[Laureaci i finaliści turniejów lub olimpiad tematycznych] - Art. 44zzze. - System oświaty. - Dz.U.2022.2230 t.j. - OpenLEX

Art. 44zzze. - [Laureaci i finaliści turniejów lub olimpiad tematycznych] - System oświaty.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2230 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 listopada 2022 r.
Art.  44zzze.  [Laureaci i finaliści turniejów lub olimpiad tematycznych]
1. 
Laureat i finalista turnieju lub olimpiady tematycznej związanych z wybraną dziedziną wiedzy, wymienionych w wykazie, o którym mowa w art. 44zzzw, są zwolnieni z części pisemnej egzaminu zawodowego.
2. 
Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, następuje na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w art. 44zzzi ust. 3.
3. 
Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne z uzyskaniem z części pisemnej egzaminu zawodowego najwyższego wyniku.