Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.910

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 sierpnia 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 9 lipca 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych

Na podstawie art. 53m ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675 i 829) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych (Dz. U. Nr 61, poz. 502) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) dokonywanie wyboru instytucji, w których może być przeprowadzony egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, egzamin czeladniczy lub egzamin sprawdzający;";

2) w § 6:
a) w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) listę proponowanych instytucji, w których może być przeprowadzony egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, egzamin czeladniczy lub egzamin sprawdzający;",

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, pracodawca dołącza:

1) zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis, w zakresie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.);

2) informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.",

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Starosta albo pracodawca w razie potrzeby występuje do komisji egzaminacyjnej izby rzemieślniczej o przeprowadzenie egzaminu czeladniczego dla uczestników przygotowania zawodowego dorosłych prowadzonego w formie praktycznej nauki zawodu dorosłych, o którym mowa w art. 53c ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwanej dalej "ustawą".",

d) dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu:

"6. W przypadku przygotowania zawodowego dorosłych prowadzonego w formie praktycznej nauki zawodu dorosłych kończącego się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie, o którym mowa w art. 53c ust. 2 ustawy, lub przygotowania zawodowego dorosłych prowadzonego w formie przyuczenia do pracy dorosłych kończącego się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie, o którym mowa w art. 53d ust. 3 ustawy, jeżeli program przyuczenia do pracy uwzględnia wymagania określone w podstawie programowej kształcenia w zawodach, starosta przekazuje do okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych informację, w której podane są:

1) liczba uczestników;

2) nazwa i symbol cyfrowy zawodu oraz nazwy kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie, w zakresie których jest prowadzone przygotowanie zawodowe dorosłych, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), a także oznaczenie tych kwalifikacji, zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach;

3) planowany termin zakończenia przygotowania zawodowego.

7. Starosta przekazuje środki Funduszu Pracy na pokrycie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne dla uczestników przygotowania zawodowego dorosłych ustalonych w sposób oraz w wysokości określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.";

3) w § 9 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Starosta przed zawarciem umowy, o której mowa w ust. 2, ustala z wybraną instytucją, w której może być przeprowadzony egzamin, możliwość przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, egzaminu czeladniczego lub egzaminu sprawdzającego.";

4) w § 10 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) nazwę i symbol cyfrowy zawodu oraz nazwy kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, a także oznaczenie tych kwalifikacji, zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach, lub nazwę i symbol cyfrowy zawodu, zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 36 ust. 8 ustawy;";

5) w § 16:
a) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) na 2 miesiące przed zakończeniem programu przygotowania zawodowego dorosłych składa w instytucji wskazanej do przeprowadzenia egzaminu wniosek o dopuszczenie do egzaminu przewidzianego w programie, a w przypadku egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do wniosku składanego w okręgowej komisji egzaminacyjnej dołącza deklarację dotyczącą przystąpienia do tego egzaminu, zawierającą:

a) imię (imiona) i nazwisko uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych,

b) datę i miejsce urodzenia uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych,

c) numer PESEL uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

d) adres zamieszkania uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych,

e) nazwę i symbol cyfrowy zawodu oraz nazwę kwalifikacji, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w zakresie której uczestnik zamierza zdawać egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, a także oznaczenie tej kwalifikacji, zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach;",

b) po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

"5a) po ukończeniu przygotowania zawodowego dorosłych przekazuje do okręgowej komisji egzaminacyjnej zaświadczenie o ukończeniu przygotowania zawodowego - jeżeli zamierza przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie;",

c) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) okazuje staroście oraz pracodawcy po zakończeniu przygotowania zawodowego dorosłych odpowiednio: świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, świadectwo czeladnicze albo zaświadczenie potwierdzające nabyte umiejętności.";

6) w § 19 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) liczbę i odsetek osób, które rozpoczęły oraz które ukończyły program przygotowania zawodowego dorosłych i zdobyły odpowiednie świadectwo, dyplom lub zaświadczenie, według formy przygotowania zawodowego dorosłych, miejsca zamieszkania, wieku, poziomu wykształcenia, czasu pozostawania bez pracy i przynależności do poszczególnych grup ryzyka na rynku pracy;";

7) uchyla się § 23;
8) § 27 otrzymuje brzmienie:

"§ 27. Po zakończeniu realizacji programu przygotowania zawodowego dorosłych w formie przyuczenia do pracy dorosłych starosta kieruje uczestnika na egzamin sprawdzający do komisji egzaminacyjnej izby rzemieślniczej lub instytucji szkoleniowej wskazanej przez starostę, wpisanej do rejestru prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy, wyłonionej z zachowaniem zasad określonych w przepisach dotyczących wydatkowania środków publicznych, zwanej dalej "instytucją egzaminującą".";

9) uchyla się § 29;
10) załączniki nr 1 i 2 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Do spraw związanych z organizacją przygotowania zawodowego dorosłych, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

.............................................

