Konwersja wkładów Społecznego Funduszu Oszczędnościowego na obligacje Narodowej Pożyczki Rozwoju Sił Polski.

Monitor Polski

M.P.1954.A-68.859

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 grudnia 1954 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 10 lipca 1954 r.
w sprawie konwersji wkładów Społecznego Funduszu Oszczędnościowego na obligacje Narodowej Pożyczki Rozwoju Sił Polski. *

Na podstawie art. 5 dekretu z dnia 25 czerwca 1954 r. w sprawie rozliczenia z uczestnikami Społecznego Funduszu Oszczędnościowego (Dz. U. Nr 31, poz. 123) oraz na podstawie art. 2 ust. 2 dekretu z dnia 3 lutego 1947 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 1951 Nr 9, poz. 73) zarządza się, co następuje:
Konwersja wkładów oszczędnościowych Społecznego Funduszu Oszczędnościowego (SFO) następuje na wniosek uczestnika Funduszu lub jego spadkobierców, złożony w terminie do dnia 31 marca 1955 r.

Konwersję przeprowadza Powszechna Kasa Oszczędności (PKO).

Wnioski o konwersję wkładów oszczędnościowych SFO składają:
1)
uczestnicy (spadkobiercy uczestników) funduszu A (prywatnego przemysłu, rzemiosła, handlu i usług), B (rolnictwa) i D (rybołówstwa morskiego) - do wydziału (oddziału) finansowego prezydium powiatowej (miejskiej, dzielnicowej) rady narodowej, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy w dniu złożenia wniosku;
2)
uczestnicy (spadkobiercy uczestników) funduszu C (pracy najemnej) - do oddziału wojewódzkiego PKO, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy w dniu złożeniu wniosku. Uczestnicy (spadkobiercy uczestników) SFO, zamieszkali lub przebywający za granicą, składają wnioski o konwersję za pośrednictwem urzędów konsularnych (dyplomatycznych) Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Uczestnicy funduszu C mogą składać wnioski o konwersję za pośrednictwem rad zakładowych (miejscowych) przy zakładzie pracy, w którym są zatrudnieni.

Wniosek o konwersję wkładów powinien być wypełniony na formularzu według załączonych wzorów (załączniki nr 1, 2 i 3) i zawierać następujące dane:
1)
imię, nazwisko, imię ojca i datę urodzenia uczestnika SFO,
2)
imię, nazwisko i dokładny obecny adres wnioskodawcy,
3)
oznaczenie źródeł przychodu, z których powstał wkład SFO - funduszów A i D, podlegający konwersji.

We wniosku o konwersję wkładów SFO - funduszów A, B i D należy ponadto wymienić organy finansowe (urzędy skarbowe, wydziały (oddziały) finansowe prezydiów powiatowych (miejskich, dzielnicowych) rad narodowych, prezydia gminnych rad narodowych), do których wpłacane były składki SFO.

Do wniosku o konwersję należy dołączyć posiadaną książeczkę oszczędnościowo-inwestycyjną SFO, a w przypadku zagubienia lub nieotrzymania książeczki - należy we wniosku umieścić odpowiednią o tym wzmiankę. Uczestnicy (spadkobiercy uczestników) funduszów A, B i D załączają ponadto do wniosku:

1)
zaświadczenia organów finansowych, na których terenie działalności znajdują lub znajdowały się źródła przychodów, z których powstał wkład podlegający konwersji, stwierdzające, czy i w jakiej części przedsiębiorstwo lub nieruchomość przeszły na własność Państwa lub pod przymusowy zarząd państwowy oraz czy są i jakie zaległe należności uczestnika SFO z tytułów wymienionych w § 7 niniejszego zarządzenia, z wyjątkiem składek Państwowego Zakładu Ubezpieczeń w ubezpieczeniu obowiązkowym,
2)
zaświadczenia właściwych inspektoratów powiatowych (miejskich) Państwowego Zakładu Ubezpieczeń stwierdzające, czy są i jakie zaległe należności uczestnika SFO z tytułu składek w ubezpieczeniu obowiązkowym, przypadających za okres do dnia 31 grudnia 1953 r.

Zaświadczenia, o których mowa w paragrafie niniejszym, wydawane będą przez organy finansowe i inspektoraty Państwowego Zakładu Ubezpieczeń w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia żądania wydania zaświadczenia.

Formularze wniosków wydawane będą bezpłatnie przez prezydia powiatowych, miejskich i gminnych rad narodowych, oddziały i ekspozytury PKO, wydziały (oddziały) finansowe prezydiów powiatowych (miejskich, dzielnicowych) rad narodowych, rady zakładowe oraz przez urzędy konsularne (dyplomatyczne) Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Spadkobiercy uczestników SFO dołączają do wniosku o konwersję dokumenty, udowadniające ich prawa do spadku.

Uprawnienia do spadku małżonka, dzieci i rodziców uczestnika może zaświadczyć prezydium właściwej gminnej lub miejskiej (dzielnicowej) rady narodowej. Dalsi spadkobiercy powinni udowodnić swoje prawa spadkowe postanowieniem sądu o stwierdzeniu praw do spadku.

