Art. 3. - Rozliczenie z uczestnikami Społecznego Funduszu Oszczędnościowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1954.31.123

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 lipca 1954 r.
Art.  3.
1.
Wkłady uczestników Społecznego Funduszu Oszczędnościowego - funduszu C - konwertuje się w pełnej wysokości.
2.
Konwersję wkładów uczestników Społecznego Funduszu Oszczędnościowego - funduszów A, B i D - przeprowadza się w pełnej wysokości, jeżeli uczestnik nie zalega z zapłatą niżej wymienionych należności:
a)
składek Społecznego Funduszu Oszczędnościowego,
b)
podatków, opłat i innych świadczeń publiczno-prawnych na rzecz Państwa oraz składek ubezpieczeniowych Państwowego Zakładu Ubezpieczeń w ubezpieczeniu obowiązkowym, przypadających za okres do dnia 31 grudnia 1953 r.,
c)
opłat elektryfikacyjnych i należności Państwowego Funduszu Ziemi, płatnych do dnia 31 grudnia 1953 r.
3.
Jeżeli uczestnik Społecznego Funduszu Oszczędnościowego - funduszów A, B i D - zalega z zapłatą którejkolwiek z należności wymienionych w ust. 2, konwersję jego wkładu przeprowadza się w wysokości zmniejszonej o sumę nie zapłaconych należności.