[Przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie] - Art. 302. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo... - Dz.U.2017.60 - OpenLEX

Art. 302. - [Przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie] - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.60

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  302.  [Przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie]
1.  41
 Uczniowie, którzy w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 rozpoczęli naukę w dotychczasowym czteroletnim technikum przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie zgodnie z przepisami rozdziału 3b ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
2. 
Uczniowie, którzy przed rokiem szkolnym 2017/2018 rozpoczęli naukę w dotychczasowym czteroletnim technikum przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie zgodnie z przepisami rozdziału 3b ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym.
3. 
Uczniowie, o których mowa w ust. 2, którzy nie uzyskali promocji do klasy programowo wyższej i powtarzają naukę, przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie zgodnie z przepisami rozdziału 3b ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
4. 
Uczniowie klas dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowej szkole I stopnia przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, o którym mowa w rozdziale 3b ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym.
5.  42
 Uczniowie i słuchacze szkół policealnych, którzy rozpoczęli naukę przed rokiem szkolnym 2017/2018, przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie zgodnie z przepisami rozdziału 3b ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r.
41 Art. 302 zmieniony przez art. 41 pkt 19 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. (Dz.U.2018.2245) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 września 2019 r.
42 Art. 302 ust. 5 dodany przez art. 87 pkt 4 ustawy z dnia 27 października 2017 r. (Dz.U.2017.2203) zmieniającej nin. ustawę z dniem 14 grudnia 2017 r.