§  67. 
1. 
Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej informuje na piśmie osobę, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy, osobę dorosłą, która ukończyła praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych, oraz osobę przystępującą do egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, posiadające zaświadczenie o stanie zdrowia, o którym mowa w art. 44zzzf ust. 4 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r., a także przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego o sposobie albo sposobach dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, o którym mowa w art. 44zzzf ust. 4 i art. 44zzzh ust. 1 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r., nie później niż na 2 miesiące przed terminem egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r.
2. 
Jeżeli konieczność dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, o którym mowa w art. 44zzzf ust. 4 i art. 44zzzh ust. 1 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r., dla osoby, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy, osoby dorosłej, która ukończyła praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych, oraz osoby przystępującej do egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie wystąpiła po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej niezwłocznie informuje na piśmie tę osobę oraz przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego o sposobie albo sposobach dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
3. 
Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej informuje na piśmie osobę, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy, osobę dorosłą, która ukończyła praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych, oraz osobę przystępującą do egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, posiadające zaświadczenie potwierdzające występowanie danej dysfunkcji, o którym mowa w art. 44zzzh ust. 1 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r., a także przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego o sposobie albo sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie nie później niż na 2 miesiące przed terminem tego egzaminu, określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r.
4. 
Jeżeli konieczność dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, o którym mowa w art. 44zzzh ust. 1 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r., dla osoby, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy, osoby dorosłej, która ukończyła praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych, oraz osoby przystępującej do egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie wystąpiła po upływie terminu, o którym mowa w ust. 3, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej niezwłocznie informuje na piśmie tę osobę oraz przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego o sposobie albo sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
§  68. 
1. 
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na miesiąc przed terminem egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r., powołuje członków zespołu egzaminacyjnego oraz może powołać zastępcę lub zastępców przewodniczącego tego zespołu.
2. 
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego i jego zastępca lub zastępcy powinni odbyć szkolenie w zakresie organizacji egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie organizowane przez okręgową komisję egzaminacyjną.
3. 
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub jego zastępca, lub inna osoba upoważniona przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego przeprowadza szkolenie dla osób wchodzących w skład zespołów nadzorujących oraz dla asystentów technicznych, o których mowa w art. 44zzzia ust. 1 ustawy o systemie oświaty, w zakresie niezbędnym do realizacji przez te osoby i asystentów zadań w zakresie organizacji egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
§  69. 
1. 
W przypadku wprowadzenia zmian w zakresie przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie opracowuje się i ogłasza nowy informator, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 3 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r., do dnia 1 września roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.
2. 
Jeżeli nie wprowadzono zmian w zakresie przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, obowiązuje dotychczas ogłoszony informator, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 3 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r.
§  70. 
1. 
Komunikat w sprawie:
1)
harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r.,
2)
szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret trzecie ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r.

- jest ogłaszany do dnia 20 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

2. 
Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których zdający mogą korzystać na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret drugie ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r., jest ogłaszany nie później niż na miesiąc przed terminem egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r.
§  71. 
Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, o której mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. b ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r., jest ogłaszana do dnia 20 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.
§  72. 
Zdający, który jest chory, w czasie trwania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie może korzystać ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.
§  73. 
1. 
W szczególnych przypadkach wynikających ze stanu zdrowia lub niepełnosprawności zdającego, na wniosek zdającego oraz za zgodą dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie może być przeprowadzony w miejscu innym niż szkoła, placówka, centrum, u pracodawcy lub w podmiocie prowadzącym kwalifikacyjny kurs zawodowy.
2. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż na miesiąc przed terminem egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r. W uzasadnionych przypadkach wniosek może być złożony w terminie późniejszym.
§  74. 
1. 
Obserwatorami egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie mogą być:
1)
delegowani pracownicy urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
2)
delegowani przedstawiciele Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych;
3)
delegowani pracownicy urzędów obsługujących ministrów właściwych dla zawodów;
4)
delegowani przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę, placówkę lub centrum, uczelni i placówek doskonalenia nauczycieli, a także delegowani przedstawiciele pracodawców i przedstawiciele podmiotów prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe, upoważnieni przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
2. 
Osoby, o których mowa w ust. 1, nie uczestniczą w przeprowadzaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
§  75. 
1. 
Do części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:
1)
uczeń przystępuje w szkole, do której uczęszcza;
2)
absolwent przystępuje w szkole, którą ukończył;
3)
osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy, przystępuje w podmiocie prowadzącym kwalifikacyjny kurs zawodowy lub w miejscu wskazanym przez ten podmiot.
2. 
W uzasadnionych przypadkach uczeń, absolwent lub osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy, mogą przystąpić do części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w innym miejscu niż miejsce, o którym mowa w ust. 1, wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
3. 
Osoba dorosła, która ukończyła praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych, oraz osoba przystępująca do egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przystępują do części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w szkole, placówce, centrum, u pracodawcy lub w podmiocie prowadzącym kwalifikacyjny kurs zawodowy, wskazanych przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
4. 
W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 3, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej informuje:
1)
zdającego o miejscu przystąpienia do części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie nie później niż na miesiąc przed terminem egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r.;
2)
dyrektora szkoły, placówki lub centrum, pracodawcę lub podmiot prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy o przystąpieniu zdającego do części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w danej szkole, placówce, danym centrum, u danego pracodawcy lub w danym podmiocie prowadzącym kwalifikacyjny kurs zawodowy nie później niż na 2 miesiące przed terminem egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r.
§  76. 
1. 
Wniosek o udzielenie upoważnienia do przeprowadzania części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania tego egzaminu, o którym mowa w art. 44zzzl ust. 4 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r., składa się do dnia 31 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym ma być przeprowadzona część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania tego egzaminu.
2. 
W przypadku, o którym mowa w art. 44zzzl ust. 5 ustawy o systemie oświaty, wniosek o przedłużenie upoważnienia do przeprowadzania części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania tego egzaminu na kolejny okres składa się nie później niż na 6 miesięcy przed upływem okresu, na jaki udzielono upoważnienia, lub okresu, na jaki przedłużono upoważnienie.
3. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 1 i 2, zawiera:
1)
nazwę i adres szkoły, placówki, centrum, pracodawcy lub podmiotu prowadzącego kwalifikacyjny kurs zawodowy i adres poczty elektronicznej oraz - jeżeli posiada - numer telefonu lub faksu, a w przypadku szkoły, placówki lub centrum - także imię i nazwisko dyrektora szkoły, placówki lub centrum;
2)
oznaczenie i nazwę kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie lub zawodach szkolnictwa zawodowego, w zakresie której ma być przeprowadzana część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie;
3)
liczbę:
a)
sal egzaminacyjnych, w których ma być przeprowadzana część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,
b)
indywidualnych stanowisk egzaminacyjnych wspomaganych elektronicznie w każdej sali egzaminacyjnej,
c)
stanowisk przygotowanych dla osoby albo osób odpowiedzialnych za obsługę elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w tym za przygotowanie indywidualnych stanowisk egzaminacyjnych wspomaganych elektronicznie i prawidłowe funkcjonowanie tych stanowisk w czasie trwania części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, wyposażonych zgodnie z wymogami określonymi w informacji, o której mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. b ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r., na dzień składania tego wniosku;
4)
oświadczenie o zapewnieniu osoby albo osób odpowiedzialnych za obsługę elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, o których mowa w pkt 3 lit. c;
5)
oświadczenie, że osoba albo osoby odpowiedzialne za obsługę elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, o których mowa w pkt 3 lit. c:
a)
odbędą szkolenie w zakresie obsługi elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie organizowane przez okręgową komisję egzaminacyjną,
b)
przeprowadzą próbne uruchomienie elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przed uzyskaniem upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, oraz ponownie po uzyskaniu takiego upoważnienia, w terminie określonym przez okręgową komisję egzaminacyjną;
6)
oświadczenie o zapewnieniu warunków do samodzielnego wykonywania zadań egzaminacyjnych przez każdego zdającego.
§  77. 
1. 
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego kieruje pracą tego zespołu i zapewnia prawidłowy przebieg części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz bezpieczne i higieniczne warunki podczas przeprowadzania tej części egzaminu, w szczególności:
1)
nadzoruje przygotowanie sal egzaminacyjnych;
2)
zapewnia przygotowanie stanowisk egzaminacyjnych w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki podczas przeprowadzania części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie;
3)
sprawdza przygotowanie stanowisk egzaminacyjnych w dniu przeprowadzania części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie;
4)
zapewnia obecność w szkole, placówce, centrum, u pracodawcy lub w podmiocie prowadzącym kwalifikacyjny kurs zawodowy osoby albo osób odpowiedzialnych za obsługę elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, o których mowa w § 76 ust. 3 pkt 3 lit. c.
2. 
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na miesiąc przed terminem egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r., powołuje zespoły nadzorujące przebieg części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w poszczególnych salach egzaminacyjnych oraz wyznacza przewodniczących tych zespołów.
3. 
Jeżeli przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek tego zespołu z powodu choroby lub innych ważnych przyczyn nie mogą wziąć udziału w egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powołuje w zastępstwie innego przewodniczącego zespołu nadzorującego lub członka tego zespołu.
§  78. 
1. 
Przewodniczący zespołu nadzorującego kieruje pracą tego zespołu i zapewnia prawidłowy przebieg części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w danej sali egzaminacyjnej.
2. 
W skład zespołu nadzorującego wchodzi:
1)
w przypadku zespołu nadzorującego powołanego w szkole, placówce lub centrum - co najmniej dwóch nauczycieli, z tym że co najmniej jeden nauczyciel:
a)
jest zatrudniony w innej szkole, placówce lub centrum,
b)
jest zatrudniony w szkole, placówce lub centrum, w którym jest przeprowadzana część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie; nauczyciel ten pełni funkcję przewodniczącego zespołu;
2)
w przypadku zespołu nadzorującego powołanego u pracodawcy - co najmniej dwóch pracowników upoważnionych przez danego pracodawcę lub pracowników upoważnionych przez innych pracodawców, z których co najmniej jeden nie prowadzi ze zdającymi zajęć edukacyjnych objętych danym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie; jeden z tych pracowników pełni funkcję przewodniczącego zespołu;
3)
w przypadku zespołu nadzorującego powołanego w podmiocie prowadzącym kwalifikacyjny kurs zawodowy - co najmniej dwóch pracowników upoważnionych przez dany podmiot prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy lub pracowników upoważnionych przez inne podmioty prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe, z których co najmniej jeden nie prowadzi ze zdającymi zajęć edukacyjnych objętych danym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie; jeden z tych pracowników pełni funkcję przewodniczącego zespołu; jeżeli podmiotem prowadzącym kwalifikacyjny kurs zawodowy jest szkoła, placówka lub centrum, skład zespołu nadzorującego ustala się zgodnie z pkt 1.
3. 
W przypadku braku możliwości powołania w skład zespołu nadzorującego nauczycieli zatrudnionych w szkole, placówce lub centrum, w których jest przeprowadzany egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, w skład zespołu nadzorującego mogą wchodzić inni nauczyciele, w tym osoby posiadające kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela niezatrudnione w szkole, placówce lub centrum.
4. 
W przypadku powołania w skład zespołu nadzorującego nauczycieli, o których mowa w ust. 3, przewodniczącego zespołu nadzorującego wyznacza przewodniczący zespołu egzaminacyjnego.
5. 
Jeżeli w sali egzaminacyjnej jest więcej niż 25 zdających, liczbę członków zespołu nadzorującego zwiększa się o jedną osobę na każdych kolejnych 25 zdających.
6. 
Nauczyciel zatrudniony w innej szkole, placówce lub centrum zostaje powołany w skład zespołu nadzorującego w porozumieniu z dyrektorem szkoły, placówki lub centrum, w którym jest zatrudniony.
7. 
W skład zespołu nadzorującego nie mogą wchodzić nauczyciele, którzy prowadzą ze zdającymi zajęcia edukacyjne objęte danym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.
§  79. 
1. 
W uzasadnionych przypadkach dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej może powierzyć przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego w danej szkole, placówce, danym centrum, u danego pracodawcy lub w danym podmiocie prowadzącym kwalifikacyjny kurs zawodowy zorganizowanie części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie także dla uczniów lub absolwentów innej szkoły lub szkół albo dla osób, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy w innym podmiocie prowadzącym kwalifikacyjny kurs zawodowy, informując o tym dyrektora właściwej szkoły, placówki lub centrum, pracodawcę lub podmiot prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy nie później niż na 2 miesiące przed terminem egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r.
2. 
Jeżeli do części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie uczniowie przystępują w szkole innej niż szkoła, do której uczęszczają, w placówce lub centrum, u pracodawcy lub w podmiocie prowadzącym kwalifikacyjny kurs zawodowy, członkami zespołu nadzorującego mogą być nauczyciele szkoły, do której uczęszczają uczniowie lub instruktorzy praktycznej nauki zawodu którzy nie prowadzą z tymi uczniami zajęć edukacyjnych objętych danym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.
§  80. 
1. 
W przypadku gdy część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie jest przeprowadzana z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania tego egzaminu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu pobiera pliki zawierające materiały egzaminacyjne niezbędne do przeprowadzenia części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w tym zadania egzaminacyjne i dane do przygotowania dla zdających kart identyfikacyjnych, w terminie określonym i w sposób określony przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu przekazuje pobrane pliki osobie albo osobom odpowiedzialnym za obsługę elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, o których mowa w § 76 ust. 3 pkt 3 lit. c.
2. 
Czynności, o których mowa w ust. 1, mogą zostać wykonane w obecności innego członka zespołu egzaminacyjnego.
3. 
Dla każdego zdającego przygotowuje się kartę identyfikacyjną, która zawiera: imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, oznaczenie i nazwę kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie lub zawodach szkolnictwa zawodowego oraz dane do logowania do elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obejmujące nazwę użytkownika i hasło.
§  81. 
1. 
Przed rozpoczęciem części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanej z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania tego egzaminu przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, w obecności przewodniczących zespołów nadzorujących oraz przedstawiciela zdających, przekazuje przewodniczącym zespołów nadzorujących karty identyfikacyjne zdających w poszczególnych salach egzaminacyjnych.
2. 
O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego zdający wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo, okazując dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość, a następnie losują lub są dla nich losowane z wykorzystaniem automatycznego losowania i przydzielania stanowisk egzaminacyjnych przez elektroniczny system przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie numery stanowisk egzaminacyjnych, w tym indywidualnych stanowisk egzaminacyjnych wspomaganych elektronicznie. Przewodniczący zespołu nadzorującego może odstąpić od losowania numerów stanowisk egzaminacyjnych, w tym indywidualnych stanowisk egzaminacyjnych wspomaganych elektronicznie, w przypadku zdających korzystających z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, o którym mowa w art. 44zzzf ust. 1-6 i art. 44zzzh ust. 1 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r.
3. 
Członkowie zespołu nadzorującego rozdają zdającym karty identyfikacyjne.
4. 
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego odbiera hasło do pliku z zadaniami egzaminacyjnymi, o godzinie określonej i w sposób określony przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, a następnie przekazuje to hasło przewodniczącym zespołów nadzorujących.
5. 
Przewodniczący zespołu nadzorującego przekazuje hasło osobie albo osobom odpowiedzialnym za obsługę elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, o których mowa w § 76 ust. 3 pkt 3 lit. c, w celu odszyfrowania zadań egzaminacyjnych w elektronicznym systemie przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
6. 
Przewodniczący zespołu nadzorującego poleca zdającym wpisanie nazwy użytkownika i hasła zawartych w karcie identyfikacyjnej oraz poleca sprawdzenie poprawności funkcjonowania indywidualnych stanowisk egzaminacyjnych wspomaganych elektronicznie.
7. 
Zdający zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego nieprawidłowości w funkcjonowaniu indywidualnego stanowiska egzaminacyjnego wspomaganego elektronicznie.
8. 
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu indywidualnego stanowiska egzaminacyjnego wspomaganego elektronicznie przewodniczący zespołu nadzorującego informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który podejmuje decyzję co do dalszych działań. W uzasadnionych przypadkach decyzję tę podejmuje przewodniczący zespołu egzaminacyjnego w porozumieniu z dyrektorem okręgowej komisji egzaminacyjnej. Informację o stwierdzeniu nieprawidłowości oraz podjętych działaniach zamieszcza się w protokołach, o których mowa w § 90 ust. 1 i 4.
§  82. 
1. 
W przypadku gdy część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie jest przeprowadzana z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu odbiera przesyłkę zawierającą pakiety z arkuszami egzaminacyjnymi i kartami odpowiedzi oraz innymi materiałami egzaminacyjnymi, niezbędnymi do przeprowadzenia części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i sprawdza, czy nie została ona naruszona, a następnie sprawdza, czy zawiera ona wszystkie materiały egzaminacyjne niezbędne do przeprowadzenia tej części egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
2. 
Czynności, o których mowa w ust. 1, mogą zostać wykonane w obecności innego członka zespołu egzaminacyjnego.
3. 
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu przechowuje i zabezpiecza wszystkie materiały egzaminacyjne niezbędne do przeprowadzenia części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
4. 
