[Właściwość sejmiku województwa] - Art. 18. - Samorząd województwa. - Dz.U.2022.2094 t.j. - OpenLEX

Art. 18. - [Właściwość sejmiku województwa] - Samorząd województwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2094 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 października 2022 r.
Art.  18.  [Właściwość sejmiku województwa]

Do wyłącznej właściwości sejmiku województwa należy:

1)
stanowienie aktów prawa miejscowego, w szczególności:
a)
statutu województwa,
b)
zasad gospodarowania mieniem wojewódzkim,
c)
zasad i trybu korzystania z wojewódzkich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej;
2)
uchwalanie strategii rozwoju województwa;
3)
uchwalanie planu zagospodarowania przestrzennego;
4)
podejmowanie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej;
5)
podejmowanie uchwały w sprawie szczegółowości układu wykonawczego budżetu województwa, z zastrzeżeniem, że szczegółowość ta nie może być mniejsza niż określona w odrębnych przepisach;
6)
uchwalanie budżetu województwa;
7)
określanie zasad udzielania dotacji przedmiotowych i podmiotowych z budżetu województwa;
8)
(uchylony);
9)
rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu województwa, sprawozdań finansowych województwa oraz sprawozdań z wykonywania wieloletnich programów województwa;
10)
podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium zarządowi województwa z tytułu wykonania budżetu województwa;
10a)
rozpatrywanie raportu o stanie województwa oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi województwa wotum zaufania z tego tytułu;
11)
uchwalanie, w granicach określonych ustawami, przepisów dotyczących podatków i opłat lokalnych;
12)
podejmowanie uchwał w sprawie powierzenia zadań samorządu województwa innym jednostkom samorządu terytorialnego;
13)
uchwalanie "Priorytetów współpracy zagranicznej województwa";
14)
podejmowanie uchwał w sprawie uczestnictwa w międzynarodowych zrzeszeniach regionalnych i innych formach współpracy regionalnej;
15)
wybór i odwołanie zarządu województwa oraz ustalanie wynagrodzenia marszałka województwa;
16)
rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu województwa, w tym w szczególności z działalności finansowej i realizacji programów, o których mowa w pkt 2;
17)
powoływanie i odwoływanie, na wniosek marszałka województwa, skarbnika województwa, który jest głównym księgowym budżetu województwa;
18)
podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia stowarzyszeń i fundacji oraz ich rozwiązywania, a także przystępowania do nich lub występowania z nich;
19)
podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych województwa dotyczących:
a)
zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała sejmiku województwa jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad zarząd może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą sejmiku województwa,
b)
emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
c)
zaciągania długoterminowych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747 i 1768),
d)
ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez zarząd województwa oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez zarząd województwa w roku budżetowym,
e)
tworzenia spółek prawa handlowego lub spółdzielni i przystępowania do nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów, a także obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji,
f)
tworzenia, przekształcania i likwidowania wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
g)
wyrażenia zgody na zawarcie umowy, o której mowa w art. 59a ust. 1;
19a)
podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów;
20)
podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami i statutem województwa do kompetencji sejmiku województwa;
21)
uchwalanie przepisów dotyczących organizacji wewnętrznej oraz trybu pracy organów samorządu województwa.