§ 1. - Statystyka budowlana.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.65.514

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 września 1930 r.
§  1.
Instytucje i osoby, wskazane w § 2 niniejszego rozporządzenia, są obowiązane do składania Głównemu Urzędowi Statystycznemu sprawozdań o ruchu budowlanym, zawierających dane: a) o rozpoczęciu budowy na placu budynków nowych względnie nadbudowy, dobudowy lub przebudowy budynków, b) o zakończeniu budowy tychże budynków, c) o budynkach znajdujących się w budowie, oraz d) o budynkach wycofanych z użytkowania wskutek swego stanu, zawalenia się, pożaru, rozbiórki i t. p.