W przypadku stwierdzenia, że przesyłka, o której mowa w ust. 1, została naruszona lub nie zawiera wszystkich materiałów egzaminacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu niezwłocznie powiadamia o tym dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej informuje przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego lub upoważnionego przez niego członka tego zespołu o dalszym postępowaniu.
§  83. 
1. 
Przed rozpoczęciem części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego sprawdza, czy pakiety zawierające arkusze egzaminacyjne i karty odpowiedzi oraz inne materiały egzaminacyjne, niezbędne do przeprowadzenia części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie nie zostały naruszone.
2. 
W przypadku stwierdzenia, że pakiety, o których mowa w ust. 1, zostały naruszone, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zawiesza część pisemną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i powiadamia o tym dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej informuje przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego o dalszym postępowaniu. Informację o zawieszeniu części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz podjętych działaniach zamieszcza się w protokołach, o których mowa w § 90 ust. 1 i 4.
3. 
W przypadku stwierdzenia, że pakiety, o których mowa w ust. 1, nie zostały naruszone, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego otwiera je w obecności przewodniczących zespołów nadzorujących oraz przedstawiciela zdających, a następnie przekazuje przewodniczącym zespołów nadzorujących arkusze egzaminacyjne i karty odpowiedzi w liczbie odpowiadającej liczbie zdających w poszczególnych salach egzaminacyjnych.
4. 
O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego zdający wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo, okazując dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość, a następnie losują lub są dla nich losowane z wykorzystaniem automatycznego losowania i przydzielania stanowisk egzaminacyjnych przez elektroniczny system przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie numery stanowisk egzaminacyjnych. Przewodniczący zespołu nadzorującego może odstąpić od losowania numerów stanowisk egzaminacyjnych w przypadku zdających korzystających z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, o którym mowa w art. 44zzzf ust. 1-6 i art. 44zzzh ust. 1 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r.
5. 
Członkowie zespołu nadzorującego rozdają arkusze egzaminacyjne i karty odpowiedzi zdającym, polecając sprawdzenie, czy są one kompletne.
6. 
Zdający zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego braki w arkuszu egzaminacyjnym lub karcie odpowiedzi i otrzymuje nowy arkusz egzaminacyjny lub nową kartę odpowiedzi.
7. 
Informację o wymianie arkusza egzaminacyjnego lub karty odpowiedzi przewodniczący zespołu nadzorującego zamieszcza w protokołach, o których mowa w § 90 ust. 1 i 4. Wymianę arkusza egzaminacyjnego lub karty odpowiedzi zdający potwierdza podpisem w wykazie, o którym mowa w § 90 ust. 3 pkt 1.
8. 
Zdający zamieszcza na karcie odpowiedzi oznaczenie kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie lub zawodach szkolnictwa zawodowego, oznaczenie wersji arkusza egzaminacyjnego, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Zdający nie podpisuje karty odpowiedzi.
§  84. 
1. 
W czasie trwania części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sali egzaminacyjnej mogą przebywać wyłącznie zdający, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego i obserwatorzy, o których mowa w § 74.
2. 
W sali egzaminacyjnej mogą przebywać także:
1)
osoba albo osoby odpowiedzialne za obsługę elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, o których mowa w § 76 ust. 3 pkt 3 lit. c - w przypadku gdy część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie jest przeprowadzana z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania tego egzaminu;
2)
specjaliści z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym - w przypadku, o którym mowa w art. 44zzzf ust. 8 pkt 5 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r.
3. 
Osoby, o których mowa w ust. 2, nie mogą być jednocześnie członkami zespołu nadzorującego.
§  85. 
1. 
Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie rozpoczyna się o godzinie określonej w informacji, o której mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. b ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r. Czas trwania części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie określony w informatorze, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 3 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r., zgodnie z art. 44zzzm ust. 3 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r., rozpoczyna się z chwilą zapisania w widocznym miejscu przez przewodniczącego zespołu nadzorującego czasu rozpoczęcia pracy przez zdających.
2. 
W czasie trwania części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:
1)
zdający jest na bieżąco informowany o godzinie zakończenia części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz o czasie, jaki mu pozostał do zakończenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie;
2)
każdy zdający pracuje przy indywidualnym stanowisku egzaminacyjnym wspomaganym elektronicznie - w przypadku gdy część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie jest przeprowadzana z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania tego egzaminu;
3)
każdy zdający pracuje przy osobnym stoliku - w przypadku gdy część pisemna jest przeprowadzana z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi;
4)
zdający nie powinien opuszczać sali egzaminacyjnej.
3. 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić zdającemu na opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się zdającego z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.
4. 
W przypadku udzielenia zdającemu, który zdaje część pisemną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania tego egzaminu, zgody na opuszczenie sali egzaminacyjnej przewodniczący zespołu nadzorującego albo osoba odpowiedzialna za obsługę elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, o której mowa w § 76 ust. 3 pkt 3 lit. c, rejestruje w elektronicznym systemie przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie godzinę wyjścia zdającego z sali egzaminacyjnej oraz godzinę powrotu do sali egzaminacyjnej. Czas trwania części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie tego zdającego przy indywidualnym stanowisku egzaminacyjnym wspomaganym elektronicznie zostaje przedłużony o czas, jaki zdający przebywał poza salą egzaminacyjną.
5. 
W czasie trwania części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie zdającym nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje.
6. 
Odległość między stanowiskami egzaminacyjnymi powinna zapewniać samodzielną pracę zdających.
§  86. 
1. 
W przypadku gdy część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie jest przeprowadzana z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania tego egzaminu, po jej zakończeniu zdający uzyskuje wstępną informację o liczbie poprawnie udzielonych odpowiedzi. Odpowiedzi udzielone przez zdających zostają zapisane w elektronicznym systemie przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, a następnie przesłane w postaci elektronicznej okręgowej komisji egzaminacyjnej. Po przesłaniu odpowiedzi do okręgowej komisji egzaminacyjnej są one automatycznie archiwizowane w elektronicznym systemie przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
2. 
W przypadku gdy część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie jest przeprowadzana z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania tego egzaminu w celu umożliwienia zdającym dostępu do treści rozwiązywanych przez nich zadań egzaminacyjnych i udzielonych odpowiedzi, po upływie terminu przeprowadzania części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, określonego w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r., niezależnie od prawa do wglądu, o którym mowa w art. 44zzzt ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r., przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, w terminie określonym i w sposób określony przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, otrzymuje od dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej kod umożliwiający dostęp do treści rozwiązanych zadań egzaminacyjnych i udzielonych odpowiedzi przez zdających w elektronicznym systemie przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
3. 
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniona przez niego osoba umożliwia zdającemu dostęp do treści rozwiązywanych zadań egzaminacyjnych i udzielonych odpowiedzi przez zdającego, wraz ze wskazaniem prawidłowych odpowiedzi. Dostęp do treści rozwiązywanych zadań egzaminacyjnych i udzielonych odpowiedzi w miejscu przeprowadzania części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie jest możliwy przez okres dwóch tygodni od dnia zakończenia przeprowadzania tej części egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
4. 
Zdający mogą uzyskać dostęp do treści rozwiązywanych przez nich zadań egzaminacyjnych i udzielonych odpowiedzi w miejscu, w którym przystąpili do części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, po wpisaniu w elektronicznym systemie przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie nazwy użytkownika i hasła zawartych w karcie identyfikacyjnej, o której mowa w § 80 ust. 3.
§  87. 
1. 
W przypadku gdy część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie jest przeprowadzana z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi, po jej zakończeniu osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego zbierają od zdających wypełnione karty odpowiedzi i sprawdzają, w obecności tych zdających, poprawność zamieszczenia na karcie odpowiedzi oznaczenia kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie lub zawodach szkolnictwa zawodowego, oznaczenia wersji arkusza egzaminacyjnego oraz numeru PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - serii i numeru paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
2. 
Przewodniczący zespołu nadzorującego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu pakuje w sali egzaminacyjnej wypełnione karty odpowiedzi do zwrotnych kopert i zakleja je w obecności pozostałych osób wchodzących w skład zespołu nadzorującego oraz przedstawiciela zdających, a następnie przekazuje te koperty niezwłocznie przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego.
3. 
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przechowuje i zabezpiecza koperty, o których mowa w ust. 2, a następnie przekazuje je okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie określonym i w sposób określony przez dyrektora tej komisji.
§  88. 
1. 
W przypadku zagrożenia lub nagłego zakłócenia przebiegu części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przewodniczący zespołu egzaminacyjnego podejmuje decyzję o zawieszeniu lub przerwaniu tej części egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i powiadamia o tym dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
2. 
Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, podejmuje decyzję w sprawie dalszego przebiegu części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
§  89. 
1. 
W przypadku laureata i finalisty turnieju lub olimpiady tematycznej, o których mowa w art. 44zzze ust. 1 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r., przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zamieszcza w elektronicznym systemie przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie informację o uzyskanym przez ucznia albo absolwenta tytule odpowiednio laureata lub finalisty uprawniającym do zwolnienia z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
2. 
Na świadectwie potwierdzającym kwalifikację w zawodzie lub na dyplomie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w miejscach przeznaczonych na wpisanie wyniku egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie z części pisemnej wpisuje się "100" oraz zamieszcza się adnotację o zwolnieniu z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i posiadanym tytule laureata lub finalisty odpowiednio turnieju lub olimpiady tematycznej.
§  90. 
1. 
Przewodniczący zespołu nadzorującego sporządza protokół z przebiegu części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w danej sali egzaminacyjnej. W protokole zamieszcza się:
1)
nazwę, adres i indywidualny numer identyfikacyjny szkoły, placówki, centrum, pracodawcy lub podmiotu prowadzącego kwalifikacyjny kurs zawodowy, o którym mowa w art. 9c ust. 2b ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r.;
2)
oznaczenie i nazwę każdej kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie lub zawodach szkolnictwa zawodowego, z zakresu której była przeprowadzana część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w danej sali egzaminacyjnej;
3)
liczbę zdających, którzy zadeklarowali zamiar przystąpienia do części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji;
4)
liczbę laureatów lub finalistów turniejów lub olimpiad tematycznych, o których mowa w art. 44zzze ust. 1 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r.;
5)
liczbę zdających, którzy przystąpili do części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji;
6)
liczbę zdających, którzy nie przystąpili do części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji;
7)
liczbę zdających, którym przerwano i unieważniono część pisemną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, w przypadku, o którym mowa w art. 44zzzp ust. 1 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r.;
8)
liczbę zdających korzystających z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, o którym mowa w art. 44zzzf ust. 1-6 i art. 44zzzh ust. 1 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r.;
9)
liczbę zdających, którym wymieniono arkusz egzaminacyjny, o których mowa w § 83 ust. 7;
10)
informację o działaniach podjętych zgodnie z § 81 ust. 8 i § 83 ust. 2;
11)
godzinę rozpoczęcia pracy przez zdających;
12)
skład zespołu nadzorującego;
13)
imiona i nazwiska:
a)
obserwatorów obecnych w czasie trwania części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie wraz ze wskazaniem podmiotu delegującego,
b)
osób, o których mowa w § 84 ust. 2;
14)
uwagi o przebiegu części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie;
15)
liczbę załączników, o których mowa w ust. 3.
2. 
Protokół, o którym mowa w ust. 1, podpisują osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego.
3. 
Do protokołu, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:
1)
wykaz zdających w danej sali egzaminacyjnej zawierający:
a)
nazwę, adres i indywidualny numer identyfikacyjny szkoły, placówki, centrum, pracodawcy lub podmiotu prowadzącego kwalifikacyjny kurs zawodowy, o którym mowa w art. 9c ust. 2b ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r.,
b)
oznaczenie i nazwę każdej kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie lub zawodach szkolnictwa zawodowego, z zakresu której była przeprowadzana część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w danej sali egzaminacyjnej,
c)
numer sali egzaminacyjnej,
d)
oznaczenie wersji arkusza egzaminacyjnego,
e)
informacje o zdających: imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, wraz ze wskazaniem zdających:
którzy zadeklarowali zamiar przystąpienia do części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji,
którzy przystąpili do części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji,
którzy nie przystąpili do części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji,
którym przerwano i unieważniono część pisemną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, w przypadku, o którym mowa w art. 44zzzp ust. 1 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r., wraz z przyczyną tego unieważnienia,
którzy korzystali z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, o którym mowa w art. 44zzzf ust. 1-6 i art. 44zzzh ust. 1 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r.,
którym wymieniono arkusz egzaminacyjny, o których mowa w § 83 ust. 7,
f)
podpisy zdających;
2)
karty odpowiedzi zdających, a w przypadku zdających, o których mowa w pkt 1 lit. e tiret czwarte - również arkusze egzaminacyjne tych zdających.
4. 
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego sporządza protokół zbiorczy z przebiegu części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w danej szkole, placówce, danym centrum, u danego pracodawcy lub w danym podmiocie prowadzącym kwalifikacyjny kurs zawodowy. W protokole zbiorczym zamieszcza się:
1)
nazwę, adres i indywidualny numer identyfikacyjny szkoły, placówki, centrum, pracodawcy lub podmiotu prowadzącego kwalifikacyjny kurs zawodowy, o którym mowa w art. 9c ust. 2b ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r.;
2)
oznaczenie i nazwę każdej kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie lub zawodach szkolnictwa zawodowego, z zakresu której przeprowadzana była część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w danej sali egzaminacyjnej;
3)
liczbę sal egzaminacyjnych, w których została przeprowadzona część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie;
4)
liczbę zdających, którzy zadeklarowali zamiar przystąpienia do części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji;
5)
liczbę laureatów lub finalistów turniejów lub olimpiad tematycznych, o których mowa w art. 44zzze ust. 1 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r.;
6)
liczbę zdających, którzy przystąpili do części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji;
7)
liczbę zdających, którzy nie przystąpili do części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji;
8)
liczbę zdających, którym przerwano i unieważniono część pisemną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, w przypadku, o którym mowa w art. 44zzzp ust. 1 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r.;
9)
liczbę zdających korzystających z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, o którym mowa w art. 44zzzf ust. 1-6 i art. 44zzzh ust. 1 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r.;
10)
liczbę zdających, którym wymieniono arkusz egzaminacyjny, o których mowa w § 83 ust. 7;
11)
informacje o zdających: imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, którym przerwano i unieważniono część pisemną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, w przypadku, o którym mowa w art. 44zzzp ust. 1 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r.;
12)
imiona i nazwiska:
a)
obserwatorów obecnych w czasie trwania części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie wraz ze wskazaniem podmiotudelegującego,
b)
osób, o których mowa w § 84 ust. 2;
13)
informację o działaniach podjętych zgodnie z § 81 ust. 8 i § 83 ust. 2;
14)
uwagi o przebiegu części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie;
15)
liczbę załączników, o których mowa w ust. 6.
5. 
Protokół zbiorczy, o którym mowa w ust. 4, sporządza się w dwóch egzemplarzach. Protokół zbiorczy podpisuje przewodniczący zespołu egzaminacyjnego. Jeden egzemplarz protokołu zbiorczego przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przesyła niezwłocznie okręgowej komisji egzaminacyjnej.
6. 
Do protokołu zbiorczego, o którym mowa w ust. 4, dołącza się:
1)
protokoły z przebiegu części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w poszczególnych salach egzaminacyjnych wraz z załącznikami, o których mowa w ust. 3;
2)
kopie zaświadczeń stwierdzających uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty turnieju lub olimpiady tematycznej, o których mowa w art. 44zzze ust. 1 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r., stanowiących podstawę zwolnienia z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
§  91. 
Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala szczegółowy harmonogram przeprowadzania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie uwzględniając harmonogram określony przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r., i przekazuje go przewodniczącym zespołów egzaminacyjnych nie później niż na 3 miesiące przed terminem egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r.
§  92. 
1. 
Do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:
1)
uczeń przystępuje w szkole, do której uczęszcza, albo w placówce albo centrum, w którym odbywa praktyczną naukę zawodu, lub u pracodawcy, u którego odbywa praktyczną naukę zawodu;
2)
absolwent przystępuje w szkole, którą ukończył, albo w placówce albo centrum, w którym odbywał praktyczną naukę zawodu, lub u pracodawcy, u którego odbywał praktyczną naukę zawodu;
3)
osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy, przystępuje w podmiocie prowadzącym ten kurs zawodowy lub w miejscu wskazanym przez ten podmiot.
2. 
W uzasadnionych przypadkach, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w § 62 ust. 4, uczeń, absolwent lub osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy, mogą przystąpić do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w innym miejscu niż miejsce, o którym mowa w ust. 1, wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
3. 
Osoba dorosła, która ukończyła praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych, oraz osoba przystępująca do egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przystępują do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w szkole, placówce, centrum, u pracodawcy lub w podmiocie prowadzącym kwalifikacyjny kurs zawodowy, wskazanych przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
4. 
W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, dyrektor szkoły informuje:
1)
ucznia lub absolwenta o miejscu przystąpienia do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie nie później niż na miesiąc przed terminem egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r.;
2)
dyrektora placówki lub centrum lub pracodawcę o przystąpieniu ucznia lub absolwenta do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w danej placówce, danym centrum lub u danego pracodawcy nie później niż na 2 miesiące przed terminem egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r.;
3)
dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej o miejscu przystąpienia ucznia lub absolwenta do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie nie później niż na 2 miesiące przed terminem egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r.
5. 
W przypadku likwidacji lub przekształcenia szkoły dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej informuje:
1)
absolwenta o miejscu przystąpienia do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie nie później niż na miesiąc przed terminem egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r.;
2)
dyrektora szkoły, placówki lub centrum lub pracodawcę o przystąpieniu absolwenta do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w danej szkole, placówce, danym centrum lub u danego pracodawcy nie później niż na 2 miesiące przed terminem egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r.
6. 
W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 3, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej informuje:
1)
zdającego o miejscu przystąpienia do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie nie później niż na miesiąc przed terminem egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r.;
2)
dyrektora szkoły, placówki lub centrum, pracodawcę lub podmiot prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy o przystąpieniu zdającego do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w danej szkole, placówce, danym centrum, u danego pracodawcy lub w danym podmiocie prowadzącym kwalifikacyjny kurs zawodowy nie później niż na 2 miesiące przed terminem egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r.
§  93. 
1. 
Wniosek o udzielenie upoważnienia do przeprowadzania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, o którym mowa w art. 44zzzl ust. 4 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r., składa się do dnia 31 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym ma być przeprowadzona część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
2. 
W przypadku, o którym mowa w art. 44zzzl ust. 5 ustawy o systemie oświaty, wniosek o przedłużenie upoważnienia do przeprowadzania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na kolejny okres składa się nie później niż na 6 miesięcy przed upływem okresu, na jaki udzielono upoważnienia, lub okresu, na jaki przedłużono upoważnienie.
3. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 1 i 2, zawiera:
1)
nazwę i adres szkoły, placówki, centrum, pracodawcy lub podmiotu prowadzącego kwalifikacyjny kurs zawodowy i adres poczty elektronicznej oraz - jeżeli posiada - numer telefonu lub faksu, a w przypadku szkoły, placówki lub centrum - także imię i nazwisko dyrektora szkoły, placówki lub centrum;
2)
oznaczenie i nazwę kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie lub zawodach szkolnictwa zawodowego, w zakresie której ma być przeprowadzana część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie;
3)
liczbę:
a)
miejsc przeprowadzania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,
b)
stanowisk egzaminacyjnych w każdym z miejsc przeprowadzania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie;
4)
informację o posiadaniu warunków, o których mowa w art. 44zzzl ust. 2 pkt 1 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r.
§  94. 
1. 
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego kieruje pracą tego zespołu i zapewnia prawidłowy przebieg części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz bezpieczne i higieniczne warunki podczas przeprowadzania tej części egzaminu, w szczególności:
1)
nadzoruje przygotowanie stanowisk egzaminacyjnych, w tym specjalistycznego sprzętu oraz maszyn i urządzeń, wykorzystywanych w czasie części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, a także materiałów egzaminacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia tej części egzaminu;
2)
zapewnia dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy stanowisk egzaminacyjnych, w tym specjalistycznego sprzętu oraz maszyn i urządzeń wykorzystywanych w czasie części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, a także materiałów egzaminacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia tej części egzaminu;
3)
sprawdza przygotowanie stanowisk egzaminacyjnych w dniu poprzedzającym dzień przeprowadzenia części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie;
4)
zapewnia udział asystentów technicznych przygotowujących stanowiska egzaminacyjne i zapewniających prawidłowe funkcjonowanie tych stanowisk, w tym specjalistycznego sprzętu oraz maszyn i urządzeń wykorzystywanych w czasie przeprowadzania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, której rezultatem końcowym wykonania zadania lub zadań egzaminacyjnych jest wyrób lub usługa.
2. 
Stanowisko egzaminacyjne przygotowuje się z uwzględnieniem warunków realizacji kształcenia w danym zawodzie określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach, właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie, w zakresie której odbywa się egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.
§  95. 
1. 
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na miesiąc przed terminem egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r., powołuje zespoły nadzorujące przebieg części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w poszczególnych miejscach przeprowadzania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz wyznacza przewodniczących tych zespołów.
2. 
Jeżeli przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek tego zespołu z powodu choroby lub innych ważnych przyczyn nie mogą wziąć udziału w egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powołuje w zastępstwie innego przewodniczącego zespołu nadzorującego lub członka tego zespołu.
§  96. 
1. 
Przewodniczący zespołu nadzorującego kieruje pracą tego zespołu i zapewnia prawidłowy przebieg części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz bezpieczne i higieniczne warunki podczas wykonywania przez zdających zadania lub zadań egzaminacyjnych w danym miejscu przeprowadzania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
2. 
Przewodniczącym zespołu nadzorującego jest:
1)
nauczyciel lub instruktor praktycznej nauki zawodu zatrudnieni w danej szkole, placówce lub danym centrum - w przypadku zespołu nadzorującego powołanego w szkole, placówce lub centrum;
2)
pracownik upoważniony przez danego pracodawcę - w przypadku zespołu nadzorującego powołanego u pracodawcy;
3)
pracownik upoważniony przez dany podmiot prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy - w przypadku zespołu nadzorującego powołanego w podmiocie prowadzącym kwalifikacyjny kurs zawodowy.
3. 
W przypadku braku możliwości powołania przewodniczącego zespołu nadzorującego spośród nauczycieli zatrudnionych w szkole, placówce lub centrum, w którym jest przeprowadzany egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, przewodniczącym zespołu nadzorującego może być inny nauczyciel, w tym osoba posiadająca kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela, niezatrudniona w szkole, placówce lub centrum.
4. 
Przewodniczącego zespołu nadzorującego, o którym mowa w ust. 3, powołuje przewodniczący zespołu egzaminacyjnego.
§  97. 
1. 
W skład zespołu nadzorującego przebieg części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, której rezultatem końcowym wykonania zadania lub zadań egzaminacyjnych jest wyrób lub usługa, wchodzą, jako członkowie zespołu, egzaminator lub egzaminatorzy, o których mowa w art. 44zzzn ust. 2 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r., obserwujący i oceniający część praktyczną. Liczbę egzaminatorów ustala się zgodnie z § 105.
2. 
Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, nie później niż na 2 miesiące przed terminem egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r., przekazuje przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego wykaz egzaminatorów, o których mowa w art. 44zzzn ust. 2 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r., spośród których przewodniczący zespołu egzaminacyjnego wskazuje egzaminatorów wchodzących w skład zespołów nadzorujących i informuje o tym dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
3. 
Egzaminatorem, o którym mowa w ust. 2, nie może być nauczyciel lub instruktor praktycznej nauki zawodu zatrudnieni w szkole, placówce lub centrum, w którym jest przeprowadzana część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
4. 
Egzaminatorem, o którym mowa w ust. 2, nie może być nauczyciel lub instruktor praktycznej nauki zawodu zatrudnieni w podmiocie prowadzącym kwalifikacyjny kurs zawodowy, w którym jest przeprowadzana część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
5. 
Egzaminatorem, o którym mowa w ust. 2, nie może być nauczyciel lub instruktor praktycznej nauki zawodu zatrudnieni u pracodawcy, u którego jest przeprowadzana część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
§  98. 
1. 
Dyrektor szkoły, placówki lub centrum, pracodawca lub podmiot prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy przekazują dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż na 2 miesiące przed terminem egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r., imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, adres zamieszkania i adres korespondencyjny oraz numer konta bankowego osób pełniących funkcję asystentów technicznych, o których mowa w art. 44zzzia ust. 1 ustawy o systemie oświaty, niezbędne do zawarcia przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej umowy, o której mowa w art. 9c ust. 10a ustawy o systemie oświaty.
2. 
Asystentem technicznym może być osoba pełnoletnia, niebędąca uczniem szkoły albo słuchaczem kwalifikacyjnego kursu zawodowego prowadzonego w podmiocie, w którym przeprowadzany jest egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, posiadająca kwalifikacje lub umiejętności właściwe dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania stanowisk egzaminacyjnych, specjalistycznego sprzętu oraz maszyn i urządzeń wykorzystywanych w czasie części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, której rezultatem końcowym wykonania zadania lub zadań egzaminacyjnych jest wyrób lub usługa.
3. 
Do zadań asystenta technicznego należy w szczególności:
1)
przygotowanie wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych, w tym materiałów i przyborów pomocniczych, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret drugie ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r., niezbędnych do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, stanowiących wyposażenie stanowisk egzaminacyjnych;
2)
zapewnienie prawidłowego funkcjonowania specjalistycznego sprzętu oraz maszyn i urządzeń wykorzystywanych w czasie części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz, w razie konieczności, usuwanie awarii mogących wystąpić na stanowiskach egzaminacyjnych, w tym awarii specjalistycznego sprzętu lub maszyn i urządzeń wykorzystywanych w czasie części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie;
3)
zapewnienie warunków gwarantujących samodzielną pracę zdających, z uwzględnieniem zachowania bezpiecznych i higienicznych warunków w miejscu przeprowadzania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie;
4)
przeprowadzenie, na polecenie przewodniczącego zespołu nadzorującego, instruktażu stanowiskowego dla zdających;
5)
usunięcie, na polecenie przewodniczącego zespołu nadzorującego, pozostawionego przez zdającego rezultatu końcowego wykonania zadania lub zadań egzaminacyjnych po zakończeniu części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz ocenieniu tego rezultatu końcowego przez egzaminatora;
6)
udział w przeprowadzaniu części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie jako osoba odgrywająca rolę pacjenta, klienta lub gościa podczas wykonywania przez zdającego zadania lub zadań egzaminacyjnych z poszczególnych kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie lub zawodach szkolnictwa zawodowego - w przypadku przeprowadzania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zawodzie, w którym rezultatem końcowym wykonania zadania lub zadań egzaminacyjnych jest wyrób lub usługa, wskazanym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, o której mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. b ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r.
§  99. 
1. 
W skład zespołu nadzorującego przebieg części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, której jedynym rezultatem końcowym wykonania zadania lub zadań egzaminacyjnych jest dokumentacja, wchodzą:
1)
nauczyciel lub instruktor praktycznej nauki zawodu zatrudnieni w innej szkole, placówce lub centrum - w przypadku gdy część praktyczna jest przeprowadzana w szkole, placówce lub centrum;
2)
pracownik upoważniony odpowiednio przez danego pracodawcę lub dany podmiot prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy - w przypadku gdy część praktyczna jest przeprowadzana u pracodawcy lub w podmiocie prowadzącym kwalifikacyjny kurs zawodowy lub w miejscach przez nich wskazanych; jeżeli podmiotem prowadzącym kwalifikacyjny kurs zawodowy jest szkoła, placówka lub centrum, skład zespołu nadzorującego ustala się zgodnie z pkt 1.
2. 
Nauczyciel lub instruktor praktycznej nauki zawodu zostają powołani w skład zespołu nadzorującego w porozumieniu z dyrektorem szkoły, placówki lub centrum, w którym są zatrudnieni.
3. 
W skład zespołu nadzorującego, jako członkowie tego zespołu, mogą wchodzić również:
1)
nauczyciele lub instruktorzy praktycznej nauki zawodu zatrudnieni w danej szkole, placówce lub danym centrum - w przypadku zespołu nadzorującego powołanego w szkole, placówce lub centrum;
2)
pracownicy upoważnieni przez danego pracodawcę - w przypadku zespołu nadzorującego powołanego u pracodawcy;
3)
pracownicy upoważnieni przez dany podmiot prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy - w przypadku zespołu nadzorującego powołanego w podmiocie prowadzącym kwalifikacyjny kurs zawodowy.
4. 
W skład zespołu nadzorującego nie mogą wchodzić nauczyciele lub instruktorzy praktycznej nauki zawodu oraz pracownicy upoważnieni odpowiednio przez pracodawcę lub podmiot prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy, którzy prowadzą ze zdającymi zajęcia edukacyjne objęte danym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.
5. 
W przypadku braku możliwości powołania w skład zespołu nadzorującego przebieg części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, której jedynym rezultatem końcowym wykonania zadania lub zadań egzaminacyjnych jest dokumentacja, nauczycieli zatrudnionych w szkole, placówce lub centrum, w których jest przeprowadzany egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, w skład zespołu nadzorującego mogą wchodzić inni nauczyciele, w tym osoby posiadające kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela niezatrudnione w szkole, placówce lub centrum.
6. 
Jeżeli w miejscu przeprowadzania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, której jedynym rezultatem końcowym wykonania zadania lub zadań egzaminacyjnych jest dokumentacja, jest więcej niż 25 zdających, liczbę członków zespołu nadzorującego, zwiększa się o jedną osobę na każdych kolejnych 25 zdających.
§  100. 
1. 
W uzasadnionych przypadkach dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej może powierzyć przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego w danej szkole, placówce, danym centrum, u danego pracodawcy lub w danym podmiocie prowadzącym kwalifikacyjny kurs zawodowy zorganizowanie części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie także dla uczniów lub absolwentów innej szkoły lub szkół albo dla osób, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy w innym podmiocie prowadzącym dany kwalifikacyjny kurs zawodowy, informując o tym dyrektorów właściwych szkół, placówek lub centrów, pracodawców lub podmioty prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe nie później niż na 2 miesiące przed terminem egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r.
2. 
Jeżeli do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie uczniowie przystępują w szkole innej niż szkoła, do której uczęszczają, w placówce lub centrum, u pracodawcy lub w podmiocie prowadzącym kwalifikacyjny kurs zawodowy, członkami zespołu nadzorującego mogą być nauczyciele szkoły, do której uczęszczają uczniowie lub instruktorzy praktycznej nauki zawodu, którzy nie prowadzą z tymi uczniami zajęć edukacyjnych objętych danym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.
§  101. 
1. 
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu odbiera przesyłkę zawierającą pakiety z arkuszami egzaminacyjnymi i kartami oceny oraz innymi materiałami egzaminacyjnymi, niezbędnymi do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i sprawdza, czy nie została ona naruszona, a następnie sprawdza, czy zawiera ona wszystkie materiały egzaminacyjne niezbędne do przeprowadzenia tej części egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
2. 
Czynności, o których mowa w ust. 1, mogą zostać wykonane w obecności innego członka zespołu egzaminacyjnego.
3. 
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu przechowuje i zabezpiecza wszystkie materiały egzaminacyjne niezbędne do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
4. 
W przypadku stwierdzenia, że przesyłka, o której mowa w ust. 1, została naruszona lub nie zawiera wszystkich materiałów egzaminacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu niezwłocznie powiadamia o tym dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej informuje przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego lub upoważnionego przez niego członka tego zespołu o dalszym postępowaniu.
§  102. 
1. 
Przed rozpoczęciem części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przewodniczący zespołu egzaminacyjnego sprawdza, czy pakiety zawierające arkusze egzaminacyjne i karty oceny oraz inne materiały egzaminacyjne niezbędne do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie nie zostały naruszone.
2. 
W przypadku stwierdzenia, że pakiety, o których mowa w ust. 1, zostały naruszone, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zawiesza część praktyczną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i powiadamia o tym dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej informuje przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego o dalszym postępowaniu. Informację o zawieszeniu części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz podjętych działaniach zamieszcza się w protokołach, o których mowa w § 110 ust. 1 i 4.
3. 
W przypadku stwierdzenia, że pakiety, o których mowa w ust. 1, nie zostały naruszone, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego otwiera je w obecności przewodniczących zespołów nadzorujących oraz przedstawiciela zdających, a następnie przekazuje przewodniczącym zespołów nadzorujących te pakiety w liczbie odpowiadającej liczbie zdających w poszczególnych miejscach przeprowadzania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
4. 
W dniu i o godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego po uwzględnieniu szczegółowego harmonogramu, o którym mowa w § 91, oraz godzin przeprowadzania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, o których mowa w § 103 ust. 1, zdający przybywają na miejsce przeprowadzania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i okazują dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość, a następnie losują lub są dla nich losowane z wykorzystaniem automatycznego losowania i przydzielania stanowisk egzaminacyjnych przez elektroniczny system przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie numery stanowisk egzaminacyjnych. Przewodniczący zespołu nadzorującego może odstąpić od losowania numerów stanowisk egzaminacyjnych w przypadku zdających korzystających z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, o którym mowa w art. 44zzzf ust. 1-6 i art. 44zzzh ust. 1 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r.
5. 
Członkowie zespołu nadzorującego rozdają zdającym pakiety, o których mowa w ust. 1, polecając sprawdzenie, czy są one kompletne.
6. 
Zdający zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego braki w pakiecie, o którym mowa w ust. 1, i otrzymuje nowy pakiet.
7. 
Informację o wymianie pakietu, o którym mowa w ust. 1, przewodniczący zespołu nadzorującego zamieszcza w protokołach, o których mowa w § 110 ust. 1 i 4. Wymianę pakietu zdający potwierdza podpisem w wykazie, o którym mowa w § 110 ust. 3 pkt 1 lit. e.
8. 
Zdający zamieszcza w karcie oceny oznaczenie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie lub zawodach szkolnictwa zawodowego, numer zadania, numer stanowiska egzaminacyjnego, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Zdający nie podpisuje karty oceny.
§  103. 
1. 
Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie rozpoczyna się o godzinie określonej w informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, o której mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. b ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r. Czas trwania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie określony w informatorze, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 3 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r., zgodnie z art. 44zzzm ust. 3 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r., rozpoczyna się z chwilą zapisania w widocznym miejscu przez przewodniczącego zespołu nadzorującego czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy przez zdających.
2. 
Na zapoznanie się z treścią zadania lub zadań egzaminacyjnych oraz z wyposażeniem stanowiska egzaminacyjnego zdający ma 10 minut, których nie wlicza się do czasu trwania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
3. 
W czasie trwania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie każdy zdający pracuje przy osobnym stanowisku egzaminacyjnym, z wyjątkiem takich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie lub zawodach, w których zadanie lub zadania egzaminacyjne przy tym samym stanowisku egzaminacyjnym może wykonywać więcej niż jeden zdający.
4. 
W czasie trwania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie zdający nie powinni opuszczać miejsca przeprowadzania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić zdającemu na opuszczenie miejsca przeprowadzania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się zdającego z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.
5. 
W czasie trwania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie zdającym nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje.
6. 
Stanowiska egzaminacyjne powinny być tak przygotowane, aby zapewniona była samodzielna praca zdających.
§  104. 
1. 
W czasie trwania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w miejscu przeprowadzania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie mogą przebywać wyłącznie zdający, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego i obserwatorzy, o których mowa w § 74.
2. 
W miejscu przeprowadzania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie mogą przebywać także asystenci techniczni i specjaliści z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, w przypadku, o którym mowa w art. 44zzzf ust. 8 pkt 5 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r.
3. 
Osoby, o których mowa w ust. 2, nie mogą być jednocześnie członkami zespołu nadzorującego.
§  105. 
1. 
W przypadku gdy rezultatem końcowym wykonania zadania lub zadań egzaminacyjnych jest wyrób lub usługa, jeden egzaminator wchodzący w skład zespołu nadzorującego obserwuje i ocenia 6 zdających przystępujących do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w miejscu przeprowadzania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
2. 
Jeżeli w miejscu przeprowadzania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie jest więcej niż 6 zdających, dla każdych kolejnych 6 zdających wyznacza się dodatkowo egzaminatora obserwującego i oceniającego tych zdających.
3. 
Jeżeli ze względów technicznych lub organizacyjnych do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w miejscu przeprowadzania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przystępuje mniej niż 6 zdających, zdających tych obserwuje i ocenia jeden egzaminator.
§  106. 
1. 
W przypadku gdy rezultatem końcowym wykonania zadania lub zadań egzaminacyjnych jest wyrób lub usługa, po zakończeniu części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie zdający pozostawiają na swoich stanowiskach egzaminacyjnych rezultaty końcowe wykonania zadania lub zadań egzaminacyjnych oraz związaną z nimi dokumentację i opuszczają miejsce przeprowadzania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
2. 
Egzaminator wchodzący w skład zespołu nadzorującego, w obecności pozostałych osób wchodzących w skład tego zespołu, wypełnia karty oceny zdających i ocenia:
1)
jakość rezultatu końcowego - wyrobu lub usługi oraz związanej z nim dokumentacji pod względem spełnienia wymagań określonych w zadaniu lub zadaniach egzaminacyjnych;
2)
jakość rezultatu pośredniego - w przypadku gdy jego ocena ma bezpośredni wpływ na ocenę jakości rezultatu końcowego, a nie jest możliwa po wykonaniu zadania lub zadań egzaminacyjnych;
3)
przebieg wykonania zadania lub zadań egzaminacyjnych pod względem:
a)
przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
b)
zgodności z metodami lub technologiami właściwymi do wykonania zadania lub zadań egzaminacyjnych.
3. 
Przewodniczący zespołu nadzorującego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu pakuje w miejscu przeprowadzania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie wypełnione karty oceny zdających wraz z arkuszami egzaminacyjnymi i dokumentacją związaną z rezultatem końcowym wykonania zadania lub zadań egzaminacyjnych do zwrotnych kopert i zakleja je w obecności pozostałych osób wchodzących w skład zespołu nadzorującego, a następnie przekazuje te koperty niezwłocznie przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego.
4. 
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przechowuje i zabezpiecza koperty, o których mowa w ust. 3, a następnie przekazuje je okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie określonym i w sposób określony przez dyrektora tej komisji.
§  107. 
1. 
W przypadku gdy jedynym rezultatem końcowym wykonania zadania lub zadań egzaminacyjnych jest dokumentacja, po zakończeniu części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie zdający pozostawiają na swoich stanowiskach egzaminacyjnych arkusze egzaminacyjne i dokumentację i opuszczają miejsce przeprowadzania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
2. 
Przewodniczący zespołu nadzorującego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu pakuje w miejscu przeprowadzania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie arkusze egzaminacyjne i dokumentację, o której mowa w ust. 1, do zwrotnych kopert i zakleja je w obecności pozostałych osób wchodzących w skład zespołu nadzorującego oraz przedstawiciela zdających, a następnie przekazuje te koperty niezwłocznie przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego.
3. 
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przechowuje i zabezpiecza koperty, o których mowa w ust. 2, a następnie przekazuje je okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie określonym i w sposób określony przez dyrektora tej komisji.
§  108. 
1. 
Egzaminatorzy, o których mowa w art. 44zzzn ust. 3 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r., sprawdzają i oceniają dokumentację będącą jedynym rezultatem końcowym wykonania zadania lub zadań egzaminacyjnych oraz wypełniają karty oceny zdających.
2. 
Egzaminatorzy, o których mowa w art. 44zzzn ust. 3 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r., przed sprawdzaniem dokumentacji, o której mowa w ust. 1, uczestniczą w szkoleniach organizowanych przez okręgową komisję egzaminacyjną.
3. 
Przewodniczący zespołu egzaminatorów, o którym mowa w art. 44zzzn ust. 6 ustawy o systemie oświaty:
1)
kieruje pracą zespołu egzaminatorów, w szczególności przygotowuje i przeprowadza szkolenia egzaminatorów w zakresie sprawdzania i oceniania wykonania zadania lub zadań egzaminacyjnych przez zdających;
2)
organizuje i nadzoruje pracę egzaminatorów.
§  109. 
1. 
W przypadku zagrożenia lub nagłego zakłócenia przebiegu części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przewodniczący zespołu egzaminacyjnego podejmuje decyzję o zawieszeniu lub przerwaniu tej części egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i powiadamia o tym dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
2. 
Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, podejmuje decyzję w sprawie dalszego przebiegu części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
§  110. 
1. 
Przewodniczący zespołu nadzorującego sporządza protokół z przebiegu części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w danym miejscu przeprowadzania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. W protokole zamieszcza się:
1)
nazwę, adres i indywidualny numer identyfikacyjny szkoły, placówki, centrum, pracodawcy lub podmiotu prowadzącego kwalifikacyjny kurs zawodowy, o którym mowa w art. 9c ust. 2b ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r.;
2)
oznaczenie i nazwę każdej kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie lub zawodach szkolnictwa zawodowego, z zakresu której była przeprowadzana część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w danym miejscu przeprowadzania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie;
3)
liczbę zdających, którzy zadeklarowali zamiar przystąpienia do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji;
4)
liczbę zdających, którzy przystąpili do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji;
5)
liczbę zdających, którzy nie przystąpili do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji;
6)
liczbę zdających, którym przerwano i unieważniono część praktyczną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, w przypadku, o którym mowa w art. 44zzzp ust. 1 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r.;
7)
liczbę zdających korzystających z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, o którym mowa w art. 44zzzf ust. 1-6 i art. 44zzzh ust. 1 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r.;
8)
liczbę zdających, którym wymieniono pakiet, o którym mowa w § 102 ust. 7;
9)
informację o działaniach podjętych zgodnie z § 102 ust. 2;
10)
godzinę rozpoczęcia pracy przez zdających;
11)
skład zespołu nadzorującego;
12)
informacje o egzaminatorach: imię (imiona) i nazwisko, numer ewidencyjny egzaminatora, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 9c ust. 8 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r., i miejsce zatrudnienia - w przypadku części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, której rezultatem końcowym wykonania zadania lub zadań egzaminacyjnych jest wyrób lub usługa;
13)
imiona i nazwiska:
a)
obserwatorów obecnych w czasie trwania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie wraz ze wskazaniem podmiotu delegującego,
b)
osób, o których mowa w § 104 ust. 2;
14)
uwagi o przebiegu części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie;
15)
liczbę załączników, o których mowa w ust. 3.
2. 
