Statystyka budowlana.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.46.345

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1949 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 2 sierpnia 1949 r.
w sprawie statystyki budowlanej.

Na podstawie art. 7 i 15 dekretu z dnia 31 lipca 1946 r. o organizacji statystyki państwowej i o Głównym Urzędzie Statystycznym (Dz. U. R. P. z 1946 r. Nr 41, poz. 239 i z 1947 r. Nr 65, poz. 393) zarządza się, co następuje:
Obowiązek składania sprawozdań o ruchu budowlanym ciąży na:
1)
zarządach miejskich w miastach wydzielonych;
2)
wydziałach powiatowych;
3)
wydziałach wykonawczych komisji uzdrowiskowych;
4)
dyrekcjach okręgowych kolei państwowych;
5)
okręgowych urzędach górniczych;
6)
urzędach morskich.
Sprawozdania te zawierają dane:
1)
o rozpoczęciu budowy nowych budynków naziemnych bądź odbudowy, nadbudowy, dobudowy lub przebudowy tych budynków;
2)
o zakończeniu budowy (nowej budowy, odbudowy, nadbudowy, dobudowy, przebudowy) tych budynków;
3)
o wycofaniu z użytkowania budynków lub ich części wskutek zawalenia się, pożaru, rozbiórki lub uniedostępnienia przez władze na podstawie przepisów prawa budowlanego.
Władze wymienione w § 1 pkt 1, 2 i 3 składają sprawozdania dotyczące wszystkich budynków znajdujących się na obszarze im podległym z wyjątkiem budynków wymienionych w ust. 2.

Władze wymienione w § 1 pkt 4, 5 i 6 składają sprawozdania co do tych budynków, dla których właściwe są do wydawania pozwoleń budowlanych w pierwszej instancji stosownie do obowiązujących przepisów.

Urzędy zatwierdzające projekty robót budowlanych, z wyjątkiem urzędów wymienionych w § 1 pkt 4, 5 i 6, przesyłają właściwym terytorialnie zarządom miejskim, wydziałom powiatowym bądź wydziałom wykonawczym komisji uzdrowiskowych dane niezbędne do sporządzenia sprawozdania.
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych obowiązany jest do składania Głównemu Urzędowi Statystycznemu sprawozdań o dokonanych zgłoszeniach do ubezpieczenia budynków, położonych na obszarze gmin wiejskich.
W celu wykonania ciążących na nich zadań sprawozdawczych przedstawiciele władz wymienionych w § 1 pkt 1, 2 i 3 mają prawo wstępu na wszelkie budowy oraz żądania od budującego danych, potrzebnych do sporządzenia sprawozdań.
Sprawozdania, o których mowa w § 2, sporządza się według wzorów i instrukcji wydanych przez Główny Urząd Statystyczny po uzgodnieniu z Ministrem Administracji Publicznej i Ministrem Budownictwa, zaś sprawozdania, o których mowa w § 5 - po uzgodnieniu z Ministrem Skarbu.
Sprawozdania przesyła się bezpośrednio do Głównego Urzędu Statystycznego co kwartał w ciągu 14 dni po upływie kwartału sprawozdawczego z wyjątkiem sprawozdań zarządów miejskich miast liczących powyżej 20.000 mieszkańców, które przesyła się co miesiąc w ciągu 7 dni po upływie miesiąca sprawozdawczego.
Przepisów niniejszego rozporządzenia nie stosuje się do budynków wojskowych i budynków Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Dane statystyczne dotyczące tych budynków będą składane Głównemu Urzędowi Statystycznemu według zasad ustalonych odrębnie.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Przewodniczącemu Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w porozumieniu z Ministrami: Administracji Publicznej, Budownictwa i Skarbu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 1949 r.

Równocześnie traci moc obowiązującą rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1930 r. o statystyce budowlanej (Dz. U. R. P. Nr 65, poz. 514).