[Asystent techniczny przy części praktycznej egzaminu zawodowego] - Art. 44zzzia. - System oświaty. - Dz.U.2022.2230 t.j. - OpenLEX

Art. 44zzzia. - [Asystent techniczny przy części praktycznej egzaminu zawodowego] - System oświaty.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2230 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 listopada 2022 r.
Art.  44zzzia.  [Asystent techniczny przy części praktycznej egzaminu zawodowego]
1. 
W przeprowadzaniu części praktycznej egzaminu zawodowego, której rezultatem końcowym wykonania zadania lub zadań egzaminacyjnych jest wyrób lub usługa, może brać udział asystent techniczny.
2. 
Asystentem technicznym może być nauczyciel lub osoba niebędąca nauczycielem, wskazana przez odpowiednio dyrektora szkoły, placówki lub centrum, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy - Prawo oświatowe, pracodawcę lub podmiot prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy, o którym mowa w art. 117 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe.