Rozliczenie z uczestnikami Społecznego Funduszu Oszczędnościowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1954.31.123

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 lipca 1954 r.

DEKRET
z dnia 25 czerwca 1954 r.
w sprawie rozliczenia z uczestnikami Społecznego Funduszu Oszczędnościowego.

W celu uporządkowania Społecznego Funduszu Oszczędnościowego oraz usprawnienia rozliczenia z uczestnikami Funduszu stanowi się, co następuje:

Wkłady oszczędnościowe Społecznego Funduszu Oszczędnościowego konwertuje się na wniosek uczestnika zgłoszony do dnia 31 marca 1955 r. - na zasadach i w wysokości określonych niniejszym dekretem - na obligacje Narodowej Pożyczki Rozwoju Sił Polski, wypuszczonej na podstawie dekretu z dnia 18 czerwca 1951 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 257).

Wkład Społecznego Funduszu Oszczędnościowego w rozumieniu niniejszego dekretu obejmuje również kwoty nie podjęte do dnia wejścia w życie niniejszego dekretu na podstawie art. 14 ustawy z dnia 30 stycznia 1948 r. o obowiązku społecznego oszczędzania.

1.
Wkłady uczestników Społecznego Funduszu Oszczędnościowego - funduszu C - konwertuje się w pełnej wysokości.
2.
Konwersję wkładów uczestników Społecznego Funduszu Oszczędnościowego - funduszów A, B i D - przeprowadza się w pełnej wysokości, jeżeli uczestnik nie zalega z zapłatą niżej wymienionych należności:
a)
składek Społecznego Funduszu Oszczędnościowego,
b)
podatków, opłat i innych świadczeń publiczno-prawnych na rzecz Państwa oraz składek ubezpieczeniowych Państwowego Zakładu Ubezpieczeń w ubezpieczeniu obowiązkowym, przypadających za okres do dnia 31 grudnia 1953 r.,
c)
opłat elektryfikacyjnych i należności Państwowego Funduszu Ziemi, płatnych do dnia 31 grudnia 1953 r.
3.
Jeżeli uczestnik Społecznego Funduszu Oszczędnościowego - funduszów A, B i D - zalega z zapłatą którejkolwiek z należności wymienionych w ust. 2, konwersję jego wkładu przeprowadza się w wysokości zmniejszonej o sumę nie zapłaconych należności.
1.
Kwota wkładu nie objęta konwersją na podstawie art. 3 ust. 3 podlega zablokowaniu na specjalnym rachunku uczestnika w Powszechnej Kasie Oszczędności.
2.
Jeżeli zaległe należności, o których mowa w art. 3 ust. 2, zostaną zapłacone, Powszechna Kasa Oszczędności zwolni zablokowaną kwotę. W przypadku nieuiszczenia zaległych należności kwoty zablokowane przechodzą na własność Państwa z upływem terminu przedawnienia zaległych należności.
3.
Kwota zwolniona z rachunku zablokowanego (ust. 2) łącznie z wpłaconymi zaległymi składkami Społecznego Funduszu Oszczędnościowego będzie skonwertowana dodatkowo na obligacje Narodowej Pożyczki Rozwoju Sił Polski.

Minister Finansów wyda szczegółowe przepisy dotyczące przeprowadzania konwersji.

Nie podlegają konwersji i przechodzą na własność Państwa:

1)
wkłady Społecznego Funduszu Oszczędnościowego, co do których nie zgłoszono w terminie (art. 1) wniosku o konwersję, oraz wkłady powstałe z przychodów osiągniętych z przedsiębiorstw lub nieruchomości, przejętych na własność Państwa lub pod przymusowy zarząd państwowy,
2)
kwoty powstałe z oprocentowania Społecznego Funduszu Oszczędnościowego i przeznaczone na premiowanie wkładów, a nie wydatkowane do dnia wejścia w życie niniejszego dekretu.
1.
Traci moc ustawa z dnia 30 stycznia 1948 r. o obowiązku społecznego oszczędzania (Dz. U. z 1948 r. Nr 10, poz. 74, Nr 36, poz. 256 i Nr 52, poz. 415, z 1949 r. Nr 7, poz. 42 i Nr 21, poz. 136, z 1951 r. Nr 33, poz. 258, z 1952 r. Nr 12, poz. 72 i Nr 32, poz. 216).
2.
Rada Ministrów ustali, w jakim zakresie pozostaje w mocy obowiązek uczestnika Społecznego Funduszu Oszczędnościowego - funduszów A, B i D - uiszczenia składek za okres do dnia 31 grudnia 1951 r.

Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.