[Przyuczenie do pracy dorosłych] - Art. 53d. - Promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy. - Dz.U.2022.690 t.j. - OpenLEX

Art. 53d. - [Przyuczenie do pracy dorosłych] - Promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.690 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 października 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  53d.  [Przyuczenie do pracy dorosłych]
1. 
Program przyuczenia do pracy dorosłych uwzględnia w szczególności standardy kwalifikacji zawodowych dostępne w bazach danych prowadzonych przez ministra właściwego do spraw pracy lub wymagania określone w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego.
2. 
Przyuczenie do pracy dorosłych kończy się egzaminem sprawdzającym przeprowadzanym przez komisję egzaminacyjną izby rzemieślniczej, instytucję szkoleniową wpisaną do rejestru prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy lub inną instytucję uprawnioną do przeprowadzania egzaminów wskazaną przez starostę.
3. 
Przyuczenie do pracy dorosłych może kończyć się egzaminem zawodowym przeprowadzanym przez okręgową komisję egzaminacyjną, jeżeli program przyuczenia do pracy uwzględnia wymagania określone w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie szkolnictwa branżowego.
4. 
Uczestnik przyuczenia do pracy dorosłych, który zdał:
1)
egzamin sprawdzający, o którym mowa w ust. 2 z wynikiem pozytywnym, otrzymuje zaświadczenie potwierdzające nabyte umiejętności lub
2)
egzamin, o którym mowa w ust. 3, otrzymuje certyfikat kwalifikacji zawodowej.