Nie podlegają konwersji wkłady, powstałe z przychodów osiągniętych z przedsiębiorstw lub nieruchomości, przejętych na własność Państwa lub pod przymusowy zarząd państwowy.
W przypadku przejęcia na własność Państwa lub pod przymusowy zarząd państwowy części przedsiębiorstwa lub nieruchomości - konwersji podlega tylko część wkładu, przypadająca na nie przejętą część przedsiębiorstwa lub nieruchomości.
W przypadku gdy uczestnik SFO - funduszu A, B lub D zalega z zapłatą należności z tytułu:
1)
podatków, opłat i innych świadczeń publiczno-prawnych oraz składek Państwowego Zakładu Ubezpieczeń w ubezpieczeniu obowiązkowym, przypadających za okres do dnia 31 grudnia 1953 r.,
2)
opłat elektryfikacyjnych i należności Państwowego Funduszu Ziemi, płatnych do dnia 31 grudnia 1953 r.,
3)
składek Społecznego Funduszu Oszczędnościowego, należnych za okres do dnia 31 grudnia 1951 r.,

suma wkładu, równa sumie nie zapłaconych należności z powyższych tytułów, podlega zablokowaniu na specjalnym rachunku uczestnika w PKO.

Wkłady uczestników SFO podlegają konwersji na obligacje Narodowej Pożyczki Rozwoju Sił Polski w stosunku 10 zł wartości imiennej obligacji za 10 zł wkładu.
Kwoty wkładu, zablokowane na podstawie § 7, będą zwolnione przez PKO do konwersji po zapłaceniu wszystkich zaległych należności wymienionych w § 7 i skonwertowane dodatkowo łącznie z wpłaconymi zaległymi składkami SFO.
Gdy ze względu na nominalną wartość obligacji Narodowej Pożyczki Rozwoju Sił Polski kwota wkładu oszczędnościowego uczestnika SFO, przypadająca do konwersji, nie może być pokryta obligacjami Narodowej Pożyczki Rozwoju Sił Polski w pełnej wysokości, PKO przydzieli i wyda obligacje na kwotę, stanowiącą zaokrąglenie kwoty wkładu w dół do sumy, na jaką mogą być wydane obligacje.
Wkłady uczestników SFO - funduszu C, niższe od kwoty zł 10, oraz końcówki wkładów, stanowiące różnicę pomiędzy kwotą wkładu, podlegającego konwersji, a kwotą przydzielonych obligacji (§ 10), będą wypłacone wnioskodawcy w gotówce, po potrąceniu kosztów przekazu, jeśli wnioskodawca w terminie do dnia 31 grudnia 1955 r. nie uzupełni wkładu lub końcówki do kwoty zł 10, tj. do kwoty najniższego odcinka obligacji pożyczki.
Wkłady uczestników SFO - funduszów A, B i D, niższe od kwoty zł 10, oraz końcówki wkładów, stanowiące różnicę pomiędzy kwotą wkładu podlegającego konwersji a kwotą przydzielonych obligacji (§ 10), ulegają dopisaniu do rachunku zablokowanego uczestnika (§ 7), a w braku takiego rachunku - przepadkowi, jeżeli wnioskodawca w terminie do dnia 31 grudnia 1955 r. nie uzupełni ich gotówką do kwoty zł 10, tj. do najniższego odcinka obligacji pożyczki.
PKO przesyła wnioskodawcy rozliczenie wkładu z tytułu konwersji na obligacje Narodowej Pożyczki Sił Polski.

Wydawanie obligacji wnioskodawcom rozpocznie się po dniu 31 października 1954 r.

Obligacje wydawane będą:

1)
dla pracowników, którzy zgłosili wnioski o konwersję za pośrednictwem rad zakładowych (miejscowych) przy zakładzie pracy - przez administrację zakładu pracy, dla pozostałych uczestników funduszu C - poleconą przesyłką pocztową za zwrotnym poświadczeniem odbioru,
2)
dla uczestników funduszu B - za pośrednictwem gminnych kas spółdzielczych,
3)
dla uczestników funduszów A i D zamieszkałych w miejscowościach, w których znajduje się oddział lub ekspozytura PKO - za pośrednictwem tej placówki; dla pozostałych uczestników funduszów A i D - poleconą przesyłką pocztową za zwrotnym poświadczeniem odbioru.
Wszelkie reklamacje dotyczące niewłaściwego przeprowadzenia konwersji mogą być składane w ciągu miesiąca od dnia otrzymania z PKO rozliczenia wkładu.
Reklamacje dotyczące funduszów A, B i D wnioskodawcy składają do wydziału (oddziału) finansowego prezydium powiatowej (miejskiej, dzielnicowej) rady narodowej, wskazanego w rozliczeniu.

Do reklamacji należy dołączyć dokumenty uzasadniające słuszność reklamacji, a mianowicie oryginalne pokwitowania organu finansowego lub inne równoznaczne dowody, stwierdzające wysokość kwot wpłaconych na SFO, lub pokwitowania z uiszczenia należności wykazanych w wykazie zaległości, dołączonym do rozliczenia.

Reklamacje dotyczące funduszu C wnioskodawcy składają do oddziału PKO, od którego otrzymali rozliczenie wkładu.

Do reklamacji należy dołączyć zaświadczenie zakładu pracy, stwierdzające wysokość potrąconych składek SFO oraz podające daty i sumy globalne, w jakich potrącane składki przekazano na SFO.

PKO dokona konwersji tylko do wysokości sumy składek, przekazanych przez zakład pracy na SFO lub przymusowo ściągniętych przez organy finansowe.

Przewidziane w niniejszym zarządzeniu wnioski o konwersję, reklamacje, podania o wydanie zaświadczeń i zaświadczenia wolne są od opłat skarbowych.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

Fundusz C
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

Fundusz B
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  Nr 3

Fundusz A, D
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

* Z dniem 24 grudnia 1954 r.przepisy nin. zarządzenia stosuje się również do konwersji wkładów oszczędnościowych cudzoziemców oraz zamieszkałych za granicą obywateli polskich, zgodnie z § 1 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 16 listopada 1954 r. (M.P.54.120.1696) - ze zmianami przewidzianymi w powołanym zarządzeniu.