§ 2. - Statystyka budowlana.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.65.514

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 września 1930 r.
§  2.
Obowiązek składania sprawozdań o ruchu budowlanymi ciąży na:
a)
wojewódzkich władzach administracji ogólnej,
b)
władzach przemysłowych I instancji,
c)
okręgowych szefostwach budownictwa wojskowego,
d)
Zarządzie "Funduszu Kwaterunku Wojskowego",
e)
dyrekcjach okręgowych kolei państwowych,
f)
dyrekcjach poczt i telegrafów,
g)
w miastach liczących powyżej 25.000 mieszkańców, oraz w tych miastach, które oznaczy Główny Urząd Statystyczny, na kierownikach wydziałów statystycznych względnie wydziałów budowlanych, względnie na osobach, które magistrat miasta upoważni, do wykonywania czynności wymienionych w§ 1,
h)
w uzdrowiskach, uznanych za posiadające charakter użyteczności publicznej, na przewodniczących wydziałów wykonawczych komisyj uzdrowiskowych,
i)
w wydziałach powiatowych - na osobach, którym wydział powiatowy poleci wykonywanie czynności, wymienionych w § 1, a w zarządach gmin wiejskich, które oznaczy Główny Urząd Statystyczny - na przełożonych zarządów.