[Czas trwania egzaminu zawodowego] - Art. 44zzzm. - System oświaty. - Dz.U.2022.2230 t.j. - OpenLEX

Art. 44zzzm. - [Czas trwania egzaminu zawodowego] - System oświaty.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2230 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 listopada 2022 r.
Art.  44zzzm.  [Czas trwania egzaminu zawodowego]
1. 
Część pisemna egzaminu zawodowego trwa nie krócej niż 45 minut i nie dłużej niż 90 minut.
2. 
Część praktyczna egzaminu zawodowego trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut.
3. 
Czas trwania części pisemnej i części praktycznej egzaminu zawodowego określa się w informatorze, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 3.