[Tytuły zobowiązań sektora finansów publicznych, tworzących państwowy dług publiczny (tzw. tytuły dłużne)] - Art. 72. - Finanse... - Dz.U.2022.1634 t.j. - OpenLEX

Art. 72. - [Tytuły zobowiązań sektora finansów publicznych, tworzących państwowy dług publiczny (tzw. tytuły dłużne)] - Finanse publiczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1634 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 września 2022 r. do: 7 grudnia 2022 r.
Art.  72.  [Tytuły zobowiązań sektora finansów publicznych, tworzących państwowy dług publiczny (tzw. tytuły dłużne)]
1. 
Państwowy dług publiczny obejmuje zobowiązania sektora finansów publicznych z następujących tytułów:
1)
wyemitowanych papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne;
2)
zaciągniętych kredytów i pożyczek;
3)
przyjętych depozytów;
4)
wymagalnych zobowiązań:
a)
wynikających z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych,
b)
uznanych za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych będącą dłużnikiem.
1a. 
Tytuły dłużne, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, obejmują zobowiązania finansowe wynikające ze stosunków prawnych, które nazwą odpowiadają tym tytułom dłużnym, oraz z innych stosunków prawnych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do skutków wynikających z papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne, umów kredytów i pożyczek oraz przyjętych depozytów.
2. 
Minister Finansów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym rodzaje zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych, uwzględniając podstawowe kategorie przedmiotowe i podmiotowe zadłużenia oraz okresy zapadalności.