Protokół, o którym mowa w ust. 1, podpisują osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego.
3. 
Do protokołu, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:
1)
wykaz zdających w danym miejscu przeprowadzania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie zawierający:
a)
nazwę, adres i indywidualny numer identyfikacyjny szkoły, placówki, centrum, pracodawcy lub podmiotu prowadzącego kwalifikacyjny kurs zawodowy, o którym mowa w art. 9c ust. 2b ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r.,
b)
oznaczenie i nazwę każdej kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie lub zawodach szkolnictwa zawodowego, z zakresu której była przeprowadzana część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w danym miejscu przeprowadzania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,
c)
informację o miejscu przeprowadzenia części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,
d)
informacje o zdających: imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, wraz ze wskazaniem zdających:
którzy zadeklarowali zamiar przystąpienia do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji,
którzy przystąpili do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji,
którzy nie przystąpili do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji,
którym przerwano i unieważniono część praktyczną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, w przypadku, o którym mowa w art. 44zzzp ust. 1 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r., wraz z przyczyną tego unieważnienia,
którzy korzystali z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, o którym mowa w art. 44zzzf ust. 1-6 i art. 44zzzh ust. 1 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r.,
którym wymieniono pakiet, o którym mowa w § 102 ust. 7,
e)
podpisy zdających;
2)
w przypadku części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie z kwalifikacji, w których jedynym rezultatem wykonania zadania lub zadań egzaminacyjnych jest dokumentacja - wypełnione arkusze egzaminacyjne oraz pozostałą dokumentację związaną z rezultatem końcowym wykonania zadania lub zadań egzaminacyjnych przez zdającego podczas egzaminu oraz karty oceny zapakowane w zwrotne koperty, a w przypadku zdających, o których mowa w pkt 1 lit. d tiret czwarte - również zadanie lub zadania egzaminacyjne tych zdających;
3)
w przypadku części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie z kwalifikacji, w których rezultatem wykonania zadania lub zadań egzaminacyjnych jest wyrób lub usługa - dokumentację związaną z rezultatem końcowym wykonania zadania lub zadań egzaminacyjnych oraz wypełnione karty oceny zapakowane w zwrotne koperty, a w przypadku zdających, o których mowa w pkt 1 lit. d tiret czwarte - również zadanie lub zadania egzaminacyjne tych zdających.
4. 
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego sporządza protokół zbiorczy z przebiegu części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w danej szkole, placówce, danym centrum, u danego pracodawcy lub w danym podmiocie prowadzącym kwalifikacyjny kurs zawodowy. W protokole zbiorczym zamieszcza się:
1)
nazwę, adres i indywidualny numer identyfikacyjny szkoły, placówki, centrum, pracodawcy lub podmiotu prowadzącego kwalifikacyjny kurs zawodowy, o którym mowa w art. 9c ust. 2b ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r.;
2)
oznaczenie i nazwę każdej kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie lub zawodach szkolnictwa zawodowego, z zakresu której była przeprowadzana część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w danym miejscu przeprowadzania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie;
3)
liczbę zdających, którzy zadeklarowali zamiar przystąpienia do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji;
4)
liczbę zdających, którzy przystąpili do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji;
5)
liczbę zdających, którzy nie przystąpili do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji;
6)
liczbę zdających, którym przerwano i unieważniono część praktyczną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, w przypadku, o którym mowa w art. 44zzzp ust. 1 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r.;
7)
liczbę zdających korzystających z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, o którym mowa w art. 44zzzf ust. 1-6 i art. 44zzzh ust. 1 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r.;
8)
liczbę zdających, którym wymieniono pakiet, o którym mowa w § 102 ust. 7;
9)
informacje o zdających: imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, którym przerwano i unieważniono część praktyczną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, w przypadku, o którym mowa w art. 44zzzp ust. 1 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r.;
10)
imiona i nazwiska:
a)
obserwatorów obecnych w czasie trwania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie wraz ze wskazaniem podmiotu delegującego,
b)
osób, o których mowa w § 104 ust. 2;
11)
informację o działaniach podjętych zgodnie z § 102 ust. 2;
12)
uwagi o przebiegu części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie;
13)
liczbę załączników, o których mowa w ust. 6.
5. 
Protokół zbiorczy, o którym mowa w ust. 4, sporządza się w dwóch egzemplarzach. Protokół zbiorczy podpisuje przewodniczący zespołu egzaminacyjnego. Jeden egzemplarz protokołu zbiorczego przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przesyła niezwłocznie okręgowej komisji egzaminacyjnej.
6. 
Do protokołu zbiorczego, o którym mowa w ust. 4, dołącza się protokoły z przebiegu części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w poszczególnych miejscach przeprowadzania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, wraz z załącznikami, o których mowa w ust. 3.
§  111. 
1. 
W dniu ogłaszania wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze podwójne tiret pierwsze ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r., przewodniczący zespołu egzaminacyjnego uzyskuje dostęp w elektronicznym systemie przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie uzyskanych przez zdających w danej szkole, w danej placówce, w danym centrum, u danego pracodawcy lub w danym podmiocie prowadzącym kwalifikacyjny kurs zawodowy.
2. 
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje zdających o uzyskanych przez nich wynikach.
§  112. 
1. 
Informację o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, o której mowa w art. 44zzzo ust. 3 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r., świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe okręgowa komisja egzaminacyjna przekazuje dyrektorowi szkoły, placówki lub centrum, lub pracodawcy, któremu uczeń lub absolwent składał deklarację przystąpienia do egzaminu potwierdzające kwalifikacje w zawodzie z danej kwalifikacji, lub osobie upoważnionej przez tego dyrektora szkoły, placówki lub centrum, lub pracodawcę, w terminie określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r.
2. 
Dyrektor szkoły, placówki lub centrum lub pracodawca albo upoważniona przez nich osoba przekazuje uczniowi lub absolwentowi informację o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, o której mowa w art. 44zzzo ust. 3 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r., świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.
3. 
Informację o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, o której mowa w art. 44zzzo ust. 3 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r., świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy, odbiera w siedzibie podmiotu prowadzącego kwalifikacyjny kurs zawodowy, a osoba dorosła, która ukończyła praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych, osoba przystępująca do egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz osoba, która składała deklarację w okręgowej komisji egzaminacyjnej w przypadku likwidacji lub przekształcenia szkoły albo likwidacji podmiotu prowadzącego kwalifikacyjny kurs zawodowy, a także absolwent szkoły, w której zlikwidowano kształcenie w danym zawodzie, dla której dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej wyznaczył inne miejsce zdawania egzaminu, odbierają we właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r.
§  113. 
1. 
Opłata za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przeprowadzany dla ucznia - młodocianego pracownika, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 191 § 3 i art. 195 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, oraz dla osoby dorosłej, która ukończyła praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych, wynosi 5,5% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego posiadającego tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym, określonego na podstawie art. 30 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.
2. 
W przypadku ponownego przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przez osobę, o której mowa w ust. 1, opłata za ten egzamin wynosi:
1)
w przypadku części pisemnej - 1/3 opłaty, o której mowa w ust. 1;
2)
w przypadku części praktycznej - 2/3 opłaty, o której mowa w ust. 1.
3. 
Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej może zwolnić z całości lub części opłaty za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie osobę o niskich dochodach, na jej wniosek.
4. 
Osoby, o których mowa w ust. 1, ubiegające się o zwolnienie z całości lub części opłaty za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie dołączają do wniosku, o którym mowa w ust. 3, dokumenty potwierdzające wysokość dochodów.
5. 
Opłatę za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Dowód wniesienia opłaty składa się dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż na 30 dni przed terminem egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
§  114. 
1. 
Arkusze egzaminacyjne z części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, karty odpowiedzi, karty oceny oraz dokumentację, o której mowa w § 106 ust. 1 i § 107 ust. 1, a także zasady oceniania rozwiązań zadań, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 2 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r., przechowuje okręgowa komisja egzaminacyjna przez okres 6 miesięcy, licząc od dnia ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, określonego w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r.
2. 
Upoważnienia, o których mowa w art. 44zzzl ust. 1 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r., oraz wnioski o ich udzielenie lub przedłużenie, o których mowa w § 76 ust. 1 i 2 oraz § 93 ust. 1 i 2, deklaracje oraz protokoły, o których mowa w § 90 ust. 4 i § 110 ust. 4, przechowuje okręgowa komisja egzaminacyjna przez okres 5 lat, licząc od dnia ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, określonego w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r.
§  115. 
Dyrektor szkoły, placówki lub centrum umożliwia osobom upoważnionym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej lub dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej przeprowadzenie na terenie szkoły, placówki lub centrum próbnego zastosowania propozycji zadań egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.