[Delegacja ustawowa - szczegółowe warunki przygotowania zawodowego dorosłych] - Art. 53m. - Promocja zatrudnienia i instytucje... - Dz.U.2022.690 t.j. - OpenLEX

Art. 53m. - [Delegacja ustawowa - szczegółowe warunki przygotowania zawodowego dorosłych] - Promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.690 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 stycznia 2023 r. do: 31 maja 2023 r.
Art.  53m.  [Delegacja ustawowa - szczegółowe warunki przygotowania zawodowego dorosłych]

Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki, sposób i tryb organizowania przygotowania zawodowego dorosłych, sposób refundowania pracodawcy wydatków poniesionych na uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych i wypłacania premii, kwalifikacje wymagane od opiekunów uczestników przygotowania zawodowego dorosłych, wzór zaświadczenia o ukończeniu przygotowania zawodowego dorosłych, warunki i tryb przeprowadzania egzaminu sprawdzającego oraz wzór wydawanego zaświadczenia, mając na uwadze efektywność tej formy pozyskiwania kwalifikacji i umiejętności zawodowych, a także konieczność zapewnienia zgodności udzielania pomocy z zasadami przyznawania pomocy de minimis.