Art. 12. - [Zakres właściwości rady powiatu] - Samorząd powiatowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.107 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 stycznia 2024 r.
Art.  12.  [Zakres właściwości rady powiatu]

Do wyłącznej właściwości rady powiatu należy:

1)
stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu;
2)
wybór i odwołanie zarządu oraz ustalanie wynagrodzenia jego przewodniczącego;
3)
powoływanie i odwoływanie, na wniosek starosty, skarbnika powiatu, będącego głównym księgowym budżetu powiatu;
4)
stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu, w tym z działalności finansowej;
5)
uchwalanie budżetu powiatu;
6)
rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla zarządu z tego tytułu;
6a)
rozpatrywanie raportu o stanie powiatu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wotum zaufania dla zarządu z tego tytułu;
7)
podejmowanie uchwał w sprawach wysokości podatków i opłat w granicach określonych ustawami;
8)
podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących:
a)
zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady powiatu jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad zarząd może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady powiatu,
b)
emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
c)
zaciągania długoterminowych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.),
d)
ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez zarząd oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez zarząd w roku budżetowym,
e)
zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę,
f)
tworzenia i przystępowania do związków, stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni oraz ich rozwiązywania lub występowania z nich,
g)
tworzenia i przystępowania do spółek, ich rozwiązywania i występowania z nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji,
h)
współdziałania z innymi powiatami i z gminami, jeżeli związane jest to z koniecznością wydzielenia majątku,
i)
tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
j)
wyrażenia zgody na zawarcie umowy, o której mowa w art. 50a ust. 1;
8a)
podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej oraz w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych, o których mowa w art. 5;
9)
określanie wysokości sumy, do której zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania;
9a)
podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych;
9b)
uchwalanie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego;
9c)
uchwalanie powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy;
9ca)
przyjmowanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
9d)
dokonywanie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu;
10)
podejmowanie uchwał w sprawach herbu powiatu i flagi powiatu;
10a)
podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów;
11)
podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu.