[Wyniki egzaminu zawodowego] - Art. 44zzzo. - System oświaty. - Dz.U.2022.2230 t.j. - OpenLEX

Art. 44zzzo. - [Wyniki egzaminu zawodowego] - System oświaty.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2230 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 listopada 2022 r.
Art.  44zzzo.  [Wyniki egzaminu zawodowego]
1. 
Wynik z części pisemnej oraz wynik z części praktycznej egzaminu zawodowego ustala dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej na podstawie liczby punktów uzyskanych przez zdającego:
1)
w części pisemnej - po odczytaniu odpowiedzi zapisanych i zarchiwizowanych w elektronicznym systemie przeprowadzania egzaminu zawodowego;
2)
w części praktycznej - po elektronicznym odczytaniu karty oceny.
2. 
Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:
1)
z części pisemnej - co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania oraz
2)
z części praktycznej - co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.
3. 
Dla zdającego, który zdał egzamin zawodowy, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala wynik egzaminu zawodowego według wzoru:

W = 0,3 x Wp + 0,7 x Wpr

w którym poszczególne symbole oznaczają:

W - wynik z egzaminu zawodowego,

Wp - wynik z części pisemnej egzaminu zawodowego,

Wpr - wynik z części praktycznej egzaminu zawodowego.

4. 
Zdający, który zdał egzamin zawodowy, otrzymuje certyfikat kwalifikacji zawodowej wydany przez okręgową komisję egzaminacyjną.
5. 
Zdający, który nie zdał egzaminu zawodowego, otrzymuje informację o wynikach z poszczególnych części tego egzaminu opracowaną przez okręgową komisję egzaminacyjną.
6. 
Dla zdających, którzy zdali egzaminy zawodowe ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala końcowy wynik egzaminów zawodowych według wzoru:

w którym poszczególne symbole oznaczają:

Wk - wynik końcowy z egzaminów zawodowych,

Kn - wynik z egzaminu zawodowego z kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie,

n - liczba kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie.

7. 
W przypadku gdy uczeń lub słuchacz, o którym mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1 i 2, został zwolniony z obowiązku przystąpienia do części pisemnej lub części praktycznej egzaminu zawodowego w przypadku, o którym mowa w art. 44zzzga ust. 4, dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub słuchaczowi, a w przypadku niepełnoletniego ucznia lub słuchacza - jego rodzicom, informację o szczegółowych wynikach egzaminu zawodowego opracowaną przez okręgową komisję egzaminacyjną.