(pieczątka pracodawcy)

ZAŚWIADCZENIE

o ukończeniu przygotowania zawodowego dorosłych

Pan(i) ................................................................................................................................................................

(imię/imiona i nazwisko) (nr PESEL1))

ur. dnia ............................ ................ r. w .............................................., woj. ................................................,

w okresie od dnia ....................... do dnia ................................. uczestniczył(a) w zajęciach przygotowania

zawodowego dorosłych w formie praktycznej nauki zawodu dorosłych / przyuczenia do pracy dorosłych2)

realizowanych przez ...........................................................................................................................................

(nazwa i adres pracodawcy)

w obrębie zawodu ..............................................................................................................................................

(nazwa i symbol cyfrowy zawodu3))

i wykonywał(a) następujące zadania zawodowe:

1) ....................................................................................................................................................................

2) ....................................................................................................................................................................

3) ....................................................................................................................................................................

4) ....................................................................................................................................................................

5) ....................................................................................................................................................................

6) ....................................................................................................................................................................

7) ....................................................................................................................................................................

8) ....................................................................................................................................................................

9) ....................................................................................................................................................................

10) ....................................................................................................................................................................

Zgodnie z programem przygotowanie zawodowe objęło zajęcia teoretyczne z zakresu

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

prowadzone przez pracodawcę/instytucję szkoleniową2):

..........................................................................................................................................................................

(nazwa i adres instytucji szkoleniowej, nr RIS, nr REGON)

Zaświadczenie wydano zgodnie z § 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2009 r.

w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych (Dz. U. Nr 61, poz. 502 oraz z 2013 r. poz. 910).

Nr rejestru ............................

............................................, dnia .............. r.

(miejscowość)

............................................................................................

(pieczątka i podpis osoby upoważnionej przez pracodawcę)

__________________________

1) W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL należy wpisać serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego

tożsamość.

2) Niepotrzebne skreślić.

3) Należy wpisać nazwę i symbol cyfrowy zawodu oraz nazwy kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie zgodnie z klasyfikacją zawodów

szkolnictwa zawodowego określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) albo nazwę i symbol cyfrowy zawodu zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności dla

potrzeb rynku pracy określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675 i 829).

ZAŁĄCZNIK  2

WZÓR

.................................................

(pieczątka instytucji egzaminującej)

ZAŚWIADCZENIE

potwierdzające nabyte umiejętności

Pan(i) ..............................................................................................................................................................................

(imię/imiona i nazwisko) (nr PESEL1))

ur. dnia ............................ ................. r. w ................................................., woj. .........................................................,

w dniu ..................................... zdał(a) egzamin sprawdzający przed komisją powołaną przez ...................................

........................................................................................................................................................................................

(nazwa instytucji egzaminującej)

w obrębie zawodu ..........................................................................................................................................................

(nazwa i symbol cyfrowy zawodu2))

i uzyskał(a) potwierdzenie nabycia umiejętności:

1) ..................................................................................................................................................................................
2) ..................................................................................................................................................................................
3) ..................................................................................................................................................................................
4) ..................................................................................................................................................................................
5) ..................................................................................................................................................................................
6) ..................................................................................................................................................................................
7) ..................................................................................................................................................................................
8) ..................................................................................................................................................................................
9) ..................................................................................................................................................................................
10) ..................................................................................................................................................................................

Zaświadczenie wydano zgodnie z § 30 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2009 r.

w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych (Dz. U. Nr 61, poz. 502 oraz z 2013 r. poz. 910).

Nr rejestru ..............................

......................................, dnia ............... r.

(miejscowość)

.........................................................................................................

(pieczątka i podpis osoby upoważnionej przez instytucję egzaminującą)

______________________________

1) W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL należy wpisać serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego

tożsamość.

2) Należy wpisać nazwę i symbol cyfrowy zawodu oraz nazwy kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie zgodnie z klasyfikacją zawodów

szkolnictwa zawodowego określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) albo nazwę i symbol cyfrowy zawodu zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności dla

potrzeb rynku pracy określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675 i 829).

)

1 Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 248, poz. 1485).