Statystyka budowlana.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.65.514

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 września 1930 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 10 września 1930 r.
o statystyce budowlanej.

Na podstawie art. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 21 października 1919 r. o organizacji statystyki administracyjnej (Dz. U. R. P. Nr. 85, poz. 464) w brzmieniu ustalonem ustawą z dnia 1 czerwca 1923 r. (Dz. U. R. P. Nr. 60, poz. 436) zarządza się co następuje:
Instytucje i osoby, wskazane w § 2 niniejszego rozporządzenia, są obowiązane do składania Głównemu Urzędowi Statystycznemu sprawozdań o ruchu budowlanym, zawierających dane: a) o rozpoczęciu budowy na placu budynków nowych względnie nadbudowy, dobudowy lub przebudowy budynków, b) o zakończeniu budowy tychże budynków, c) o budynkach znajdujących się w budowie, oraz d) o budynkach wycofanych z użytkowania wskutek swego stanu, zawalenia się, pożaru, rozbiórki i t. p.
Obowiązek składania sprawozdań o ruchu budowlanymi ciąży na:
a)
wojewódzkich władzach administracji ogólnej,
b)
władzach przemysłowych I instancji,
c)
okręgowych szefostwach budownictwa wojskowego,
d)
Zarządzie "Funduszu Kwaterunku Wojskowego",
e)
dyrekcjach okręgowych kolei państwowych,
f)
dyrekcjach poczt i telegrafów,
g)
w miastach liczących powyżej 25.000 mieszkańców, oraz w tych miastach, które oznaczy Główny Urząd Statystyczny, na kierownikach wydziałów statystycznych względnie wydziałów budowlanych, względnie na osobach, które magistrat miasta upoważni, do wykonywania czynności wymienionych w§ 1,
h)
w uzdrowiskach, uznanych za posiadające charakter użyteczności publicznej, na przewodniczących wydziałów wykonawczych komisyj uzdrowiskowych,
i)
w wydziałach powiatowych - na osobach, którym wydział powiatowy poleci wykonywanie czynności, wymienionych w § 1, a w zarządach gmin wiejskich, które oznaczy Główny Urząd Statystyczny - na przełożonych zarządów.
Instytucje i osoby, wymienione w § 2, przedkładają sprawozdania, o których mowa w § 1, wyłącznie dla budynków, które stosownie do obowiązujących przepisów podlegają bezpośredniemu nadzorowi danej instytucji lub osoby.
Dla rejestracji danych, o których mowa w § 1, instytucje i osoby, wymienione w § 2, winny zaprowadzić księgi notowań według wzorów uzgodnionych z Głównym Urzędem Statystycznym.
Sprawozdania, p których mowa w § 1, sporządzane są według wzoru i instrukcyj, wydanych przez Główny Urząd Statystyczny. Sprawozdania te winny być nadsyłane bezpośrednio do Głównego Urzędu Statystycznego w terminach:
a)
przez instytucje i osoby, wymienione w § 2 lit. "a-f" i ""h-i", co kwartał, najpóźniej w ciągu dni 15 po upływie kwartału sprawozdawczego;
b)
przez instytucje i osoby wymienione w § 2 lit "g" - co miesiąc, najpóźniej do siódmego dnia po upływie miesiąca sprawozdawczego.
Osoby, wymienione w § 2 lit. "g-i", winne wykroczenia przeciw przepisom niniejszego rozporządzenia, ulegną karze na podstawie art. 5 ustawy z dnia 21 października 1919 r. o organizacji statystyki administracyjnej (Dz. U. R. P. Nr. 85, poz. 464) w brzmieniu art. 3 ustawy z dnia 1 czerwca 1923 r. (Dz. U. R. P. Nr. 60, poz. 436).
Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Robót Publicznych.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.